Σε διαβούλευση τέθηκαν τα κριτήρια επιλογής (βαθμολογία) της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στην παρέμβαση Π3-75.1 «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023– 2027.

 

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται από την Τρίτη 14.05.2024 έως και την Τρίτη  21.05.2024.

Η έγκριση των κριτηρίων επιλογής καθώς και της ελάχιστης βαθμολογίας θα γίνει στο πλαίσιο της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 την Πέμπτη 30.05.2024.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, όπως έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση:

Βαθμολογική βάση

55 βαθμοί για την Ηπειρωτική Χώρα και την Κρήτη, 50 βαθμοί για τις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων. Ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτάσσονται όσοι συγκεντρώνουν υψηλότερη βαθμολογία στο κριτήριο 4.3, στη συνέχεια στο κριτήριο 4.4 και τέλος στο κριτήριο 6.

Εκπαιδευτικό επίπεδο υποψηφίου: Αξιολογείται και βαθμολογείται ο βαθμός συνάφειας και επάρκειας των επαγγελματικών προσόντων των αρχηγών εκμεταλλεύσεων. Βαθμολογείται μόνο ένα από τα τρία κριτήρια.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Α/Α

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΜΟΡΙΑ 


1

1.1

Κατοχή πτυχίου-τίτλου σπουδών γεωτεχνικής κατεύθυνσης ανώτερο ή ίσο με επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων 

 

100 

 

1.2 

Κατοχή τίτλου σπουδών γεωτεχνικής κατεύθυνσης επιπέδου 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και των ΕΠΑΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 

9%

 75

 

 1.3

 Κατοχή οποιουδήποτε τίτλου σπουδών επιπέδου 5 ή ανώτερου του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων

 

 50

 

Συμμετοχή και παραμονή σε Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Α/Α

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΜΟΡΙΑ 


2


2


Συμμετοχή και παραμονή σε Ομάδες ή Οργανώσεις παραγωγών


 3%


 100

 

Αξιολογούνται τα χωρικά χαρακτηριστικά του τόπου μόνιμης κατοικίας των αρχηγών εκμεταλλεύσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Α/Α

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΜΟΡΙΑ 

 


 3.1

Νησιά με πληθυσμό έως και 3.100 κατοίκους ή νησιά που ανήκουν σε μη νησιωτικές περιφέρειες ή περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Ορεινές σύμφωνα με την οδηγία 75/268/ΕΟΚ ή περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών ή περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα ή συνδυασμός αυτών 


5 %


100 

 


 3.2.α

α. Μόνιμη κατοικία σε Τοπικές ή Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό έως και 500 κατοίκους  

 

100 

 3


3.2.β 

β. Μόνιμη κατοικία σε Τοπικές ή Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό από 501 έως και 2.500 κατοίκους 

4 %

 75

 


 3.2.γ

γ. Μόνιμη κατοικία σε Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες με πληθυσμό από 2.501 έως και 5.000 κατοίκους 

 

500 

 


3.3 

Μόνιμη κατοικία σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις των φαινομένων που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή.  

4 %

100 

 

Τομεακός και διαρθρωτικός προσανατολισμός της εκμετάλλευσης και δυναμική της εκμετάλλευσης

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Α/Α

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΜΟΡΙΑ 

 


4.1.α 

 α. Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από ζωικό κεφάλαιο, μελισσοσμήνη και μεταξοσκώληκες είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης 


 13%


 100


 4


 4.1.β

 β. Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 25% στο σύνολο της εκμετάλλευσης (25%=50, …, 80%=100) 


 15%


100 

 


4.1.γ 

 γ. Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από μισθωμένη γεωργική γη με συμβολαιακή μίσθωση διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών, όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 20% στο σύνολο της εκμετάλλευσης (20%=30, 100%=100)


 7%


100

 

 Τομεακός και διαρθρωτικός προσανατολισμός της εκμετάλλευσης και δυναμική της εκμετάλλευσης

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Α/Α

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΜΟΡΙΑ 

 

 4.2.α

α. Η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι μικρότερη των 15.000 € 

 

50 


 4.2.β

β. Η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση η μεγαλύτερη των 15.000 ευρώ και μικρότερη των 22.000 € 

10%

80

 

 4.2γ

 γ. Η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση ή μεγαλύτερη των 22.000  €

 

100 

 

Τομεακός και διαρθρωτικός προσανατολισμός της εκμετάλλευσης και δυναμική της εκμετάλλευσης

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Α/Α

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΜΟΡΙΑ 


 4


 4.3

 Αξιολογείται η συμβολή του αρχικού προσανατολισμού της γεωργικής εκμετάλλευσης σε τομείς προτεραιότητας των Στρατηγικών των Περιφερειών. Οι τιμές του κριτηρίου και η σχετική βαθμολογία ορίζονται από τις Περιφέρειες ανάλογα με τον κλάδο 


 12%


100 

 

Τομεακός και διαρθρωτικός προσανατολισμός της εκμετάλλευσης και δυναμική της εκμετάλλευσης

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Α/Α

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΜΟΡΙΑ 

4.4 


 Αξιολογείται η συμβολή του επιχειρηματικού σχεδίου σε στόχους και τομείς προτεραιότητας των Στρατηγικών των Περιφερειών. Οι τιμές του κριτηρίου και η σχετική βαθμολογία ορίζονται από τις Περιφέρειες ανάλογα με τον κλάδο προτεραιότητας. 20% 100

 

Παραγωγή ποιοτικών προϊόντων

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Α/Α

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΜΟΡΙΑ 


 5


Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλει στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης η τυπική απόδοση των οποίων, αθροιστικά, είναι η μεγαλύτερη ή ίση του 40% του συνόλου της τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης


7 %


 100

 

Υλοποίηση επενδύσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Α/Α

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΜΟΡΙΑ 


6


6

Το επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπει την υλοποίηση επενδύσεων με ελάχιστη αξία προ ΦΠΑ τα 10.000 ευρώ. Επενδύσεις αξίας 10.000 ευρώ βαθμολογούνται με 50 βαθμούς, επενδύσεις αξίας μεγαλύτερης ή ίσης των 17.500 βαθμολογούνται με 100 βαθμούς, η ενδιάμεση βαθμολογία υπολογίζεται αναλογικά (π.χ. αξία 13.750 ευρώ λαμβάνει 75 βαθμούς)


10%


100

 

Εττικέτες:
αγρότες