Με δεδομένο ότι υπάρχει ανάγκη εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της χώρας μας, έτσι ώστε να βελτιώσουν τις παραγωγικές και περιβαλλοντικές τους επιδόσεις σε ένα έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον,  αυτό αποτελεί βασικό μέσο για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στοχεύοντας στην τόνωση τόσο του γεωργικού εισοδήματος, όσο και της γεωργικής απασχόλησης και στην μείωση της μακροχρόνιας τάσης από-επένδυσης που χαρακτηρίζει τον αγροτικό τομέα

Προτεραιότητα δίνεται στα σχέδια βελτίωσης που αφορούν στην κτηνοτροφία, και δη στην αιγοπροβατοτροφία, στα οπωροκηπευτικά, στις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και στις καλλιέργειες ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή (όπως η ελαιοκομία). Ακόμη, δόθηκε η δυνατότητα και στις Περιφέρειες να ορίσουν τις δικές τους προτεραιότητες στους τομείς που εκείνες επιθυμούν. Επιπλέον, προτεραιότητα δίνεται στα σχέδια βελτίωσης που είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες αλλά δυνατότητες της εκμετάλλευσης.

 

Στόχος των Σχεδίων βελτίωσης

Στόχος του μέτρου είναι η βελτίωση της συνολικής επίδοσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της στήριξης επενδύσεων: για τη βελτίωση της παραγωγής της εκμετάλλευσης μέσω της επέκτασης ή της αντικατάστασης υφιστάμενων κλάδων ή της εισαγωγής νέων κλάδων παραγωγής που τα προϊόντα τους δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα διάθεσης, για τη βελτίωση της ποιότητας, για την προστασία του εδάφους, των νερών, της άμβλυνσης των κλιματικών αλλαγών και της ασφάλειας στο χώρο της εργασίας, για τη βελτίωση της υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων. για τη βελτίωση της ποιότητας και της υγιεινής του γάλακτος, στο πλαίσιο των Νέων Προκλήσεων μέσω δράσης που αφορά σε επενδύσεις μικρού κόστους στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Ποσά και Ένταση Ενίσχυσης

Για τη δράση 4.1.1 η οικονομική στήριξη για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων είναι έως 300.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τις 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους 2017, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού

Στην ίδια δράση, για συλλογικές επενδύσεις η οικονομική στήριξη μπορεί να ανέρθει έως τις 500.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να φτάσει και στο 1 εκατ. ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της ομάδας ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι συλλογικά σχήματα που δεν έχουν ακόμα κλείσει μία χρήση δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3 ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης:

 α) για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων στα 150.000 ευρώ, με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως και τις 200.000 ευρώ.

 β) για συλλογικές επενδύσεις έως τις 500.000 ευρώ.

Επιλέξιμες Επενδύσεις

Στη δράση 4.1.1 επιλέξιμες επενδύσεις είναι η ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, η αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών μη ποωδών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με σπορά στον αγρό, η περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων, η αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και οι γενικές άυλες δαπάνες.

Στη δράση 4.1.3 επιλέξιμες επενδύσεις είναι η κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που προσαρμόζονται στις ενεργειακές ανάγκες αυτοκατανάλωσης της εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένων και εκείνων οι οποίες πρόκειται να δημιουργηθούν από τις υπόλοιπες προβλεπόμενες επενδύσεις της εκμετάλλευσης καθώς και γενικές άυλες δαπάνες.

Η Ένωση Αγρινίου, δραστηριοποιείται στον τομέα συμβουλευτικών υπηρεσιών με οργανωμένη υπηρεσία και ειδικευμένο προσωπικό. Γνωρίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα και την ανάγκη   εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων , παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη στους ενδιαφερομένους, αναλαμβάνοντας την ορθή ενημέρωση και  συμπλήρωση και υποβολή των φακέλων.

Η Ένωση Αγρινίου αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για την αίτηση ενίσχυσης – φάκελο υποψηφιότητας του υποψηφίου, όπου και τεκμηριώνεται κατά τα προβλεπόμενα η σκοπιμότητά των ανωτέρω επενδύσεων και η συμβολή τους στην βελτίωση της συνολικής επίδοσης της γεωργικής του εκμετάλλευσης (οικονομική βελτίωση, περιβαλλοντική, κλπ) στην μελλοντική κατάσταση σε σχέση με την υφιστάμενη.

Η Ένωση Αγρινίου αναλαμβάνει:

  • Συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και βαθμολόγηση του φακέλου
  • Σύνταξη της μελέτης σύμφωνα με την μελλοντική κατάσταση κάθε υποψηφίου
  • Σύνταξη πολυετούς επιχειρηματικού σχεδίου,
  • Σύνταξη δελτίου επίτευξης δεσμευτικών στόχων
  • Δημιουργία φυσικού φακέλου και κατάθεση αυτού
  • Ετήσιο έλεγχο των υποχρεώσεων του υποψηφίου με την Ενιαία Δήλωση Υποβολής
  • Τυχόν τροποποίηση του πολυετούς επιχειρηματικού σχεδίου.
  • Υποβολή αιτημάτων πληρωμής.