Ένα από τα βασικότερα προβλήματα της Ελληνικής Γεωργίας, αλλά και των αγροτικών περιοχών, είναι η γήρανση του πληθυσμού.

Το δημογραφικό πρόβλημα είναι εντονότερο στις ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές, στις οποίες κατά τεκμήριο οι συνθήκες, λόγω των φυσικών μειονεκτημάτων και απομόνωσης είναι δυσμενέστερες. Το γεγονός της προχωρημένης ηλικίας του συνόλου των γεωργών στην χώρα μας αποτελεί τροχοπέδη για διάχυση τεχνογνωσίας, υιοθέτηση νέων πρακτικών, την εφαρμογή καινοτομιών και την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες στη διεθνή αγορά των «γεωργικών» προϊόντων.

Η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα. Στην Ένωση Αγρινίου, αναλαμβάνοντας ακόμη και τις διαδικασίες για την πρώτη εγκατάσταση, προσπαθούμε να ανατρέψουμε την εικόνα.

Σκοπός του μέτρου

Σκοπός του μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ είναι η προσέλκυση νέων σε ηλικία ανθρώπων στις αγροτικές περιοχές και η ενασχόληση τους με τη γεωργία, γεγονός που θα συμβάλει θετικά τόσο στην απασχόληση όσο και στη διατήρηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο. Η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης ενισχύεται από το γεγονός ότι οι «διάδοχοι» πρόωρης συνταξιοδότησης θα είναι κυρίως νέοι γεωργοί, δημιουργώντας έτσι ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για την αύξηση του μεγέθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που σε συνδυασμό με την υιοθέτηση νέων πρακτικών και καινοτομιών από νέους σε ηλικία ανθρώπους θα συντελέσει ουσιαστικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

 

Στόχος του μέτρου

είναι η πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου με την εγκατάσταση νέων γεωργών μέσω της παροχής κινήτρων προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση και η διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεων τους με την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου.

Ο Συνεταιρισμός μας αναλαμβάνει με ειδικευμένο προσωπικό, γνωρίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα με ανθρώπινο δυναμικό και κυρίως με νέους ανθρώπους, να παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη στους ενδιαφερομένους, αναλαμβάνοντας την ορθή ενημέρωση και  τη συμπλήρωση και υποβολή των φακέλων.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και συμπλήρωση της σχετικής αίτησης
 • Σύνταξη δαιδαλώδους πολυετούς επιχειρηματικού σχεδίου, βαθμολόγηση του φακέλου και συμπλήρωση ερωτηματολογίου ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.
 • Ετήσιο έλεγχο δικαιολογητικών-παραστατικών
 • Σύνταξη δελτίου επίτευξης δεσμευτικών στόχων
 • Σύνταξη ειδικής μελέτης κατάδειξης επίτευξης συμβατικών υποχρεώσεων
 • Τυχόν τροποποίηση του πολυετούς επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Υποβολή αιτημάτων πληρωμής.

Πληροφορίες

Τμήμα Αγροτικών Μελετών τηλ. 2641.0.69026 και 69032

Προσδιορισμός της «εγκατάστασης» που χρησιμοποιείται από το κράτος μέλος

«Εγκατάσταση» Νέου Γεωργού νοείται η έναρξη λειτουργίας αγροτικής εκμετάλλευσης μεγέθους απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον 0,5 Μονάδας Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ), της οποίας είναι νόμιμος κάτοχος και αρχηγός, φυσικό πρόσωπο κάτω των 40 ετών. Ως ΜΑΕ θεωρείται η εργασία που προσφέρεται υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης από φυσικό πρόσωπο κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, στην γεωργική εκμετάλλευση και αντιστοιχεί με απασχόληση 1.750 ωρών.

 

Πλήρη υποστήριξη

Η προηγούμενη προκήρυξη έγινε το 2014 και είχε συνολικό προϋπολογισμό 140 εκατομμύρια ευρώ. Η Ένωση Αγρινίου, γνωρίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα με ανθρώπινο δυναμικό και κυρίως με νέους ανθρώπους, παρείχε κάθε δυνατή υποστήριξη στους ενδιαφερομένους, αναλαμβάνοντας τη συμπλήρωση και υποβολή των σχετικών φακέλων.

Το ίδιο ακριβώς κάναμε και με την τελευταία προκήρυξη, που τέθηκε σε ισχύ το Νοέμβριο του 2016, με συνολική δημόσια δαπάνη 241 εκατ. ευρώ, στην οποία η επιτυχία της Ένωσης Αγρινίου ήταν στο απόλυτο 100%, καθώς εγκρίθηκαν όλοι οι υποψήφιοι. 

Συνολικά εντάσσονται 12.000 περίπου νέοι γεωργοί, που θα κληθούν να υλοποιήσουν τετραετές επιχειρηματικό σχέδιο. Η ενίσχυση που θα λάβουν κυμαίνεται από 17.000 έως 22.000 ευρώ ανάλογα με την κατεύθυνση της καλλιέργειας / εκτροφής και την περιοχή εγκατάστασης. Οι εισερχόμενοι στην κτηνοτροφική παραγωγή, καθώς και οι κάτοικοι των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, μέχρι και 3.000 κατοίκους, έχουν αυξημένη στήριξη.

Η ένταξη των νέων γεωργών στο μέτρο μπορεί να συνδυαστεί με την ενίσχυσή τους (και μάλιστα με προνομιακούς όρους) από άλλα μέτρα του ΠΑΑ 2014 -2020, όπως:

 • 4.1 Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις με αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης,
 • 1.1 Επαγγελματική κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων με δράση κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς,
 • 3.1 Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων,
 • 2.1 Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών,
 • 9.1 Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών.

Υπενθυμίζουμε ότι η Ένωση Αγρινίου και το οργανωμένο Τμήμα Αγροτικών Μελετών αναλαμβάνει την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και τη σύνταξη ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης, για την ένταξή τους το πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», έτους 2016. Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου που θα καταρτήσει και θα καταθέσει η Ένωση Αγρινίου με το φάκελο υποψηφιότητας, ο νέος γεωργός δεν αναλαμβάνει περαιτέρω υποχρεώσεις.