about

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΗ. Αυτή είναι η βασική έννοια του συνεταιρίζεσθαι. Ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος μόνος του, το μπορούν δυο μαζί. Και ότι δεν μπορούν δυο, το καταφέρνουν τρεις… Συνεταιρισμός είναι η ένωση δυνάμεων, η κοινή προσπάθεια για την επίτευξη κοινών στόχων. Και η Ένωση Αγρινίου είναι το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας…

Η φιλοσοφία μας

Με πίστη στις αρχές του συνεταιριστικού κινήματος, η Ένωση Αγρινίου δεν περιορίζεται μόνο σε οργανωτικά θέματα ή στην διεκπεραίωσή της υπό μορφής λαβύρινθου γραφειοκρατικής διαδικασίας, αλλά εκτείνει τη δράση της στη διαμόρφωση αγροτικής πολιτικής, με παρεμβάσεις ουσίας, στην προσπάθεια υπεράσπισης των συμφερόντων των αγροτών. Αποτελεί έτσι βασικό μοχλό ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας στην Αιτωλοακαρνανία.

Η φιλοσοφία μας περιγράφεται στο ίδιο το σήμα του Συνεταιρισμού: Δυο άνθρωποι που ενώνουν τα χέρια, που ενώνουν δηλαδή τις δυνάμεις τους, σε έναν συνασπισμό που αναμφίβολα θα ωφελήσει και τους δυο. Τους περιβάλει, τους προστατεύει δηλαδή ο κύκλος της Ένωσης, που συμβολίζεται με τα αντίστροφα «Ε», κορωνίδα των οποίων είναι το φυτό που αναπτύσσεται και που δίνει καρπό, που σαφώς συμβολίζει την παραγωγή. Σε χρώμα πράσινο, γιατί αυτό είναι που οι αγρότες χαίρονται στις καλλιέργειές τους. Και σε καφέ, όπως η γη.

Το σήμα της Ένωσης είναι ο οδηγός μας: Ενώνουμε τις δυνάμεις μας, εργαζόμαστε, παράγουμε. Δυναμώνουμε το συνεταιρισμό γιατί αυτός είναι που μας ενισχύει σε κάθε μας βήμα. Η σχέση είναι αμφίδρομη. Είμαστε όλοι εσείς…

Ας δούμε, όμως, τις συνεταιριστικές αρχές, που αποτελούν τις κατευθυντήριες γραμμές με τις οποίες οι συνεταιρισμοί θέτουν σε εφαρμογή τις αξίες τους, όπως αυτές  διατυπώθηκαν:

1η Αρχή: Εθελοντική και ελεύθερη συμμετοχή

Οι συνεταιρισμοί είναι εθελοντικές οργανώσεις, ανοιχτές σε όλα τα πρόσωπα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους και επιθυμούν να αποδεχθούν τις ευθύνες του μέλους, χωρίς διακρίσεις φύλου, κοινωνικού επιπέδου, φυλής, πολιτικών πεποιθήσεων ή θρησκείας.

2η Αρχή: Δημοκρατική διοίκηση εκ μέρους των μελών

Οι συνεταιρισμοί είναι δημοκρατικές οργανώσεις διοικούμενες από τα μέλη τους, τα οποία συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της πολιτικής τους και στη λήψη αποφάσεων. Άνδρες και γυναίκες που προσφέρουν υπηρεσίες ως αιρετοί εκπρόσωποι είναι υπόλογοι στα μέλη. Στους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα ψήφου (κάθε μέλος μία ψήφο) και στους συνεταιρισμούς ανωτέρου βαθμού οργανώνονται επίσης με δημοκρατικό τρόπο.

3η Αρχή: Οικονομική συμμετοχή των μελών

Τα μέλη συμμετέχουν ισότιμα και διαχειρίζονται δημοκρατικά το κεφάλαιο του συνεταιρισμού. Ένα μέρος τουλάχιστον από το κεφάλαιο αυτό αποτελεί συνήθως την κοινή περιουσία του συνεταιρισμού. Τα μέλη συνήθως απολαμβάνουν περιορισμένη αποζημίωση ή καθόλου για το κεφάλαιο που καταθέτουν για να γίνουν μέλη.

Τα μέλη διαθέτουν τα πλεονάσματα για οποιονδήποτε ή για όλους από τους ακόλουθους σκοπούς:

1. Ανάπτυξη του συνεταιρισμού, ενδεχομένως με τη δημιουργία αποθεματικών, από τα οποία μέρος τουλάχιστον θα είναι αδιανέμητα,

2. Απόδοση στα μέλη ανάλογα με τις συναλλαγές τους με τον συνεταιρισμό, και

3. Υποστήριξη άλλων δραστηριοτήτων που εγκρίνονται από τα μέλη.

4η Αρχή: Αυτονομία και ανεξαρτησία

Οι συνεταιρισμοί είναι αυτόνομες οργανώσεις αυτοβοήθειας, διοικούμενες από τα μέλη τους. Εάν συνάπτουν συμφωνίες με άλλους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων, ή αντλούν κεφάλαια από εξωτερικές πηγές, είναι σ” αυτό ελεύθεροι, ακολουθώντας κανόνες που διασφαλίζουν τη δημοκρατική διοίκηση από τα μέλη και διατηρούν τη συνεταιριστική αυτονομία.

5η Αρχή: Εκπαίδευση, πρακτική εξάσκηση και πληροφόρηση

Οι συνεταιρισμοί παρέχουν εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση στα μέλη τους, στα αιρετά μέλη της διοίκησης, στα διευθυντικά στελέχη και στους υπαλλήλους, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών τους. Παρέχουν πληροφόρηση στο κοινό – ιδιαίτερα στους νέους και στους διαμορφωτές της κοινής γνώμης – σχετικά με τη φύση και τα οφέλη της συνεργασίας.

6η Αρχή: Συνεργασία μεταξύ συνεταιρισμών

Οι συνεταιρισμοί υπηρετούν με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα τα μέλη τους και ισχυροποιούν τη συνεταιριστική κίνηση όταν συνεργάζονται μεταξύ τους δια μέσου οργανώσεων τοπικού, εθνικού, περιφερειακού και διεθνούς επιπέδου.

7η Αρχή: Ενδιαφέρον για την κοινότητα

Οι συνεταιρισμοί εργάζονται για τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων τους, με πολιτικές που εγκρίνονται από τα μέλη τους.