Υπεργάφη και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι απαιτήσεις και οι λεπτομέρειες για την εκπλήρωση της υποχρέωσης φύτευσης σε χερσαίους φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

 

Μεταξύ των παραμέτρων είναι τα χαρακτηριστικά των φυτών (όπως το είδος και το ύψος αυτών), οι αποστάσεις από τα στοιχεία της εγκατάστασης, η διαδικασία έγκρισης και ελέγχου, με αυτοψία και οι κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης φύτευσης.

Στην Απόφαση προβλέπεται πως το ελάχιστο πλάτος αυτών των ζωνών φύτευσης είναι 10μ. για τα έργα μεγάλου μεγέθους, 8μ. για τα μεσαίου μεγέθους και 5μ. για τα μικρά έργα. Εάν το έργο καταλαμβάνει πάνω από 70 στρέμματα, απαιτείται εσωτερική φύτευση του 5% της έκτασής του, επιπροσθέτως της περιμετρικής.

Τα ελάχιστα ύψη δέντρων και θάμνων καθορίζονται στα 10μ. για μεγάλα και μεσαία έργα, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων, ειδη όπως η αμυγδαλιά, η ελιά, η δαμασκηνιά, η χαρουπιά κ.ά., ενώ στα μικρά έργα το ελάχιστο ύψος είναι 8μ.

Επισημαίνεται πως ο φορέας του έργου αναλαμβάνει την εγκατάσταση της βλάστησης και τη συντήρησή της για όλη τη διάρκεια του έργου.

Βασικό εργαλείο εξειδίκευσης του τρόπου φύτευσης για κάθε έργο είναι η φυτοτεχνική μελέτη, η οποία εντάσσεται στον φάκελο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση, η επιφάνεια φύτευσης δένδρων και θάμνων εκκινεί από την περίμετρο του πολυγώνου του έργου, λαμβάνοντας μέριμνα για πρόσβαση και έλεγχο της περίφραξης, και εκτείνεται προς το εσωτερικό του, έως τη γραμμή που διατηρεί μια ζώνη ασφάλειας και πρόσβασης στα στοιχεία του έργου (φωτοβολταϊκά πλαίσια και υποστηρικτικός εξοπλισμός).

Με τον τρόπο αυτό σχηματίζεται πράσινη περιμετρική ζώνη, το ελάχιστο πλάτος της οποίας ορίζεται αναλόγως της κατάταξης του έργου κατά το άρθρο 1 του ν. 4014/2011 ως εξής:

α) 10 m για έργο υποκατηγορίας Α1,

β) 8 m για έργο υποκατηγορίας Α2,

γ) 5 m για έργο κατηγορίας Β.

Όταν το εμβαδόν ενός πολυγώνου υπερβαίνει τα 70 στρέμματα (70.000 m2), τότε επιπροσθέτως της περιμετρικής φύτευσης απαιτείται εσωτερική φύτευση του 5% της έκτασης του, με είδη φυτών και σε θέσεις που θα υποδειχθούν από τη φυτοτεχνική μελέτη.

Σε θέσεις που το ανάγλυφο ή η σύσταση του εδάφους δεν επιτρέπουν την εγκατάσταση φυτών, η φυτο- τεχνική μελέτη περιέχει σχετική τεκμηρίωση και εξαντλεί τη δυνατότητα αντιστάθμισης των μη δυνάμενων να φυτευθούν εκτάσεων με άλλες εντός του έργου.

Ύψη φύτευσης

Τα υψηλότερα είδη δέντρων και θάμνων εγκαθίστανται προς το εξωτερικό του έργου, ενώ σε πιο εσωτερικές ζώνες εγκαθίστανται χαμηλότερου ύψους είδη, προκειμένου να μειώνεται η σκίαση των φωτοβολταϊκών πλαισίων.

Το ελάχιστο ύψος που θα πρέπει να έχουν στην πλήρη ανάπτυξη τους τα υψηλότερα είδη δένδρων και θάμνων που θα εγκατασταθούν προς το εξωτερικό του έργου καθορίζεται ως εξής:

α) 10 m για έργο κατηγορίας Α (ενδεικτικά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, σχεδόν το σύνολο των δασικών ειδών, η αμυγδαλιά, η ελιά, η δαμασκηνιά, η χαρουπιά κ.λπ.),

β) 8 m για έργο κατηγορίας Β,

Σε πεδινές εκτάσεις με κλίση μικρότερη του 2% τα παραπάνω ύψη μειώνονται κατά 25%.

Είδη φύτευσης

Τα είδη δένδρων και θάμνων που θα επιλεγούν δια της φυτοτεχνικής μελέτης θα πρέπει να είναι ταχείας ανάπτυξης και κατά το δυνατόν βραδύκαυστα.

Στη φυτοτεχνική μελέτη:

α) Επιλέγονται είδη συμβατά με τη φυτοκοινωνία της περιοχής του έργου και κατάλληλα για το έδαφος και το διαθέσιμο νερό στις θέσεις φύτευσής τους, κατόπιν κατάλληλης τεκμηρίωσης, ενώ ειδικά για τις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000 επιλέγονται είδη συμβατά με τη βιοποικιλότητα της περιοχής,

β) αποφεύγεται η επιλογή ενός μόνο είδους δένδρου ή θάμνου και προτείνονται μίξεις ειδών που προσεγγίζουν κατά το δυνατόν τις φυσικές αντίστοιχες διαπλάσεις που έχουν αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή του έργου,

γ) είναι δυνατή η επιλογή μη καλλωπιστικών δένδρων και θάμνων για μέρος ή το σύνολο της φύτευσης, εφόσον, πρώτον, καλύπτονται οι απαιτήσεις των δύο προ- ηγούμενων άρθρων, δεύτερον, οι εκτάσεις υποδοχής είναι γεωργικού χαρακτήρα, τρίτον, η καλλιέργεια των εν λόγω ειδών έχει δοκιμασμένα επιτευχθεί στην περιοχή του έργου και, τέταρτον, τηρούνται τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 με επισήμανση ότι οι απαιτούμενες καλλιεργητικές εργασίες συμπεριλαμβανομένης της συλλογής των παραγόμενων προϊόντων δεν εμποδίζονται από τις διελεύσεις υπόγειων ή εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τις θέσεις του υποστηρικτικού εξοπλισμού (αντιστροφέων, αντικεραυνικών εγκαταστάσεων κ.ά.), τις εσωτερικές οδικές διελεύσεις κ.λπ.

Αποκλείεται η επιλογή ειδών του καταλόγου χωροκατακτητικών ξένων ειδών ενωσιακού ή εθνικού ενδιαφέροντος των άρθρων 4 και 12 αντιστοίχως του Κανονισμού (ΕΕ) 1143/2014, όπως εκάστοτε ισχύει.

Παραβάσεις των οποίων η έκταση είναι μεγαλύτερη του 40% της ελάχιστης προς φύτευση έκτασης, κατατάσσονται στην κατηγορία μέτριας σοβαρότητας του άρθρου 30 του ν. 1650/1986, όπως ισχύει. Παραβάσεις μικρότερης έκτασης κατατάσσονται στην κατηγορία χαμηλής σοβαρότητας του ίδιου άρθρου. Περιπτώσεις πλήρους αθέτησης της υποχρέωσης φύτευσης, με μηδενική εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών και προπαρασκευαστικών παρεμβάσεων κατατάσσονται στην κατηγορία σημαντικής σοβαρότητας του άρθρου 30 του ν. 1650/1986, όπως ισχύει.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ.

 

 

Εττικέτες:
ΑΠΕ αγρότες