Ανακοίνωση του ΔΑΠΕΕΠ.

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Μάρτιο 2024 υπολογίσθηκε ως εξής:

Εττικέτες:
ΑΠΕ

Κατάστημα Συναιτεριστικών Προϊόντων