Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Σε εφαρμογή του άρθρου 16 της υπ’ αρ. 427/9.3.2023 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι δικαιούχοι της Δράσης 4.1.5 του υπομέτρου 4.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020 δύνανται να χρηματοδοτήσουν μέρος ή το σύνολο της υλοποίησης του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου με την χρήση τραπεζικού δανείου.

Σε εγκύκλιο που εξέδωσε η γενική γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥπΑΑΤ, περιγράφεται η διαδικασία:

Για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου της Δράσης 4.1.5, είναι δυνατή η κατάρτιση πρόσθετης πράξης δανειακής σύμβασης μεταξύ δικαιούχου και χρηματοπιστωτικού ιδρύματος (μέλους του συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ), στην οποία ορίζεται ο τραπεζικός λογαριασμός του δικαιούχου και συμφωνείται ότι ο ως άνω λογαριασμός είναι αποκλειστικά αυτός στον οποίο πιστώνεται η δημόσια οικονομική στήριξη κατά περίπτωση και δεν μπορεί να μεταβληθεί χωρίς τη συναίνεση της τράπεζας. 2. Για τη γνωστοποίηση στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ), του μοναδικού τραπεζικού λογαριασμού, η πρόσθετη πράξη δανειακής σύμβασης κοινοποιείται στον ΕΦΔ.

Κατά την παραλαβή της πρόσθετης πράξης προσδιορίζεται το ποσό, στο οποίο ανέρχεται η διαθέσιμη δημόσια οικονομική στήριξη του δικαιούχου. Η διαθέσιμη δημόσια οικονομική στήριξη προκύπτει από την εν ισχύ απόφαση έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου του δικαιούχου, κατά την παραλαβή της πρόσθετης πράξης, αφαιρουμένων τυχόν ποσών που αφορούν τις αιτήσεις πληρωμής του δικαιούχου, για τις οποίες έχει οριστικοποιηθεί ο διοικητικός έλεγχος της επιτροπής παρακολούθησης, καθώς και ποσών που αφορούν σε εκκρεμείς ή δοθείσες προκαταβολές προς τον δικαιούχο.

Στην περίπτωση που το ποσό της διαθέσιμης δημόσιας οικονομικής στήριξης του δικαιούχου υπολείπεται του ποσού της πρόσθετης πράξης, η πρόσθετη πράξη δεν καταχωρείται στο σχετικό πληροφορικό υποσύστημα της Δράσης 4.1.5 στο www.ependyseis.gr.

Κάθε ΕΦΔ οφείλει να ενημερώνει το πληροφορικό υποσύστημα αυθημερόν και να καταχωρεί τον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου στο σχετικό πεδίο του πληροφορικού συστήματος.

Η δημόσια οικονομική στήριξη πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, σύμφωνα με το άρθρο 31 της υπ’ αρ. 427/9.3.23 υπουργικής απόφασης, αφού συμψηφιστούν τυχόν εκκρεμή ποσά από δοθείσες προκαταβολές και παρακρατηθούν τυχόν ποσά υπέρ δημοσίου ή/και ασφαλιστικών ταμείων.

Υπενθυμίζουμε ότι στις Επιλέξιµες ∆απάνεςτης Δράσης 4.1.5 περιλαμβάνονται τα εξής:

-Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.

-Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

-Αγορά γης.

-Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου.

-Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και την περίφραξη φυτειών

-Αγορά καινούργιου αυτοκινήτου με ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση εκμετάλλευσης παραγωγής ανθέων ή μανιταριών.

Αγορά καινούργιου φορτηγού αυτοκινήτου για τη μεταφορά κυψελών (μελισσοκομικό φορτηγό).

-Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου.

-Επενδύσεις που συμβάλλουν στην αξιοποίηση ΑΠΕ.

-Γενικές Δαπάνες