Στην πρόσληψη 30 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) στις ελαιοκομικές περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας για την κάλυψη των αναγκών του Προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2024 προχωρά η Περιφέρεια.

 

Οι προσλήψεις θα γίνουν αμέσως μετά την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων. 

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασης τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα κατάταξης με βάση την σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Σε περίπτωση μη εφαρμογής του Προγράμματος Δακοκτονίας σε έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω αναφερόμενους «τομείς» η σύμβαση του εργατοτεχνικού προσωπικού που έχει προσληφθεί σε αυτούς του «τομείς» λύνεται αυτοδικαίως.

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά:

• Σε κάθε Δημοτική και Τοπική Κοινότητα προηγούνται οι μόνιμοι κάτοικοί της (Α βαθμός εντοπιότητας).

• Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι των υπολοίπων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου (Β βαθμός εντοπιότητας).

• Ακολουθούν οι μόνιμοι κάτοικοι των υπολοίπων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας (Γ βαθμός εντοπιότητας).

• Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι των υπολοίπων Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας (Δ βαθμός  εντοπιότητας).

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζεται ο αριθμός των παγιδοθετών ανά περιοχή:

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν Αίτηση που θα παραλάβουν είτε από την ΔΑΟ, είτε από το διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (www.pde.gov.gr), με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας (Διοικητήριο, Μεσολόγγι, πληροφορίες Φλούντζης Κων/νος, τηλ. 26313- 61619 & 6987412371) ή ταχυδρομικά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του διαγωνισμού προσλήψεων ΕΔΩ.