Το εθνικό πρόγραμμα συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων (ΕΠΣΥΔ) θεσπίστηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και υλοποιείται από τις Περιφέρειες της Χώρας, για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και της προστασίας του περιβάλλοντος.

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την περισυλλογή, μεταφορά και αποτέφρωση/μεταποίηση των νεκρών εκτρεφόμενων βοοειδών, αιγών, προβάτων και χοίρων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας και χρηματοδοτείται κυρίως από κρατικά κονδύλια, προκειμένου να συνδράμει τους κτηνοτρόφους στη συμμόρφωσή τους με τη νομοθετική απαίτηση περί ορθής διαχείρισης των νεκρών ζώων.

Συμπληρωματικά της κρατικής χρηματοδότησης, ο κτηνοτρόφος συμβάλλει, στην υλοποίηση αυτής της υποχρέωσης του, με την καταβολή ενός πολύ χαμηλού ετήσιου ανταποδοτικού τέλους ανά κτηνοτροφική εκμετάλλευση, το ύψος του οποίου καθορίζεται ανάλογα με το είδος και τον αριθμό των ζώντων ζώων της κάθε εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αντλούνται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής – Σήμανση και Καταγραφή Ζωικού Κεφαλαίου (ΟΠΣΚ).

Το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος ανέρχεται σε:

    1,5 € για κάθε βοοειδές,

    0,4 € για κάθε χοίρο, σε

    0,2 € για κάθε πρόβατο ή αίγα

Η πληρωμή του τέλους για το 2024 θα είναι πιλοτική και αφορά τους κτηνοτρόφους παραγωγικών ζώων (βοοειδών, αιγών, προβάτων και χοίρων) που διαθέτουν εκμεταλλεύσεις στις ακόλουθες Περιφέρειες:

   Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

   Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

   Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

   Περιφέρεια Ηπείρου

   Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

   Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

   Περιφέρεια Πελοποννήσου

   Περιφέρεια Αττικής και

   Περιφέρεια Κρήτης

Το πρόγραμμα δεν εφαρμόζεται στις νησιωτικές Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, στην Περιφέρεια Ιονίων νήσων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας καθώς και σε ηπειρωτικές περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως απόμερες.

Η καταβολή του τέλους για το έτος 2024, ξεκίνησε και ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2024. Το τέλος εισπράττεται με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού παράβολου (e-παράβολο) και αποτελεί έσοδο της κάθε Περιφέρειας που ανήκει η κάθε κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

Οι κτηνοτρόφοι βοοειδών, αιγών, προβάτων και χοίρων οφείλουν να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:

Εισαγωγή στην ψηφιακή υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ «Υπολογισμός και δέσμευση  e-παράβολου για ΕΠΣΥΔ» με τους κωδικούς του ΤΑΧΙS (Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ (minagric.gr))

Εισαγωγή στην υπηρεσία του e-παράβολου (e-Paravolo (gsis.gr))

Πληρωμή του/των παραβόλου/ων σε οποιαδήποτε συμβεβλημένη Τράπεζα.

Εισαγωγή στην ψηφιακή υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ «Υπολογισμός και δέσμευση  e-παράβολου για ΕΠΣΥΔ» με τους κωδικούς του ΤΑΧΙS (Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ (minagric.gr))

Σε περίπτωση προβλήματος μπορείτε να απευθυνθείτε στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της περιοχής σας και στο ΥπΑΑΤ:

Κέντρο εξυπηρέτησης αγροτών του ΥΠΑΑΤ: Τηλέφωνο 1540

Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο ΥΠΑΑΤ: info@minagric.gr

 

 

Εττικέτες:
κτηνοτροφία