Προθεσμία έως και 30 Απριλίου 2024 έχουν οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Γεωργικοί Σύμβουλοι (Γ.Σ.) που επιθυμούν και έχουν τη δυνατότητα, βάσει του βασικού τίτλου σπουδών τους, να πιστοποιηθούν στα νέα θεματικά πεδία γεωργικών συμβουλών, να υποβάλλουν αίτηση.

 

Τα νέα θεματικά πεδία γεωργικών συμβουλών, στα οποία δύνανται να πιστοποιηθούν οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, Γ.Σ. είναι:

XI. Συμβουλές για τις απαιτήσεις και τα πρότυπα βάσει της «αιρεσιμότητας» σχετικά με:

α) το κλίμα και περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των υδάτων, του εδάφους και της βιοποικιλότητας των οικοσυστημάτων

β) τη δημόσια υγεία και υγεία των φυτών και γ) την καλή διαβίωση των ζώων

XII. Συμβουλές για προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων «Οικολογικά Προγράμματα»

Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, Γ.Σ. δύνανται να πιστοποιηθούν σε ένα (1) ή και στα δύο (2) θεματικά πεδία γεωργικών συμβουλών του άρθρου 1, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά, οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών: Γεωπόνου, Κτηνιάτρου και Τεχνολόγου Γεωπονίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της χώρας (Α.Ε.Ι.-Α.ΤΕ.Ι.) ή αναγνωρισμένων ισότιμων τίτλων σπουδών, σχολών της αλλοδαπής.

Επισημαίνεται, ότι όσον αφορά στην ειδικότητα των Τεχνολόγων Γεωπονίας, δυνατότητα πιστοποίησης έχουν οι απόφοιτοι των κάτωθι Τμημάτων των Σχολών Τεχνολογίας Γεωπονίας:

Φυτικής Παραγωγής

Ζωικής παραγωγής

Βιολογικής Γεωργίας

Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας

Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας

β) Να μην ασκούν εμπορία γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων

γ) Να μην εργάζονται σε εταιρεία εμπορίας γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων

δ) Να μην υφίσταται σε βάρος τους καταδικαστική απόφαση για αδίκημα που σχετίζεται με την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή για οικονομικό αδίκημα.

ε) Να μην σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με τον έλεγχο των Γ.Σ. και των Φ.Π.Γ.Σ.

στ) Να κατέχουν «Βεβαίωση παρακολούθησης» του εισαγωγικού προγράμματος επιμόρφωσης που θα διοργανωθεί από τον ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ. Οι συμμετέχοντες αξιολογούνται με εξέταση και στους επιτυχόντες χορηγείται «Βεβαίωση παρακολούθησης».

Δείτε την Πρόσκληση αναλυτικά ΕΔΩ και το Εγχειρίδιο Οδηγιών Υποβολής Αίτησης Γεωργικών Συμβούλων ΕΔΩ.