Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της έρευνάς της για την απλούστευση των γεωργών.

 

Η έρευνα, η οποία διατέθηκε ηλεκτρονικά σε όλες τις γλώσσες από τις 7 Μαρτίου έως τις 8 Απριλίου, έλαβε σχεδόν 27.000 απαντήσεις.

Η έρευνα ήταν μέρος των μέτρων που έλαβε η Επιτροπή για να ανταποκριθεί στις ανησυχίες των γεωργών και απευθυνόταν ειδικά στους γεωργούς για να προσδιορίσει τον διοικητικό φόρτο και την πολυπλοκότητα που απορρέουν από τους κανόνες της ΚΓΠ, καθώς και από άλλους κανόνες για τα τρόφιμα και τη γεωργία, τόσο σε σχέση με την εφαρμογή τους σε εθνικό επίπεδο όσο και με τις υποχρεώσεις καταγραφής και υποβολής εκθέσεων που συνδέονται με αυτούς.

Η έρευνα και η επακόλουθη ανάλυση θα πρέπει επίσης να εντοπίσουν τομείς στους οποίους θα μπορούσαν να γίνουν βελτιώσεις για τη μείωση του διοικητικού έργου για τους γεωργούς.

Με την ευκαιρία του εργαστηρίου για τη διακυβέρνηση και τις επιδόσεις, πραγματοποιήθηκε σύντομη παρουσίαση των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων, στο οποίο συμμετείχαν μέλη της ομάδας διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών για τα στρατηγικά σχέδια και τα οριζόντια θέματα της ΚΓΠ, εκπρόσωποι των κρατών μελών της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την εφαρμογή του κανονισμού για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ, καθώς και εκπρόσωποι των εθνικών οργανισμών πληρωμών.

Η έρευνα

Μεταξύ των ερωτηθέντων, το 81% ήταν γεωργοί που υπέβαλαν αίτηση για στήριξη από την ΚΓΠ, ενώ οι υπόλοιποι ερωτηθέντες ήταν γεωργοί που δεν υπέβαλαν αίτηση για στήριξη από την ΚΓΠ (16 %) ή γεωργικοί σύμβουλοι και άλλες οντότητες. 

Το 36% των αγροτών που απάντησαν ήταν μεταξύ 50 και 64 ετών και το 48% μεταξύ 30 και 49 ετών.

Οι πολύ μικρές εκμεταλλεύσεις κάτω των 5 εκταρίων εκπροσωπήθηκαν από το 10% των ερωτηθέντων, ενώ το 39% εργάζεται σε αγροκτήματα από 5 έως 50 εκτάρια.

Υπενθυμίζεται ότι το μέσο μέγεθος της γεωργικής εκμετάλλευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 17,4 εκτάρια. Οι τύποι παραγωγής που εκπροσωπούνται περισσότερο ήταν τα σιτηρά και άλλες γεωργικές καλλιέργειες, ακολουθούμενα από το βόειο κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το κρασί και το ελαιόλαδο.

Πρώτες πληροφορίες

Η έρευνα αποκάλυψε ότι το 33% των ερωτηθέντων εργάζονται περισσότερες από 6 ημέρες ετησίως σε διοικητικά καθήκοντα που συνδέονται με τις αιτήσεις ενίσχυσης της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης για την αιρεσιμότητα. Για το 24% αυτών, είναι 5 έως 6 ημέρες, στη συνέχεια 1 έως 4 εργάσιμες ημέρες για το 38% των συμμετεχόντων γεωργών. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό γεωργών που υποβάλλουν αίτηση για στήριξη στο πλαίσιο της ΚΓΠ (78%) χρησιμοποιούν επίσης κάποιο είδος εξωτερικής βοήθειας για την προετοιμασία και την υποβολή της αίτησής τους για ενίσχυση στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Η βοήθεια παρέχεται από ενώσεις αγροτών και συνεταιρισμούς στο 36% των περιπτώσεων, από ιδιωτικές εταιρείες όπως γραφεία συμβούλων ή τράπεζες (25%) ή από δημόσιες αρχές για το 18% των ερωτηθέντων.

Οι μισοί από τους ερωτηθέντες που υποβάλλουν αίτηση για στήριξη στο πλαίσιο της ΚΓΠ δεν χρησιμοποιούν κινητές συσκευές για την παροχή φωτογραφιών με γεωγραφική σήμανση στις αρχές. Από το 50% που χρησιμοποιεί κινητές συσκευές για το σκοπό αυτό, περίπου οι μισοί έχουν προβλήματα με αυτό, ιδίως επειδή το βρίσκουν χρονοβόρο, δεν είναι εύκολο στη χρήση ή δεν έχουν ανατροφοδότηση σχετικά με την ακρίβεια της παρεχόμενης εικόνας.

Όσον αφορά τους επιτόπιους ελέγχους τα τελευταία 3 έτη, το 36% των εκμεταλλεύσεων που καλύπτονται από την έρευνα δέχθηκε μία επίσκεψη, ενώ το 16% των εκμεταλλεύσεων δέχθηκε τουλάχιστον 3 επισκέψεις. Οι επισκέψεις αυτές μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν επιθεωρήσεις που δεν σχετίζονται με την ΚΓΠ. Η προετοιμασία και η παρακολούθηση αυτών των επιτόπιων ελέγχων απαιτούσε από μισή ημέρα έως μία ημέρα εργασίας για το 63% των γεωργών που ελέγχθηκαν.

Στις προτάσεις απλούστευσης, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα απλουστεύσει τη μεθοδολογία για ορισμένους ελέγχους, με στόχο τη μείωση του αριθμού των επισκέψεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις από τις εθνικές διοικήσεις έως και κατά 50%. Το μέτρο αυτό ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα των κρατών μελών. Με λιγότερες επισκέψεις από τη διοίκηση για διαχείριση, οι αγρότες θα έχουν περισσότερο χρόνο να αφιερώσουν στο βασικό τους έργο.

Θα διεξαχθούν τώρα ατομικές συνεντεύξεις με γεωργούς και οργανώσεις γεωργών για να παρασχεθεί μια πιο εμπεριστατωμένη επισκόπηση της κατάστασης και να εξεταστούν διεξοδικότερα τα ερωτήματα.

Θα τροφοδοτήσει μια λεπτομερή ανάλυση που θα δημοσιευθεί το φθινόπωρο του 2024, με στόχο να αποσαφηνιστούν οι πηγές πολυπλοκότητας για τους γεωργούς: επίπεδο ΕΕ, εθνικό επίπεδο, ΚΓΠ και άλλες απαιτήσεις και πολιτικές.

Εττικέτες:
αγρότες έρευνα ΕΕ ΚΑΠ