Οι ενισχύσεις βάσει αποτελεσμάτων για την προστασία των επιδόσεων του εδάφους είναι μια πρόσφατη πρόταση που προωθήθηκε από τους ενδιαφερόμενους φορείς του δικτύου της ΚΑΠ της ΕΕ για το μέλλον των βιώσιμων συστημάτων τροφίμων και γεωργίας στην Ευρώπη.

 

Η βελτίωση της εφαρμογής των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ (ΕΣΧ) υποβοηθείται από την ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και ορθών πρακτικών από τους ενδιαφερόμενους φορείς του δικτύου της ΚΑΠ της ΕΕ.

Αυτές περιλαμβάνουν την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Αναγεννητική Γεωργία, η οποία πρόσφατα συγκέντρωσε την εμπειρογνωμοσύνη της σε αγροοικολογικούς τομείς για να δημιουργήσει μια νέα «αγροτοκεντρική» Λευκή Βίβλο σχετικά με τις μελλοντικές δυνατότητες για βιώσιμα συστήματα τροφίμων και γεωργίας στην ΕΕ.

Η επιστήμη, τα δεδομένα και τα αποδεικτικά στοιχεία είναι οι βασικοί παράγοντες εντός των αγροοικολογικών πρακτικών. Οι προτάσεις της Λευκής Βίβλου προωθούν ενισχύσεις προσανατολισμένες στα αποτελέσματα για τους γεωργούς, οι οποίες προστατεύουν τις επιδόσεις του εδάφους με μετρήσιμους τρόπους.

Η υγεία του εδάφους θεωρείται κοινή και απλή μέτρηση της ΕΕ για τις ενισχύσεις βάσει αποτελεσμάτων, καθώς και για την πρόβλεψη του κόστους χρηματοδότηση της μετάβασης της ΕΕ σε πιο βιώσιμη γεωργία. Η φωτοσύνθεση αποτελεί επίσης βασικό δείκτη της διαχείρισης χρήσεων γης που βασίζεται στην αγροοικολογία.

Οδηγίες με επίκεντρο το έδαφος και καθοδηγούμενες από τους γεωργούς δημοσιεύθηκαν στο πλαίσιο συνεχιζόμενου διαλόγου σχετικά με τη μετάβαση της ΕΕ προς βιώσιμα συστήματα στήριξης των γεωργικών προϊόντων διατροφής, τα οποία αξιοποιούν την καθιερωμένη πείρα των κρατών μελών όσον αφορά τις γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές ενισχύσεις βάσει αποτελεσμάτων.

Το έγγραφο επιβεβαιώνει ότι οι γεωργοί εκτιμούν τον τρόπο με τον οποίο τα μοντέλα που βασίζονται στα αποτελέσματα παρέχουν την ελευθερία διαχείρισης της γης, καθώς επιθυμούν να επιτύχουν τα αποτελέσματα που απαιτούνται για τις πληρωμές. Τα μέλη της EARA γνωρίζουν ότι αυτές οι πληρωμές είναι ένας δίκαιος τρόπος επίτευξης απτών αποτελεσμάτων, επιτρέποντας στους αγρότες να λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις σχετικά με επιχειρηματικά θέματα, όπως οι εισροές παραγωγής και τα χρονοδιαγράμματα.

 

Πρακτικές πτυχές

Οι δίκαιες μέθοδοι είναι εγγενείς αρχές της αγροοικολογίας και της αναγεννητικής γεωργίας και η νέα Λευκή Βίβλος σημειώνει ότι αυτός ο τύπος χρηματοδότησης βάσει αποτελεσμάτων μπορεί να εφαρμοστεί σταδιακά για να λειτουργήσει αρχικά ως υβριδική ή πιο μακροπρόθεσμη προσέγγιση. Οι υβριδικές προσεγγίσεις συνδυάζουν πληρωμές βάσει αποτελεσμάτων παράλληλα με τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων μέτρων και πρακτικών.

Τα πλεονεκτήματα των σταδιακών και υβριδικών προσεγγίσεων περιλαμβάνουν την παροχή ενός μαξιλαριού εισοδηματικής βεβαιότητας για τους γεωργούς κατά τη διάρκεια της μετάβασης και της εφαρμογής.

Η EARA περιγράφει άλλες τεχνολογικές, οικονομικές, κυβερνητικές και πολιτικές πτυχές της προτεινόμενης πρακτικής αγροοικολογίας. Εξηγούν λεπτομέρειες σχετικά με την αμοιβή των γεωργών για την καθαρή πρωτογενή παραγωγικότητα (NPP) και τα αποτελέσματα προστασίας του εδάφους ανά έτος και εκτάριο, καθώς και ανά απόλυτα και ετήσια αποτελέσματα, συγκριτικά με τα αποτελέσματα άλλων αγροτεμαχίων από την ίδια εδαφοκλιματική περιοχή και κατηγορία χρήσης γης.

Οι επιπτώσεις στα εδάφη της ΕΕ μπορεί να είναι σημαντικές από τα συστήματα στήριξης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που παρέχουν μετρήσιμες και βιώσιμες επιδόσεις.

Η Λευκή Βίβλος υπογραμμίζει αυτό το σημείο για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και υπογραμμίζει ότι είναι εφικτές απλές, δίκαιες και βασιζόμενες στις επιδόσεις πληρωμές.

Τονίζει τον τρόπο με τον οποίο «με τη μετάβαση σε δίκαιες και απλές άμεσες ενισχύσεις ανά εκτάριο σε συνδυασμό με τις αγροοικολογικές επιδόσεις, η ΚΑΠ μπορεί να μειώσει την εξάρτηση των γεωργών από εξωτερικές εισροές και να αυξήσει την ανθεκτικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην κλιματική αλλαγή.

Βασιζόμενος σε ενισχύσεις βάσει αποτελεσμάτων για την υγεία των αγροοικοσυστημάτων, ένας τέτοιος σχεδιασμός της ΚΓΠ που ενδυναμώνει τους γεωργούς στοχεύει στην προώθηση της απλούστευσης και της ασφάλειας σχεδιασμού με μακροπρόθεσμη προοπτική στον γεωργικό τομέα».

 

Κατάστημα Συναιτεριστικών Προϊόντων