Οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν κατά το μήνα Απρίλιο 2024 για την ανίχνευση υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων μέσα ή πάνω σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης.

Διάγραμμα 1. Οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν κατά το μήνα Απρίλιο 2024.

MRL: είναι το υψηλότερο επίπεδο υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων που είναι νομικά επιτρεπτό μέσα ή πάνω σε τρόφιμα ή ζωοτροφές, όταν τα φυτοφάρμακα εφαρμόζονται σύμφωνα με την ορθή γεωργική πρακτική. Στις αξιολογήσεις ασφάλειας των ανώτατων ορίων υπολειμμάτων (MRLs) της ΕΕ για τα φυτοφάρμακα ή στις προτάσεις για MRLs η χρόνια και οξεία έκθεση των καταναλωτών μέσω της διατροφής σε υπολείμματα φυτοφαρμάκων εκτιμάται με τη χρήση ενός μοντέλου υπολογισμού που έχει αναπτύξει η EFSA (EFSA PRIMo). Σκοπός του μοντέλου είναι η ταυτόχρονη εκτίμηση της βραχυπρόθεσμης και της μακροπρόθεσμης έκθεσης των καταναλωτών σε υπολείμματα φυτοφαρμάκων και η σύγκριση της εκτιμώμενης έκθεσης με τις τοξικολογικές τιμές αναφοράς για τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων για την υγεία των καταναλωτών.

Διάγραμμα 2. Κατανομή των σημείων δειγματοληψίας που αφορά τους ελέγχους της εσωτερικής αγοράς κατά το μήνα Απρίλιο 2024.

Διάγραμμα 3. Ποσοστιαία αναλογία (%) εγχώριων και εισαγόμενων προϊόντων, στα οποία έγιναν δειγματοληψίες κατά το μήνα Απρίλιο 2024, για την ανίχνευση υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Διάγραμμα 4. Το σύνολο των τροφίμων που εξετάστηκαν κατά το μήνα Απρίλιο 2024

Πίνακας 1. Τα τρόφιμα στα οποία ανιχνεύθηκαν υπερβάσεις υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατά το μήνα Απρίλιο 2024.

Σημειώνεται ότι στα 7 δείγματα που αναφέρεται ότι παρουσιάζουν πιθανή επικινδυνότητα για τους καταναλωτές, υπάρχουν 2 περιπτώσεις στις οποίες ανιχνεύθηκε η δραστική ουσία Chlorpyrifos (σε κανέλα και μίγμα μπαχαρικών εντός συσκευασίας με νούντλς). Για τη συγκεκριμένη δραστική ουσία δεν έχουν οριστεί σε επίπεδο ΕΕ τοξικολογικοί δείκτες, ως εκ τούτου τα δείγματα που έχουν υπερβάσεις από την ουσία αυτή θα θεωρούνται δυνητικά επικίνδυνα για τους καταναλωτές, μέχρι να υπάρξουν επαρκή στοιχεία που να συνηγορούν για το αντίθετο. Επιπλέον, τα δείγματα πατατών και αγγουριών με πιθανή επικινδυνότητα, είχαν ληφθεί, και στις δύο περιπτώσεις, από λαχαναγορές και η επικινδυνότητά τους οφειλόταν αντίστοιχα σε υπερβάσεις συγκέντρωσης των δραστικών ουσιών Oxamyl και Formetanate.

Η χώρα μας το μήνα Απρίλιο 2024 προχώρησε σε δύο (2) κοινοποιήσεις στο «σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την κοινοποίηση άμεσων ή έμμεσων κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων που προέρχονται από τρόφιμα ή ζωοτροφές (iRASFF)», που αφορούσαν υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων μέσα ή πάνω σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης.

Εττικέτες:
έλεγχοι τρόφιμα

Κατάστημα Συναιτεριστικών Προϊόντων