Με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέα Φίλια, συγκροτήθηκε η Επιτροπή Σταυλισμού Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

Η επιτροπή σταυλισμού είναι αρμόδια για τον έλεγχο, τη διενέργεια αυτοψίας, την παροχή γνώμης για κάθε θέμα εγκατάστασης κτηνοτροφικής εγκατάστασης και επιβολής των διοικητικών κυρώσεων ( άρθρο 4 § 2 του Ν.4056/2012).

Η Επιτροπή αποτελείται από τους:

1. Σχίζα Φώτιο του Κων/νου, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Αιτωλ/νιας, με αναπληρωτή τον Τριανταφύλλου Γρηγόριο του Κων/νου, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων της ίδιας Δ/νσης.

2. Διβάρη Ευτυχία του Παναγιώτη , κλάδου Τ.Ε Υγιεινολόγο Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αιτωλ/νιας, με αναπληρωτή τον Σκλίβα Δημήτριο του Σπυρίδωνα , κλάδου Τ.Ε Υγιεινολόγο Δημόσιας Υγείας- της ίδιας Δ/νσης.

3. Μπλαχούρα Νικόλαο του Κων/νου, κλάδου ΤΕ Εργοδηγός του Τμήμα Υδροιοικονομίας & Περιβάλλοντος.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Σχίζας Φώτιος του Κων/νου, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Αιτωλ/νιας. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Αγγελική Ψεύτη του βασιλείου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Αιτωλ/νιας, με αναπληρώτρια την Τσιλιγιάννη Ζωή του Σπύρου, Κλάδου ΔΕ Πληροφορικής της ίδιας Δ/νσης. 

Η Απόφαση ισχύει από υπογραφής και για 2 έτη.