Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι παραγωγοί για να προστατεύσουν την παραγωγή τους.

Ι. ΕΝΤΟΜΑ

Αφίδες

Έχουν ταχεία και μεγάλη πληθυσμιακή αύξηση από την έναρξη της προσβολής και ευνοούνται από ζεστό και υγρό καιρό (άνοιξη & φθινόπωρο).

Απαντώνται στην ακραία, τρυφερή βλάστηση και διαβιούν εκεί χωρίς ιδιαίτερη κινητικότητα.

Μυζούν τους χυμούς από το φυτό προκαλώντας καρούλιασμα και στη συνέχεια αποξήρανσ η των φύλλων. Πάνω στα μελιτώματα που εκκρίνουν οι αφίδες αναπτύσσεται ο μύκητας της καπνιάς που μειώνει τη φωτοσυνθετική ικανότητα του φυτού αλλά και την εμπορική αξία των καρπών.

Οι αφίδες είναι ο σημαντικότερος εντομολογικός εχθρός των κολοκυνθοειδών, όχι μόνο εξαιτίας των άμεσων ζημιών αλλά και των έμμεσων λόγω του ότι είναι φορείς ιώσεων. Ιδιαίτερα στα νεαρά φυτάρια μπορεί να καθηλώσουν ή να περιορίσουν την ανάπτυξη και να προκαλέσουν ξήρανση.

Αντιμετώπιση - Καλλιεργητικά μέτρα

1) Καταστροφή υπολειμμάτων προηγούμενης καλλιέργειας

2) Καταστροφή των ζιζανίων που είναι ξενιστές αφίδων εντός και γύρω από τον αγρό

3) Χρήση καθαρών φυτών κατά τη φύτευση

4) Διατήρηση και αξιοποίηση φυσικών εχθρών

5) Αποφυγή υπερβολικής αζωτούχου λίπανσης.

Βιολογική καταπολέμηση

Οι αφίδες έχουν πολλούς ιθαγενείς φυσικούς εχθρούς, κυρίως αρπακτικά έντομα και παρασιτοειδή. Στα ιθαγενή παρασιτοειδή αφίδων συγκαταλέγονται τα υμενόπτερα Aphidius colemani, Aphidius ervi, Aphelinus abnormalis) που ελέγχουν αρχικές προσβολές και χαμηλές πυκνότητες αφίδων. Τα ιθαγενή αφιδοφάγα αρπακτικά περιλαμβάνουν κολεόπτερα της οικογένειας Coccinel lidae π.χ. Coccinella septempuctata (η γνωστή πασχαλίτσα ή λαμπρίτσα), που είναι αδηφάγα αλλά έχουν μεταναστευτική τάση σε χαμηλές πυκνότητες αφίδων.

Επίσης αρπακτικά είναι πολλά ημίπτερα (π.χ. Nesidiocoris tenuis, spp.) , προνύμφες χρύσωπα (Crysoperla carnea) και προνύμφες δίπτερων αρπακτικών της οικογένειας Syrphidae (π.χ. υμενόπτερα παρασιτοειδή (π.χ. Episyrphus sp.). Για την αξιοποίηση των ιθαγενών εχθρών πρέπει να αποφεύγονται οι άσκοποι ψεκασμοί και να γίνεται χρήση εκλεκτικών εντομοκτόνων όταν υπάρχει ανάγκη στην αρχή της καλλιέργειας. Επίσης για με τα παραπάνω ωφέλιμα έντομα μπορεί να γίνει και εγκατάσταση στην καλλιέργεια φυτά τράπεζες ή εξαπολύσεις τοπικά στις εστίες προσβολών, εάν οι ιθαγενείς πληθυσμοί είναι χαμηλοί, όταν υπάρχει ιστορικό στον αγρό ή όταν μπορεί να προβλεφθεί η προσβολή λόγω καιρικών συνθηκών.

Χημική καταπολέμηση

Εφαρμόζεται: Σε νεαρά φυτάρια, εάν υπάρχει προσβολή αφού έχουν ήδη ληφθεί τα παραπάνω μέτρα. Σε φυτά με προχωρημένη ανάπτυξη, εάν υπάρχει προσβολή αφού έχουν ήδη ληφθεί τα παραπάνω μέτρα και εφόσον το ύψος της προσβολής ξεπερνά τα όρια της οικονομικής ζημίας. Εφαρμογή με εγκεκριμένα εντομοκτόνα (πλήρης κατάλογος εγκεκριμένων σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι διαθέσιμος στο διαδικτυακό τόπο του ΥπΑΑΤ) σύμφωνα με τις αρχές της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.

Κάμπιες λεπιδόπτερων

Η παρουσία τους χαρακτηρίζεται από φαγώματα στα φυτά.

Οι προνύμφες απαντώνται στο φύλλωμα ενώ η νύμφωσή τους γίνεται στο έδαφος. Ανάλογα με το είδος μπορεί να δραστηριοποιούνται την ημέρα ή τη νύχτα. Έχουν βιολογικό κύκλο μερικές εβδομάδες π.χ. 5-8 ανάλογα με το είδος και τις συνθήκες.

Η ζημιά στα φυτά γίνεται από τις κάμπιες οι οποίες προσβάλλουν το φύλλωμα και κυρίως τους καρπούς όπου σχηματίζουν στοές και υποβαθμίζουν την εμπορική τους αξία. Συνήθως δεν δημιουργούν σοβαρά προβλήματα.

Αντιμετώπιση - Καλλιεργητικά μέτρα

1) Βαθιά άροση για την καταπολέμηση των προνυμφών που βρίσκονται στο έδαφος

2) Καταστροφή ζιζανίων γύρω από την καλλιέργεια που αποτελούν ξενιστές λεπιδοπτέρων.

3) Εάν υπάρχει ιστορικό στην περιοχή, χρήση φερομονικών παγίδων για την παρακολούθηση του πληθυσμού.

Βιολογική καταπολέμηση

Aξιοποίηση ιθαγενούς πανίδας όπως παρασιτοειδή του γένους Trichogramma, αρπακτικά Miridae κ.α. Για την αξιοποίηση των ιθαγενών εχθρών πρέπει να αποφεύγονται οι άσκοποι ψεκασμοί και να γίνεται χρήση εκλεκτικών εντομοκτόνων όταν υπάρχει ανάγκη στην αρχή της καλλιέργειας. Χρησιμοποιούνται σκεύασματα με:

1.Bacillus thuringiensis. Συνιστάται να γίνονται επεμβάσεις φυλλώματος στα πρώτα στάδια προνυμφών και να προστίθεται ζάχαρ η στο ψεκαστικό υγρό

2. Εφαρμογή του εντομοπαθογόνου νηματώδη Steinernema carpocapsae στο έδαφος με ριζοπότισμα.

Χημική καταπολέμηση

Εφαρμογή με εγκεκριμένα εντομοκτόνα (πλήρης κατάλογος εγκεκριμένων σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι διαθέσιμος στο διαδικτυακό τόπο του ΥπΑΑΤ) σύμφωνα με τις αρχές της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.

Θρίπας

Αποτέλεσμα της προσβολής είναι η εμφάνιση αργυρόχροων κηλίδων, μεταχρωματισμών στα φύλλα και εσχαρώσεων στους καρπούς. Οι προνύμφες και τα ακμαία διαβιούν στο υπέργειο μέρος και βρίσκουν καταφύγιο συχνά στα άνθη. Η νύμφωση γίνεται στο έδαφος. Έχουν βιολογικό κύκλο διάρκειας περίπου 3 εβδομάδων (25oC).

Τόσο τα ακμαία όσο και οι προνύμφες απομυζούν τα κύτταρα των φύλλων καταστρέφοντας την υφή τους. Οι εσχαρώσεις στους καρπούς μπορεί να μειώσουν την εμπορική τους αξία. Γενικά δεν δημιουργούν οικονομικές ζημιές και συνήθως αφού ληφθούν τα καλλιεργητικά μέτρα δεν είναι αναγκαίο να γίνουν επεμβάσεις.

Αντιμετώπιση - Καλλιεργητικά μέτρα

1) Απομάκρυνση των υπολειμμάτων της προηγούμενης καλλιέργειας

2) Απολύμανση του εδάφους

3) Εδαφοκάλυψη με πλαστικό κατά την καλλιέργεια

4) Καταστροφή των ζιζανίων που είναι ξενιστές θριπών εντός και γύρω από τον αγρό

5) Σε αγρούς με ιστορικό προσβολών, μπορεί να γίνει με την εγκατάσταση της καλλιέργειας ανάρτηση μπλέ παγίδων 2 -4 ανά στρ στο ύψος της καλλιέργειας.

Βιολογική καταπολέμηση

1) Aξιοποίηση ιθαγενούς πανίδας αρπακτικών ειδών α) ακάρεων της οικογένειας Phytoseiidae όπως ειδών Amblyseius sp.β) εντόμων ημιπτέρων της οικογένειας Anthocoridae όπως των ειδών Orius sp . Για την αξιοποίηση των ιθαγενών εχθρών πρέπει να αποφεύγονται οι άσκοποι ψεκασμοί και να γίνεται χρήση εκλεκτικών εντομοκτόνων όταν υπάρχει ανάγκη στην αρχή της καλλιέργειας. Περαιτέρω εμπλουτισμός της καλλιέργειας με ωφέλιμους οργανισμούς μπορεί να γίνει εάν η ιθαγενής πανίδα είναι φτωχή και ανεπαρκής.

2) Επεμβάσεις στο έδαφος για τον έλεγχο των σταδίων νύμφωσης με εφαρμογή εντομοπαθογόνων νηματωδών ή άλλων ωφελίμων οργανισμών.

Χημική καταπολέμηση

Εφαρμογή με εγκεκριμένα εντομοκτόνα (πλήρης κατάλογος εγκεκριμένων σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι διαθέσιμος στο διαδικτυακό τόπο του ΥπΑΑΤ) σύμφωνα με τις αρχές της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.

Κρεμμυδοφάγος

Η προσβολή στα φυτά (φαγωμένες ρίζες) παρουσιάζεται με μάρανση και ξήρανση. Ζει στο έδαφος μέχρι βάθους 1 μέτρου και προτιμά τα εύφορα και υγρά εδάφη και συχνά το βρίσκουμε σε κοπριές. Έχει βιολογικό κύκλο διάρκειας 2 ετών.

Κάνει ζημιές διανοίγοντας υπόγειες στοές και κόβοντας τις ρίζες που βρίσκονται στο πέρασμά του. Γενικά, δεν δημιουργεί οικονομικές ζημιές και συνήθως αφού ληφθούν τα καλλιεργητικά μέτρα ή χρησιμοποιηθούν παγίδες δεν είναι αναγκαίο να γίνουν επεμβάσεις σε όλο τον αγρό. Προσοχή όμως πρέπει να δίνεται σε προσβολές φυταρίων που βρίσκονται στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης.

Αντιμετώπιση - Καλλιεργητικά μέτρα

1) Βαθιά άροση

2)Τοποθέτηση κοπριάς σε σωρούς για παγίδευση.

Βιολογική καταπολέμηση

1) Χρήση σκευασμάτων με εντομοπαθογόνους νηματώδεις του είδους Steinernema carpocapsae.

2) Επιπρόσθετα, χρήση τους σε παγίδες.

Χημική καταπολέμηση

Εφαρμογή με εγκεκριμένα εντομοκτόνα (πλήρης κατάλογος εγκεκριμένων σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι διαθέσιμος στο διαδικτυακό τόπο του ΥπΑΑΤ) σύμφωνα με τις αρχές της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής 1) Εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια του αγρού 2) Χρήση εντομοκτόνων σε παγίδες, δολώματα.

Σιδηροσκώληκες

Η προσβολή στα φυτά (φαγώματα στις ρίζες) παρουσιάζεται με μάρανση και να ξήρανση. Οι προνύμφες βρίσκονται στο έδαφος και τρέφονται από τις ρίζες. Το στάδιο της προνύμφης διαρκεί 4 χρόνια ενώ ο βιολογικός κύκλος του εντόμου 5 χρόνια.

Σε νεαρά φυτάρια εισέρχονται στην κεντρική ρίζα κατατρώγουν το εσωτερικό της, τη βάση του στελέχους με αποτέλεσμα τη νέκρωση των ιστών. Γενικά δεν δημιουργούν οικονομικές ζημιές και συνήθως αφού ληφθούν τα καλλιεργητικά μέτρα δεν είναι αναγκαίο να γίνουν επεμβάσεις. Προσοχή όμως πρέπει να δίνεται σε προσβολές φυταρίων που βρίσκονται στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης.

Αντιμετώπιση - Καλλιεργητικά μέτρα

1) Θερινή άροση

2) Αμειψισπορά

Βιολογική καταπολέμηση

Χρήση σκευασμάτων με εντομοπαθογόνους νηματώδεις στο έδαφος.

Χημική καταπολέμηση

Εφαρμογή με εγκεκριμένα εντομοκτόνα (πλήρης κατάλογος εγκεκριμένων σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι διαθέσιμος στο διαδικτυακό τόπο του ΥπΑΑΤ) σύμφωνα με τις αρχές της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.

Αλευρώδεις

Όλα τα στάδια είναι σκεπασμένα με κηρό που τους δίνει χαρακτηριστική άσπρη εμφάνιση. Η παρουσία τους συνδυάζεται με παρουσία μελιτωμάτων και καπνιάς. Βρίσκονται συνήθως στην κάτω επιφάνεια των φύλλων. Οι νεαρές νύμφες έρπουν μέχρι να βρουν κατάλληλο μέρος για να τραφούν ενώ τα υπόλοιπα ατελή στάδια είναι ακίνητα. Τα ενήλικα πετούν («άσπρες μυγούλες»). Έχουν βιολογικό κύκλο διάρκειας περίπου 3 εβδομάδων (25oC).

Προκαλούν ζημιές από τη μύζηση φυτικών χυμών και τη μεταφορά ιώσεων. Εκκρίνουν μελιτώματα όπου αναπτύσσεται ο μύκητας της καπνιάς, μειώνοντας τη φωτοσυνθετική ικανότητα του φύλλου. Σε έντονες προσβολές παρατηρείται κάλυψη και των καρπών με καπνιά που μειώνει την εμπορική τους αξία. Συνήθως δεν δημιουργούν σοβαρά προβλήματα εάν ληφθούν καλλιεργητικά μέτρα. Προσοχή όμως πρέπει να δίνεται σε προσβολές φυταρίων που βρίσκονται στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης.

Αντιμετώπιση - Καλλιεργητικά μέτρα

1) Απομάκρυνση των υπολειμμάτων της προηγούμενης καλλιέργειας

2) Καταστροφή των ζιζανίων ξενιστών των αλευρωδών

3) Τοποθέτηση κίτρινων κολλητικών παγίδων (2 -4 παγίδες/στρέμμα).

Βιολογικά μέτρα

Αξιοποίηση ιθαγενούς πανίδας των φυσικών εχθρών τους που συμβάλλουν στον έλεγχο των αλευρωδών όπως παρασιτοειδή των ειδών Eretmocerus s p. κ.α. καθώς και διάφορα αρπακτικά είδη όπως Nesidiocoris tenuis Macrolophus caliginosus, ακάρεα της οικογένειας Phytoseiidae κ.α. Για την αξιοποίηση των ιθαγενών φυσικών εχθρών πρέπει να αποφεύγονται οι άσκοποι ψεκασμοί και να γίνεται χρήση εκλεκτικών εντομοκτόνων όταν υπάρχει ανάγκη στην αρχή της καλλιέργειας. Περαιτέρω εμπλουτισμός της καλλιέργειας με ωφέλιμους οργανισμούς μπορεί να γίνει εάν η ιθαγενής πανίδα είναι φτωχή και ανεπαρκής.

Χημική καταπολέμηση

Εφαρμογή με εγκεκριμένα εντομοκτόνα (πλήρης κατάλογος εγκεκριμένων σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι διαθέσιμος στο διαδικτυακό τόπο του ΥπΑΑΤ) σύμφωνα με τις αρχές της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.

Λιριόμυζες

Είναι φυλλορύκτες με κοινό όνομα «ζωγράφος». Οι προνύμφες ζουν και τρέφονται προφυλαγμένες στις στοές. Ανάλογα με το είδος, η νύμφωση γίνεται στα φύλλα στο άκρο της στοάς ή στο έδαφος. Διαχειμάζουν στο έδαφος ως νύμφη. Οι προνύμφες ορύσσουν οφιοειδείς στοές στο παρέγχυμα των φύλλων μειώνοντας τη φωτοσυνθετική επιφάνεια. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει καθυστέρηση στην ανάπτυξη του φυτού.

Γενικά δεν δημιουργούν οικονομικές ζημιές και συνήθως αφού ληφθούν καλλιεργητικά μέτρα δεν είναι αναγκαίο να γίνουν επεμβάσεις στον αγρό. Προσοχή όμως πρέπει να δίνεται σε προσβολές φυταρίων που βρίσκονται στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης.

Αντιμετώπιση - Καλλιεργητικά μέτρα

1) Απομάκρυνση των υπολειμμάτων της προηγούμενης καλλιέργειας

2) Καταστροφή των ζιζανίων ξενιστών

3) Αφαίρεση των προσβεβλημένων φύλλων όταν η προσβολή είναι στην αρχή και σε περιορισμένη έκταση

4) Άροση του εδάφους για την καταπολέμηση των νυμφών που διαχειμάζουν εντός αυτού

5) Κάλυψη εδάφους με πλαστικό

6) Σε αγρούς με ιστορικό μπορεί να γίνει τοποθέτηση κίτρινων κολλητικών παγίδων (2 -4 παγίδες/στρέμμα)

Βιολογική καταπολέμηση

Αξιοποίηση ιθαγενούς πανίδας των φυσικών εχθρών τους που συμβάλλουν στον έλεγχο της λιριόμυζας όπως τα παρασιτοειδή Diglyphus isaea κ.α. Για την αξιοποίηση των ιθαγενών εχθρών πρέπει να αποφεύγονται οι άσκοποι ψεκασμοί και να γίνεται χρήση εκλεκτικών εντομοκτόνων όταν υπάρχει ανάγκη στην αρχή της καλλιέργειας. Περαιτέρω εμπλουτισμός της καλλιέργειας με ωφέλιμους οργανισμούς μπορεί να γίνει, εάν η ιθαγενής πανίδα είναι φτωχή και ανεπαρκής.

Χημική καταπολέμηση

Εφαρμογή με εγκεκριμένα εντομοκτόνα (πλήρης κατάλογος εγκεκριμένων σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι διαθέσιμος στο διαδικτυακό τόπο του ΥπΑΑΤ) σύμφωνα με τις αρχές της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.

Μύγα των σπόρων

Προτιμά εδάφη με υψηλή υγρασία και πλούσια σε οργανική ύλη. Δραστηριοποιείται στην αρχή της άνοιξης. Έχει 3 γενεές το χρόνο. Οι προνύμφες διαβιούν στο έδαφος και η νύμφη διαχειμάζει στο έδαφος. 3) Οι προνύμφες αρχικά τρέφονται με οργανικά υπολείμματα κοντά στο βλαστό του φυτού και ορύσσουν στοές στο στέλεχος του νεαρού φυτού τα οποία κι καταστρέφουν. Γενικά δεν δημιουργούν οικονομικές ζημιές και συνήθως αφού ληφθούν τα καλλιεργητικά μέτρα δεν είναι αναγκαίο να γίνουν επεμβάσεις. Προσοχή όμως πρέπει να δίνεται σε προσβολές φυταρίων που βρίσκονται στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης.

Αντιμετώπιση - Καλλιεργητικά μέτρα

1) Συνιστάται η επιτάχυνση του φυτρώματος των σπόρων και της ανάπτυξης των φυτών

2) Απομάκρυνση των υπολειμμάτων της προηγούμενης καλλιέργειας

3) Αποφυγή υπερβολικής υγρασίας στο έδαφος

4) Χρήση σπορόφυτου για την εγκατάσταση της καλλιέργειας και αποφυγή της χρήσης σπόρου όπου υπάρχει καθυστέρηση στο φύτρωμα και ιστορικό προσβολών

Βιολογική καταπολέμηση

Επεμβάσεις στο έδαφος για τον έλεγχο των προνυμφών του διπτέρου με εφαρμογή του εντομοπαθογόνου νηματώδη Steinernema feltiae.

Χημική καταπολέμηση

Εφαρμογή με εγκεκριμένα εντομοκτόνα (πλήρης κατάλογος εγκεκριμένων σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι διαθέσιμος στο διαδικτυακό τόπο του ΥπΑΑΤ) σύμφωνα με τις αρχές της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.

ΙΙ. ΑΚΑΡΕΑ

Τετράνυχοι

Σχηματίζουν αποικίες που φαίνονται σαν σταχτιές κηλίδες και δημιουργούν χαρακτηριστικό ιστό. Ευνοούνται από ζεστό και ξηρό καιρό. Οι τετράνυχοι διαβιούν στο υπέργειο μέρος και συνήθως απαντώνται στην κάτω επιφάνεια των φύλλων. Διαχειμάζουν στο στάδιο του ακμαίου σε προστατευμένες θέσεις σε φυτικά υπολείμματα, σε ζιζάνια κ.α.

Δραστηριοποιούνται στις αρχές της άνοιξης. Σε υψηλούς πληθυσμούς οι τετράνυχοι προκαλούν κακή ανάπτυξη των φυτών, παραμόρφωση των φύλλων, πρόωρη ωρίμανση των καρπών ενώ η προσβολή του καρπού στα αρχικά στάδια ανάπτυξης τον καθιστά μη εμπορεύσιμο. Γενικά δεν δημιουργούν οικονομικές ζημιές και συνήθως αφού ληφθούν τα καλλιεργητικά μέτρα δεν είναι αναγκαίο να γίνουν επεμβάσεις. Προσοχή όμως πρέπει να δίνεται σε προσβολές φυταρίων που βρίσκονται στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης.

Αντιμετώπιση - Καλλιεργητικά μέτρα

1) Ξεκίνημα καλλιέργειας με καθαρό αγρό

2) Χρήση καθαρών φυτών κατά τη φύτευση

3) Καταστροφή των ζιζανίων (ξενιστών τετρανύχων) εντός και γύρω από τον αγρό

4) Διατήρηση του υδατικού ισοζύγιου της καλλιέργειας

5) Έλεγχος και αξιοποίηση φυσικών εχθρών

6) Έγκαιρη επισήμανση για αντιμετώπιση

7) Εγκατάσταση αρωματικών φυτών που δρουν αποτρεπτικά στην .εγκατάσταση πληθυσμών τετρανύχων

8) Εγκατάσταση φυτών που προσελκύουν τα ωφέλιμα προσφέροντας καταφύγιο και τροφή.

Βιολογική καταπολέμηση

Αξιοποίηση ιθαγενούς πανίδας ωφελίμων ειδών που συμβάλλουν στον έλεγχο των τετρανύχων όπως τα είδη Phytoseilus persimilis και Amblyseius sp. της οικογένειας Phytoseiidae. Για την αξιοποίηση των ιθαγενών εχθρών πρέπει να αποφεύγονται οι άσκοποι ψεκασμοί και να γίνεται χρήση εκλεκτικών εντομοκτόνων όταν υπάρχει ανάγκη στην αρχή της καλλιέργειας. Περαιτέρω εμπλουτισμός της καλλιέργειας με ωφέλιμους οργανισμούς μπορεί να γίνει στις εστίες προσβολής εάν η ιθαγενής πανίδα είναι φτωχή και ανεπαρκής.

Χημική καταπολέμηση

Εφαρμογή με θειάφι ή με εγκεκριμένα ακαρεοκτόνα (πλήρης κατάλογος εγκεκριμένων σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι διαθέσιμος στο διαδικτυακό τόπο του ΥπΑΑΤ) σύμφωνα με τις αρχές της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.

Ακαρι του κυκλάμινου

Προσβάλλει ακραία βλάστηση, φύλλα, άνθη και καρπούς. Τα φυτά παρουσιάζουν μεταχρωματισμό και συστροφή της κορυφής, κακή ανάπτυξη, μικροφυλλία και νανισμό.

Ευνοείται από μέτριες θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία.

Σχηματίζουν αποικίες στην ακραία βλάστηση και εκκρίνουν τοξίνες.

Αντιμετώπιση - Καλλιεργητικά μέτρα

1) Ξεκίνημα καλλιέργειας με καθαρό αγρό

2) Χρήση καθαρών φυτών κατά τη φύτευση

3) Καταστροφή των ζιζανίων - ξενιστών εντός και γύρω από τον αγρό

4) Έλεγχος και αξιοποίηση φυσικών εχθρών

5) Έγκαιρη επισήμανση για αντιμετώπιση.

Βιολογική καταπολέμηση

Αξιοποίηση ιθαγενούς πανίδας ωφελίμων ειδών που συμβάλλουν στον έλεγχο των τετρανύχων όπως τα είδη της οικογένειας Phytoseiidae . Για την αξιοποίηση των ιθαγενών εχθρών πρέπει να αποφεύγονται οι άσκοποι ψεκασμοί και να γίνεται χρήση εκλεκτικών εντομοκτόνων όταν υπάρχει ανάγκη στην αρχή της καλλιέργειας. Περαιτέρω εμπλουτισμός της καλλιέργειας με ωφέλιμους οργανισμούς μπορεί να γίνει στις εστίες προσβολής εάν η ιθαγενής πανίδα είναι φτωχή και ανεπαρκής.

Χημική καταπολέμηση

Εφαρμογή με θειάφι ή με εγκεκριμένα ακαρεοκτόνα (πλήρης κατάλογος εγκεκριμένων σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι διαθέσιμος στο διαδικτυακό τόπο του ΥπΑΑΤ) σύμφωνα με τις αρχές της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.

ΙΙΙ. ΝΗΜΑΤΩΔΕΙΣ

 Νηματώδεις του γένους Meloidogyne

Τα προσβεβλημένα φυτά παρουσιάζουν αρχικάμάρανση ιδιαίτερα τις ζεστές ώρες της ημέρας, τα οποία επανέρχονται μετά από άρδευση ή κατά την διάρκεια της νύχτας. Αργότερα παρουσιάζουν συμπτώματα καχεξίας, χλώρωσης, μειωμένης παραγωγής και ξήρανσης. Οι ρίζες παρουσιάζουν τυπικούς κόμβους.

Διαβιούν στη ρίζα και οι κόμβοι που σχηματίζουν έχουν χαρακτηριστικό μέγεθος και έκταση που εξαρτάται από την πληθυσμιακή πυκνότητα του νηματώδη ή και το είδος του. Μυζούν χυμούς μειώνοντας έτσι τη θρέψη του φυτού. Σε έντονες προσβολές παρατηρείται δευτερογενής προσβολής της ρίζας από μικροοργανισμούς του εδάφους που οδηγούν σε σήψη. Μπορούν να δημιουργήσουν οικονομικές ζημιές και δε είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν κατά την καλλιεργητική περίοδο. Πριν τη μεταφύτευση θα πρέπει να ληφθούν καλλιεργητικά μέτρα.

Αντιμετώπιση - Καλλιεργητικά μέτρα

1) Επιμελής εκρίζωση των φυτών στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου και καταστροφή τους μακριά από τον χώρο του αγρού

2) Άρδευση και κατεργασία του εδάφους στο μεσοδιάστημα μεταξύ καλλιεργειών και ηλιοαπολύμανση

3) Εναλλαγή των κολοκυνθοειδών με άλλες ομάδες καλλιεργειών

4) Προσθήκη οργανικής ουσίας στο έδαφος επί της γραμμής φύτευσης

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το πρόβλημα των νηματωδών δεν λύνεται κατά την καλλιεργητική περίοδο.

Βιολογική καταπολέμηση

1) Χρήση φυτών παγίδων ή ανταγωνιστικών φυτών

2) Χρήση εντομοπαθογόνων νηματωδών και χιτοζάνης προληπτικά με πρόγραμμα επεμβάσεων από τη μεταφύτευση.

Χημική καταπολέμηση

Εφαρμογή με εγκεκριμένα νηματωδοκτόνα(πλήρης κατάλογος εγκεκριμένων σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι διαθέσιμος στο διαδικτυακό τόπο του ΥπΑΑΤ) σύμφωνα με τις αρχές της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.

 

 

Κατάστημα Συναιτεριστικών Προϊόντων