Αναλυτικός οδηγός για τη διαδικασία υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2015 και την πρώτη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

εα (1)

 1. ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
 2. Ενιαία αίτηση είναι η μοναδική αίτηση χορήγησης ενίσχυσης που καλείται να υποβάλλει ο γεωργός και η οποία καλύπτει όλα τα καθεστώτα και τα μέτρα στήριξης. Ειδικά για το έτος 2015, η εν λόγω αίτηση αποτελεί και αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης. Σημειώνεται ότι το ελάχιστο μέγεθος ανά εκμετάλλευση, για την οποία μπορεί να ζητηθεί η χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, ορίζεται στα 0,4 εκτάρια.

 Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2015 (ΕΑΕ 2015) υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον ίδιο το γεωργό ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του: Ø Απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω online συστήματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.opekepe.gr. Επισημαίνεται, ότι η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη για όλους τους παραγωγούς που είχαν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2014 ανεξάρτητα του τρόπου υποβολής .

Δεν θα μπορούν να υποβάλλουν διαδικτυακώς την αίτησή τους όσοι δηλώνουν αγροτεμάχια που γεωχωρικά ανήκουν σε περισσότερες από μια περιφερειακή ενότητα (κύρια και συμπληρωματική αίτηση) ή ζωϊκό κεφάλαιο. Ø Μέσω ενός πιστοποιημένου φορέα υποδοχής αίτησης (Φορέας Α΄ βαθμού ή Φορέας Β’ Βαθμού) της επιλογής του που έχει πιστοποιηθεί για τη γεωγραφική περιοχή στην οποία ανήκει η έδρα της αγροτικής του εκμετάλλευσης.

 1. Κατά την υποβολή του εντύπου της ενιαίας αίτησης, ο γεωργός που είχε υποβάλλει ΕΑΕ 2014, διορθώνει το προσυμπληρωμένο έντυπο σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της αίτησης σε σχέση με το έτος 2014. 3. Ο γεωργός που δεν είχε υποβάλλει ΕΑΕ 2014, συμπληρώνει από την αρχή το σύνολο της αίτησης.

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

 1. Η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της ενιαίας αίτησης είναι η 15η Μαΐου κάθε ημερολογιακού έτους. Για το τρέχον έτος (2015), η προθεσμία υποβολής λήγει την 15η Μαΐου, ημέρα Παρασκευή.
 2. Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις η υποβολή μετά την 15η Μαΐου:

 α) της αίτησης ενίσχυσης, συνεπάγεται μείωση των ποσών που ο κάτοχος εκμετάλλευσης θα είχε δικαίωμα να λάβει ως ενίσχυση, εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα, κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα.

 β) της αίτησης χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης, συνεπάγεται μείωση των ποσών που πρέπει να καταβληθούν κατά το συγκεκριμένο έτος σε σχέση με τα δικαιώματα ενίσχυσης που πρόκειται να χορηγηθούν στον δικαιούχο, κατά 3 % ανά εργάσιμη ημέρα.

Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών (δηλαδή υποβολής της αίτησης μετά τις 9 Ιουνίου), η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.

 1. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, ο γεωργός επιτρέπεται να τροποποιεί τη δήλωσή του με την προϋπόθεση ότι διατηρεί τουλάχιστον τον αριθμό των εκταρίων που αντιστοιχούν στα δικαιώματα ενίσχυσης του και τηρεί τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης για τη συγκεκριμένη έκταση.
 2. Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις, η υποβολή τροποποίησης της ενιαίας αίτησης μετά την 31η Μαΐου, συνεπάγεται μείωση κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που σχετίζονται με την πραγματική χρήση των συγκεκριμένων αγροτεμαχίων. Για το 2015, η τελική ημερομηνία υποβολής τροποποίησης είναι η Δευτέρα 1η Ιουνίου.

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2015 συνοδεύεται από:
 2. τη «Δήλωση Καλλιέργειας και εκτροφής Ζώων» του ΕΛΓΑ για την ασφάλιση της παραγωγής του,
 3. την «Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων».
 4. Η ενιαία αίτηση περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας για την ενίσχυση ή/και τη στήριξη, και ειδικότερα:

α) τα στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου·

β) τις λεπτομέρειες των καθεστώτων συνδεδεμένης στήριξης και των ειδικών μέτρων στήριξης στα μικρά νησιά Αιγαίου ή/και μέτρων αγροτικής ανάπτυξης·

γ) τα στοιχεία αναγνώρισης όλων των αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης, την έκτασή τους σε εκτάρια, τη θέση τους και, ανάλογα με την περίπτωση, τη χρήση τους, το είδος, το μέγεθος και τη θέση των περιοχών οικολογικής εστίασης και το κατά πόσον πρόκειται για αρδευόμενο ή μη, αγροτεμάχιο, καθώς και τα στοιχεία ολόκληρου του ζωικού κεφαλαίου (πλήθος ζώων ανά είδος και κατηγορία),

δ) κατά περίπτωση, τα στοιχεία που επιτρέπουν τη σαφή αναγνώριση των μη γεωργικών εκτάσεων για τις οποίες ζητείται στήριξη στο πλαίσιο των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης·

ε) κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας για το συγκεκριμένο καθεστώς ή/και μέτρο·

στ) δήλωση του δικαιούχου ότι γνωρίζει τους όρους συμμετοχής στα εν λόγω καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων ή/και μέτρων αγροτικής ανάπτυξης·

ζ) τον επαγγελματικό εξοπλισμό γεωργικών φαρμάκων (ΕΕΓΦ): Καταγραφή του επαγγελματικού εξοπλισμού γεωργικών φαρμάκων, όπου πρέπει να δηλώνονται τα σχετικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο παραγωγός δηλώνει και «χρησιμοποιεί» τρίτο πρόσωπο για τους ψεκασμούς των καλλιεργειών του, θα πρέπει να δηλώνεται το ονοματεπώνυμο, ο ΑΦΜ, τα στοιχεία επικοινωνίας ( Δ/νση, Τηλέφωνα) του προσώπου αυτού, η κατηγορία ΕΕΓΦ καθώς και τα στοιχεία ταυτοποίησης του.

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 1. Στην περίπτωση προσυμπληρωμένων αιτήσεων, δικαιολογητικά έγγραφα υποβάλλονται από το γεωργό εφόσον τροποποιούνται για το έτος υποβολής 2015.
 2. Σε περίπτωση που γεωργός συμπληρώσει εξαρχής το έντυπο της ενιαίας αίτησης έτους 2015, τα βασικά δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι:
 • Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου)
 • Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του εκκαθ/κού σημειώματος ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ
 • Αντίγραφο της 1ης σελ. του βιβλιαρίου της Τράπεζας, με τον αριθμό τραπ. λογαριασμού ταμιευτηρίου
 • Αντίγραφα των παραστατικών νομής ενοικιαζόμενων κτηματολογικών τεμαχίων είτε τίτλων ιδιοκτησίας

Ε. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ

 1. Οι γεωργοί μπορούν να χρησιμοποιούν τα αγροτεμάχια που δηλώνουν στα καθεστώτα των άμεσων ενισχύσεων για κάθε γεωργική δραστηριότητα.
 2. Πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, τα αγροτεμάχια αυτά βρίσκονται στη διάθεση του γεωργού την 31η Μαΐου 2015.
 3. Για τους βοσκότοπους ως «ελάχιστη γεωργική δραστηριότητα» νοείται η διατήρηση ζωϊκού κεφαλαίου 0,7 ΜΜΖ/εκτάριο. Η αντιστοιχία που χρησιμοποιείται για μετατροπή των επιλέξιμων ζώων σε ισοδύναμες Μονάδες Μεγάλων Ζώων (Μ.Μ.Ζ.) για τον έλεγχο της πυκνότητας βόσκησης, είναι η εξής :

10877830_10153001214240985_477592722_n

 1. Το ελάχιστο μέγεθος των αγροτεμαχίων για τα οποία μπορεί να υποβληθεί αίτηση ενίσχυσης στα πλαίσια των άμεσων ενισχύσεων καθορίζεται ως εξής:
 • 0,05 εκτάρια για όλα τα αγροτεμάχια πλην των ελαιοτεμαχίων
 • 0,03 εκτάρια για τα ελαιοτεμάχια στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης
 • 0,01 εκτάρια για τα ελαιοτεμάχια στο πλαίσιο του ειδικού μέτρου στήριξης για τη διατήρηση των ελαιώνων στις παραδοσιακές ζώνες καλλιέργειας της ελιάς στα μικρά νησιά του Αιγαίου.
 1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το 2015, πρώτο έτος εφαρμογής της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, εφαρμόζεται ένα νέο καθεστώς, το καθεστώς της βασικής ενίσχυσης, το οποίο αντικαθιστά το καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης. Για το λόγο αυτό, τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και το 2015 χορηγούνται νέα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης. Μεταβίβαση δικαιωμάτων μπορεί να γίνει μετά την ολοκλήρωση της χορήγησης των οριστικών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης στους δικαιούχους γεωργούς.

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ)
 2. ΕΝΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ
 3. Ο ΓΕΩΡΓΟΣ ΝΑ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Β

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Εφόσον ο γεωργός πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, δύναται να του χορηγηθούν το 2015 νέα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, εφόσον εμπίπτει σε μία από τις παρακάτω περιγραφόμενες κατηγορίες επιλεξιμότητας.

Οι πρώτες έξι κατηγορίες αφορούν γεωργούς, που δραστηριοποιούνταν ήδη στον τομέα της γεωργίας, οι κατηγορίες 7 και 8 αφορούν γεωργούς, που για τις ανάγκες του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, δραστηριοποιούνται πρώτη φορά το 2015 στον τομέα της γεωργίας ενώ η κατηγορία 9 αφορά μεταβολές.

Γεωργοί, που εμπίπτουν στις κατηγορίες 5,6,7 και 9, θα πρέπει πριν την υποβολή της ενιαίας δήλωσης και ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της, να καταχωρήσουν τις απαιτούμενες πληροφορίες σε ειδικά για τις περιπτώσεις αυτές διαμορφωμένη διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία θα τεθεί σύντομα σε λειτουργία .

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. Γεωργοί, που είχαν το δικαίωμα να λάβουν άμεση ενίσχυση το έτος ενίσχυσης 2013

Επιλέξιμοι για κατανομή δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015 θεωρούνται γεωργοί, οι οποίοι το 2013 είχαν δικαίωμα να λάβουν ενίσχυση σε ότι αφορά την αίτηση της ενιαίας ενίσχυσης (ενιαία ενίσχυση, ειδική ενίσχυση για τα βαμβάκι, ειδική στήριξη άρθρου 68, ειδικά μέτρα στήριξης στα μικρά νησιά του Αιγαίου), πριν από τυχόν μείωση ή αποκλεισμό σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους κανόνες επιλεξιμότητας ή τους κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης. Γεωργοί, οι οποίοι το 2013 αιτήθηκαν άμεσες ενισχύσεις ύψους χαμηλότερου των 200 €, πριν από τυχόν μείωση ή αποκλεισμό σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους κανόνες επιλεξιμότητας ή τους κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης, δεν θεωρούνται επιλέξιμοι για την εν λόγω κατηγορία (εξαιρούνται γεωργοί με έδρα τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή της ενιαίας αίτησης το έτος αιτήσεων 2013, προκειμένου να επαληθευθούν οι παραπάνω πληροφορίες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2. Γεωργοί που καλλιεργούσαν το 2013 φρούτα, λαχανικά, εδώδιμα γεώμηλα ή γεώμηλα για σπορά ή καλλιεργούσαν αμπελώνες

Επιλέξιμοι για κατανομή δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015 θεωρούνται γεωργοί, οι οποίοι το 2013 δεν είχαν δικαίωμα να λάβουν άμεση ενίσχυση σε ότι αφορά την αίτηση της ενιαίας ενίσχυσης (ενιαία ενίσχυση, ειδική ενίσχυση για τα βαμβάκι, ειδική στήριξη άρθρου 68, ειδικά μέτρα στήριξης στα μικρά νησιά του Αιγαίου) αλλά το 2013:

 • καλλιεργούσαν φρούτα ή λαχανικά ή εδώδιμα γεώμηλα ή γεώμηλα για σπορά σε ελάχιστη έκταση 0,2 εκταρίων ανά καλλιέργεια
 • ή καλλιεργούσαν αμπελώνες Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή της ενιαίας αίτησης το έτος αιτήσεων 2013, προκειμένου να επαληθευθούν οι παραπάνω πληροφορίες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3. Γεωργοί που δεν κατείχαν ποτέ ΔΕΕ αλλά το 2013 αποδεικνύουν γεωργική δραστηριότητα

Γεωργοί, οι οποίοι ουδέποτε είχαν ή μίσθωναν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης και οι οποίοι υποβάλλουν επαληθεύσιμα στοιχεία πως 2013 επιδίδονταν στην εκτροφή ζώων ή παρήγαγαν ή καλλιέργησαν γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της συγκομιδής, της άμελξης, της αναπαραγωγής και της εκτροφής ζώων για γεωργική εκμετάλλευση θεωρούνται επιλέξιμοι για κατανομή δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή της ενιαίας αίτησης το έτος αιτήσεων 2013, προκειμένου να επαληθευθούν οι παραπάνω πληροφορίες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. Γεωργοί που κατά το έτος 2014 έλαβαν για πρώτη φορά δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης μέσω του εθνικού αποθέματος 2014, εφόσον χορηγηθούν δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα 2014.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: Ιδιωτική ρήτρα μίσθωσης:

Τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης χορηγούνται σε γεωργό το 2015, βάσει, κατά κανόνα, του αριθμού των επιλέξιμων εκταρίων που εκείνος διαθέτει και δηλώνει στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης. Ως βάση υπολογισμού της αξίας των δικαιωμάτων του 2015 λαμβάνεται υπόψη η αξία των δικαιωμάτων, που κατείχε ο γεωργός το 2014, εφόσον είχε υποβάλλει ενιαία αίτηση το 2014. Σε περίπτωση μίσθωσης εκμετάλλευσης πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης, με ημερομηνία λήξης μετά την 31η Μαΐου 2015, ο εκμισθωτής δύναται να εκμισθώσει μαζί με την γη και τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, τα οποία θα του χορηγηθούν για την εν λόγω εκμετάλλευση.

Σ' αυτή την περίπτωση τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης χορηγούνται στον εκμισθωτή (ιδιοκτήτη της γης) και μεταβιβάζονται αυτόματα στον μισθωτή για όσο καιρό διαρκεί η μίσθωση. Η ιδιωτική ρήτρα μίσθωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί, υπό προϋποθέσεις, και για ήδη υπάρχουσες μισθώσεις εκμετάλλευσης, που έγιναν υπό το καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης και συνεχίζουν υπό το καθεστώς της βασικής ενίσχυσης.

 • Το όφελος για τον εκμισθωτή είναι η χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, για γη την οποία έχει εκμισθώσει και δηλώνει άλλος γεωργός. Μετά τη λήξη της μίσθωσης, γη και δικαιώματα επιστρέφουνστον εκμισθωτή
 • Ο μισθωτής δύναται να ωφεληθεί από την αξία των δικαιωμάτων που κατείχε ο εκμισθωτής το 2014, ως σημείο αναφοράς για την αρχική μοναδιαία αξία των εν λόγω δικαιωμάτων ενίσχυσης, για παράδειγμα εάν εκείνος δεν κατείχε δικαιώματα το 2014 ή η αξία των δικαιωμάτων που κατείχε είναι χαμηλότερη.

3. Προϋποθέσεις για την σύναψη ρήτρας ιδιωτικής σύμβασης μίσθωσης εκμετάλλευσης είναι:

(α) η έγγραφη συμφωνία μεταξύ του ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή της εκμετάλλευσης.

(β) ο εκμισθωτής να εμπίπτει σε μία από τις κατηγορίες 1 ως 4 χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης. Έτσι, γεωργοί που είχαν μισθώσει το σύνολο των εκτάσεων τους το 2013 ή προγενέστερα, δεν έχουν δυνατότητα σύναψης ιδιωτικής ρήτρας μίσθωσης.

(γ) τόσο ο εκμισθωτής όσο και ο μισθωτής να πληρούν τις προϋποθέσεις του ενεργού αγρότη το 2015.

Εφόσον κάποιος εμπίπτει στην κατηγορία αυτή, πριν την υποβολή της ενιαίας αίτησης και ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της, καταχωρεί τις απαιτούμενες πληροφορίες σε ειδικά διαμορφωμένη για την περίπτωση αυτή διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία θα τεθεί σύντομα σε λειτουργία.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6: Γεωργοί, που κληρονομούν εκμετάλλευση

Σε περίπτωση που γεωργός έχει λάβει εκμετάλλευση ή τμήμα εκμετάλλευσης με κληρονομιά από άλλον γεωργό, ο οποίος εμπίπτει στις κατηγορίες επιλεξιμότητας 1 ως 4, ο κληρονόμος δικαιούται να αιτηθεί τη μεταβίβαση του αριθμού και της αξίας των δικαιωμάτων, που θα χορηγηθούν για την εκμετάλλευση που κληρονομεί, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με αυτές που ίσχυαν για τον γεωργό που διαχειριζόταν αρχικά την εκμετάλλευση.

Εφόσον κάποιος εμπίπτει στην κατηγορία αυτή, πριν την υποβολή της ενιαίας αίτησης και ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της, καταχωρεί τις απαιτούμενες πληροφορίες σε ειδικά διαμορφωμένη για την περίπτωση αυτή διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία θα τεθεί σύντομα σε λειτουργία.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7: Μεταβίβαση δικαιώματος λήψης

Γεωργοί, οι οποίοι εμπίπτουν σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες επιλεξιμότητας 1 ως 4, μπορούν το 2015, με πώληση ή μίσθωση του συνόλου ή τμήματος της εκμετάλλευσης τους, να μεταβιβάσουν το δικαίωμα λήψης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε έναν ή περισσότερους γεωργούς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται πρώτη φορά το 2015 στη γεωργία. Για τη μεταβίβαση του δικαιώματος λήψης θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

(α) τόσο ο μεταβιβαστής όσο και ο αποδέκτης γεωργός να πληρούν το 2015 την προϋπόθεση του ενεργού αγρότη,

(β) το συμβόλαιο πώλησης ή μίσθωσης να έχει υπογραφεί πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης

(γ) η αίτηση μεταβίβασης δικαιώματος λήψης να έχει υπογραφεί πριν την ημερομηνία που ο αποδέκτης υποβάλλει την αίτηση κατανομής δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015

Εφόσον κάποιος εμπίπτει στην κατηγορία αυτή, πριν την υποβολή της ενιαίας αίτησης και ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της, καταχωρεί τις απαιτούμενες πληροφορίες σε ειδικά διαμορφωμένη για την περίπτωση αυτή διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία θα τεθεί σύντομα σε λειτουργία.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8: Γεωργοί, οι οποίοι επιθυμούν τη χορήγηση δικαιωμάτων από το ΕΑ 2015

Το έτος 2015 δημιουργείται Εθνικό Απόθεμα με την εφαρμογή γραμμικής ποσοστιαίας μείωσης 3 % επί του ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο. Δικαιώματα βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα κατανέμονται μόνο σε γεωργούς, οι οποίοι το 2015 χαρακτηρίζονται ενεργοί αγρότες, με προτεραιότητα τους γεωργούς νεαρής ηλικίας και τους γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα. Τα περαιτέρω επιμέρους κριτήρια θα γνωστοποιηθούν σε επόμενη φάση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9: Μεταβολές:

Στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του έτους αιτήσεων 2013, που αποτελεί έτος αναφοράς για την κατοχύρωση του δικαιώματος χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015, και της ενιαίας αίτησης έτους 2015, μπορεί να προκύψουν μεταβολές όπως αλλαγή επωνυμίας, τροποποίηση νομικού καθεστώτος, συγχώνευση ή κατάτμηση της εκμετάλλευσης. Αλλαγή επωνυμίας και αλλαγή νομικού καθεστώτος

 1. Σε περίπτωση αλλαγής της επωνυμίας δεν επηρεάζεται ο αριθμός και η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης, που πρέπει να χορηγηθούν.
 2. Η αλλαγή του νομικού καθεστώτος δεν επηρεάζει τον αριθμό και την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης, που πρέπει να χορηγηθούν, εφόσον ο γεωργός, ο οποίος έλεγχε την αρχική εκμετάλλευση, όσον αφορά τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, διαχειρίζεται επίσης τη νέα εκμετάλλευση. Συγχώνευση ή κατάτμηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων Σε περίπτωση συγχώνευσης ή κατάτμησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων, οι γεωργοί που διαχειρίζονται τις εκμεταλλεύσεις έχουν πρόσβαση κατ' αναλογία στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης υπό τις αυτές προϋποθέσεις όπως και ο γεωργός που διαχειρίζονταν την αρχική εκμετάλλευση χωρίς να επηρεάζεται ο συνολικός αριθμός και η αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, που πρέπει να χορηγηθούν.

Εφόσον κάποιος εμπίπτει στην κατηγορία αυτή, πριν την υποβολή της ενιαίας αίτησης και ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της, καταχωρεί τις απαιτούμενες πληροφορίες σε ειδικά διαμορφωμένη για την περίπτωση αυτή διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία θα τεθεί σύντομα σε λειτουργία.