Το UN Tourism συνεργάστηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών για μια ολοκληρωμένη μελέτη του σημαντικού αντίκτυπου και του δυναμικού του τουρισμού στην προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές.

 

Η έκθεση τονίζει τον κρίσιμο ρόλο της συνεργασίας μεταξύ αυτών των δύο οργανισμών στη γεφύρωση των τοπικών και παγκόσμιων προσπαθειών προς κοινούς στόχους.

 Αναδεικνύει τις δυνατότητες του αγροτουρισμού να συμβάλει στην ανθεκτικότητα των περιφερειακών και τοπικών κοινοτήτων, αντιμετωπίζοντας προκλήσεις όπως η μείωση του πληθυσμού, η ανισότητα και η περιορισμένη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

Βασικά ευρήματα 

Η μελέτη προσφέρει μια ολοκληρωμένη κατανόηση του αγροτικού τουρισμού και των επιπτώσεών του στις ευρωπαϊκές περιφέρειες, με έμφαση στα εξής:

Ανθεκτικότητα του αγροτουρισμού μετά τον COVID: Η έκθεση ρίχνει φως στην αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα που επέδειξε ο αγροτικός τουρισμός κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία COVID-19. Παρά τις παγκόσμιες προκλήσεις, ο αγροτικός τουρισμός γνώρισε αύξηση της δημοτικότητας, ιδιαίτερα μεταξύ των τοπικών ταξιδιωτών. Η ανθεκτικότητα αυτή υπογραμμίζει τις δυνατότητές της ως ισχυρής οικονομικής κινητήριας δύναμης και καταδεικνύει την ικανότητά της να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Οικονομική διαφοροποίηση και πολιτιστική διατήρηση: Μια βασική συνιστώσα είναι το δυναμικό του αγροτικού τουρισμού για την προώθηση της οικονομικής διαφοροποίησης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές. Η μελέτη υπογραμμίζει επίσης τη συμβολή του τουρισμού στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο αγροτικός τουρισμός θεωρείται γέφυρα μεταξύ παράδοσης και νεωτερικότητας, προωθώντας τη συμμετοχή της κοινότητας και διατηρώντας τις τοπικές υπηρεσίες, διατηρώντας παράλληλα τη μοναδική ταυτότητα των αγροτικών περιοχών.

Προκλήσεις και ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη: Η μελέτη εντοπίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές, όπως οι ανεπαρκείς υποδομές, οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι και η μείωση του τοπικού πληθυσμού. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζει αυτές τις προκλήσεις ως ευκαιρίες ανάπτυξης. Παρέχοντας μια λεπτή κατανόηση της πολυπλοκότητας που εμπλέκεται, η έκθεση θέτει τις βάσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού, προτρέποντας τους ενδιαφερόμενους να αντιμετωπίσουν προσεκτικά τις προκλήσεις.

 

Συστάσεις 

Η έκθεση προσφέρει έναν οδικό χάρτη για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τις τοπικές κυβερνήσεις και τους ενδιαφερόμενους φορείς για την αξιοποίηση του δυναμικού του αγροτικού τουρισμού, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις προκλήσεις του.

Ολοκληρωμένες αγροτικές αξιακές αλυσίδες και συνεργασία: Μια γενική σύσταση είναι η ενσωμάτωση των αγροτικών αλυσίδων αξίας στον τουρισμό. Η έκθεση τονίζει την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ενδιαφερόμενων μερών για τη δημιουργία συνεργειών εντός της τοπικής οικονομίας. Μεγιστοποιώντας τα οικονομικά οφέλη, η προσέγγιση αυτή εξασφαλίζει μια ολιστική και βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία για τον αγροτικό τουρισμό.

Ψηφιακή συνδεσιμότητα και δεξιότητες: Αναγνωρίζοντας το ψηφιακό χάσμα στις αγροτικές περιοχές, η έκθεση συνιστά μια εστιασμένη προσπάθεια για τη βελτίωση της ψηφιακής συνδεσιμότητας. Υπογραμμίζει τη σημασία της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για την ενδυνάμωση των αγροτικών φορέων στην αποτελεσματική αξιοποίηση της τεχνολογίας. Εξετάζοντας αυτές τις πτυχές, η έκθεση στοχεύει στην ενίσχυση της ψηφιακής ετοιμότητας των αγροτικών κοινοτήτων, απελευθερώνοντας νέες ευκαιρίες στην ψηφιακή εποχή.

Ευθυγράμμιση με τις καταναλωτικές τάσεις και τις βιώσιμες πρακτικές: Αναγνωρίζοντας τις εξελισσόμενες τάσεις των καταναλωτών και την ανάγκη να τεθεί η βιωσιμότητα στο επίκεντρο της τουριστικής ανάπτυξης, η έκθεση ενθαρρύνει υπεύθυνες ταξιδιωτικές πρωτοβουλίες, οι οποίες όχι μόνο ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες προσδοκίες των καταναλωτών, αλλά συμβάλλουν και σε ευρύτερους στόχους βιωσιμότητας. Η σύσταση αυτή θέτει τον αγροτικό τουρισμό ως καταλύτη για θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

 

Εττικέτες:
έκθεση αγρότες