Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε ένα σύστημα ταξινόμησης των γεωργικών πρακτικών που υποστηρίζονται από την ΚΓΠ και σχετίζονται με περιβαλλοντικούς, κλιματικούς στόχους και στόχους καλής διαβίωσης των ζώων.

Κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού της ΚΓΠ, τα κράτη μέλη έχουν σχεδιάσει εξατομικευμένες παρεμβάσεις στο πλαίσιο των στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ.

Για παρεμβάσεις με περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους και στόχους καλής διαβίωσης των ζώων, μπορούν να υποστηριχθούν πολλές διαφορετικές γεωργικές πρακτικές. Επίσης, η ορολογία που χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών, ακόμη και όταν υποστηρίζονται παρόμοιες δράσεις γεωργικής πρακτικής.

Για να καταστεί δυνατή η επισκόπηση των τύπων γεωργικών πρακτικών που υποστηρίζονται σε ολόκληρη την ΕΕ και για την αξιολόγηση του αντικτύπου των υποστηριζόμενων παρεμβάσεων της ΚΓΠ, ήταν αναγκαίο να δημιουργηθεί ένα κοινό λεξιλόγιο για την καλύτερη κατανόηση της πολυπλοκότητας των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ. Αυτός ήταν ο στόχος της πρόσφατα δημοσιευθείσας μελέτης «A classification scheme based on farming practices» που εκπόνησε το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η έκθεση περιλαμβάνει το σύστημα ταξινόμησης των γεωργικών πρακτικών, το οποίο διαρθρώνεται με συστηματικό τρόπο γύρω από 18 διαφορετικά «τμήματα» (π.χ. φυτοπροστασία, λίπανση και τροποποιήσεις εδάφους, τοπίο κ.λπ.), κατανεμημένα σε τρεις διαφορετικές βαθμίδες, καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει διαφορετικούς βαθμούς λεπτομερειών σχετικά με την υποστηριζόμενη πρακτική. Η δημοσίευση περιέχει επίσης τον αντίστοιχο ορισμό κάθε κατηγορίας γεωργικής πρακτικής.

Η χρήση του συστήματος ταξινόμησης των γεωργικών πρακτικών επιτρέπει την επισήμανση των παρεμβάσεων με περιβαλλοντικούς, κλιματικούς και καλούς στόχους για την καλή διαβίωση των ζώων που έχουν σχεδιαστεί στα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ. Αυτό, με τη σειρά του, επιτρέπει τη σύγκριση και τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων μεταξύ των κρατών μελών ή των περιφερειών για παρόμοιες παρεμβάσεις. Τα σήματα γεωργικής πρακτικής αναπτύχθηκαν από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης Αξιολόγησης για την ΚΓΠ και το ΚΚΕρ προτού ελεγχθούν από τα κράτη μέλη. Το σύστημα σχεδιάζεται τώρα να δημοσιοποιηθεί αργότερα εντός του έτους μέσω του καταλόγου παρεμβάσεων της ΚΓΠ.

Πέρα από την επισήμανση όλων των σχετικών παρεμβάσεων της ΚΓΠ, το σύστημα ταξινόμησης είναι επίσης ένα εργαλείο εργασίας για την υποστήριξη του μοντέλου CAPRI και λειτουργεί ως αναφορά για τον καθορισμό νέων μεταβλητών που σχετίζονται με το περιβάλλον και το κλίμα στο δίκτυο δεδομένων βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (FSDN).

 

Εττικέτες:
ΚΑΠ ΕΕ