Βελτιώνει τις επιδόσεις το κούρεμα των αρνιών; Τι απέδειξε μελέτη του δικτύου Eurosheep.

 

 

Στην Ιρλανδία, περίπου το 20% της ετήσιας απομάκρυνσης προβάτων πραγματοποιείται μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου. Μερικά από αυτά τα πρόβατα (γεννημένα τον Μάρτιο) σταβλίζονται για μια περίοδο τελικής πάχυνσης και τους προσφέρεται είτε συμπύκνωμα είτε συμπυκνωμένες τροφές και τροφές με βάση τη χορτονομή. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι το κούρεμα των προβατίνων που σταβλίζονται κατά το τελευταίο διάστημα της εγκυμοσύνης αυξάνει το σωματικό βάρος των αρνιών τους κατά τη γέννηση. 

Το αυξημένο σωματικό βάρος των αμνών κατά τη γέννηση από προβατίνες που κουρεύτηκαν οφειλόταν στην αυξημένη πρόσληψη ξηρής ουσίας από την ενσίρωση, η οποία ήταν εν μέρει αντανάκλαση της καταπόνησης λόγω κρύου αμέσως μετά το κούρεμα και, πιο σημαντικά, αντανάκλαση της μειωμένης θερμικής καταπόνησης κατά το τελευταίο στάδιο της εγκυμοσύνης και της παρατεταμένης περίοδου κυοφορίας.

Να κουρέψω ή να μην κουρέψω; Αυτή είναι μια ερώτηση που τίθεται συχνά από τους κτηνοτρόφους που έχουν ενσταβλισμένα αρνιά κατά την περίοδο τελικής πάχυνσης. Υπάρχει η άποψη ότι το κούρεμα πριν από την τελική πάχυνση αυξάνει την πρόσληψη τροφής και την απόδοση του αρνιού. Ολοκληρώθηκε μια μελέτη στο Athenry για την αξιολόγηση των επιδράσεων του κουρέματος στην απόδοση των αρνιών που σταβλίζονται κατά την περίοδο τελικής πάχυνσης

Η μελέτη

Τον Οκτώβριο, τα αρνιά που γεννήθηκαν στον Μάρτιο, τα οποία είχαν αγοραστεί από 33 μονάδες, στεγάστηκαν σε κελιά με σχαρωτό δάπεδο. Στα αρνιά προσφέρθηκε ένα από 11 διαφορετικά σιτηρέσια. Τα μισά από τα αρνιά σε κάθε σιτηρέσιο (2 κελιά) κουρεύτηκαν 2 ημέρες μετά την εισαγωγή στα κελιά και τα υπόλοιπα παρέμειναν χωρίς κούρεμα (2 κελιά). Όλα τα αρνιά σφάχτηκαν 54 ημέρες μετά την έναρξη της μελέτης.

Οι επιπτώσεις του κουρέματος στην απόδοση των αμνών κατά την τελική πάχυνση παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Τα αρνιά που κουρεύτηκαν είχαν υψηλότερη ημερήσια πρόσληψη τροφής από τα αρνιά που δεν είχαν κουρευτεί αλλά δεν υπήρχε διαφορά στο βάρος του σφαγίου.

Επομένως, το κούρεμα των αμνών πριν από την τελική πάχυνση μείωσε την αποτελεσματικότητα της μετατροπής της μεταβολιζόμενης ενέργειας σε αύξηση του βάρους του σφαγίου κατά περίπου 10%.

Πίνακας 1. Επίδραση του κουρέματος στην απόδοση των αμνών κατά την τελική πάχυνση.

Μεταχείριση

 

Χωρίς κούρεμα

Με κούρεμα

Πρόσληψη τροφής (kg ΞΟ/ημέρα)

1.29

  1.39

Βάρος σφαγίου (kg)

22.4

  22.4

Αυξηση βάρους σφαγίου (g/ημέρα)

90

  89

Αποδοτικότητα (g σφαγίου/ πρόσληψη MJ ME)

5.3

  4.9

Συμπέρασμα

Το κούρεμα των αρνιών αυξάνει την πρόσληψη τροφής, δεν έχει καμία επίδραση στην αύξηση του βάρους σφαγίου και μειώνει την αποτελεσματικότητα της μετατροπής της ενεργειακής πρόσληψης σε βάρος σφαγίου.