Παρά τις προσπάθειες της ΕΕ και άλλων μελών για την εξεύρεση συμβιβασμών προς την επίτευξη συμφωνίας, ο ΠΟΕ δεν μπόρεσε να συμφωνήσει για την προώθηση της γεωργικής μεταρρύθμισης στη 13η Υπουργική διάσκεψη (MC13) που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή στο Αμπού Ντάμπι.

Οι αποκλίσεις μεταξύ των μελών ήταν πολύ μεγάλες για να επιλυθούν. Αυτή η αποτυχία είναι δυστυχώς εις βάρος των πιο ευάλωτων χωρών που βασίζονται περισσότερο στο πολυμερές εμπορικό σύστημα.

Μη ρεαλιστικές απαιτήσεις μεταξύ ευρείας απόκλισης θέσεων

-Παρά την εποικοδομητική και ρεαλιστική δέσμευση της ΕΕ και άλλων μελών για τα παραδοτέα της MC13, δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη συμφωνίας. Είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τη γεωργική μεταρρύθμιση, η οποία ήταν ένα από τα βασικά συμφέροντα της ΕΕ. Ως επιτυχημένος καθαρός εξαγωγέας γεωργικών προϊόντων διατροφής, η ΕΕ ενδιαφέρεται για την εύρυθμη λειτουργία του εμπορικού συστήματος. Οι αποκλίσεις απόψεων, ενίοτε σε συνδυασμό με μη ρεαλιστικές απαιτήσεις άλλων μελών του ΠΟΕ, καθιστούσαν αδύνατη τη σύναψη συμφωνίας. Η συμφωνία για μια μόνιμη λύση για τα δημόσια προγράμματα διατήρησης αποθεμάτων αποδείχθηκε η πιο δύσκολη πρόκληση. Ενώ τα δημόσια προγράμματα διατήρησης αποθεμάτων μπορεί να είναι απαραίτητα για τη συμβολή στην εγχώρια επισιτιστική ασφάλεια, εάν εφαρμοστούν ως στήριξη στις τιμές των παραγωγών, ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά το εμπόριο γεωργικών προϊόντων και να επηρεάσουν την επισιτιστική ασφάλεια άλλων χωρών.

-Ευρωπαϊκή Ένωση κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για να επιτύχει ένα αποτέλεσμα στον τομέα της γεωργίας, επιδεικνύοντας δέσμευση και δέσμευση στον ΠΟΕ και στη συνεργασία με τα μέλη του. Ένας από τους κύριους στόχους της ΕΕ ήταν η μεταρρύθμιση των επιδοτήσεων που επηρεάζουν αρνητικά το εμπόριο, οι οποίες εφαρμόζονται από πολλές ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες. Χάρη στις μεταρρυθμίσεις της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), οι περισσότερες επιδοτήσεις της ΕΕ δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο εμπόριο και συμβάλλουν θετικά στους στόχους της προστασίας του περιβάλλοντος.

-Η ΕΕ δεσμεύτηκε επίσης να επιτύχει καλά αποτελέσματα για τις πλέον ευάλωτες χώρες σε αυτήν την υπουργική διάσκεψη, στο σημερινό πλαίσιο της επισιτιστικής ανασφάλειας. Οι προτεραιότητες εν προκειμένω περιελάμβαναν την εξεύρεση συμφωνίας για την εξαίρεση των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών από τους περιορισμούς στις εξαγωγές τροφίμων, καθώς και για τη διασφάλιση δίκαιου εμπορίου για τους αφρικανούς βαμβακοπαραγωγούς.

-Τα συμφέροντα του γεωργικού τομέα καθώς και η ανάγκη προώθησης της ΚΓΠ της ΕΕ αποτέλεσαν κρίσιμο στοιχείο στις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαπραγματεύσεις.

-Αν και είναι λυπηρό το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη συμφωνίας, η ΕΕ έχει δεσμευτεί να συνεχίσει τις γεωργικές διαπραγματεύσεις και θα συνεχίσει να εργάζεται σκληρά για να διατηρήσει αυτές τις διαπραγματεύσεις στον σωστό δρόμο στον ΠΟΕ. Στο δύσκολο πλαίσιο των γεωπολιτικών κρίσεων και των κρίσεων επισιτιστικής ασφάλειας, η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη σε ένα διεθνές σύστημα εμπορίας γεωργικών προϊόντων βασισμένο σε κανόνες. Οι συζητήσεις στην MC13 τόνισαν την ανάγκη να καταβληθούν προσπάθειες για ρεαλιστικά, χωρίς αποκλεισμούς και ισορροπημένα αποτελέσματα όσον αφορά τη γεωργική μεταρρύθμιση προς την MC14.

Κατά την τελευταία υπουργική διάσκεψη το 2022, τα μέλη του ΠΟΕ δεσμεύτηκαν να αποφύγουν αδικαιολόγητους περιορισμούς στις εξαγωγές τροφίμων και να βελτιώσουν τη διαφάνεια σχετικά με τυχόν περιορισμούς στις εξαγωγές που προκύπτουν. Επιπλέον, ελήφθη απόφαση για την εξαίρεση των ανθρωπιστικών αγορών από το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα από τους περιορισμούς στις εξαγωγές.

 

Εττικέτες:
ΠΟΕ ΕΕ αγρότες