Η ΕΕ, με περίπου 78 εκατομμύρια βοοειδή, είναι ένας από τους σημαντικότερους παραγωγούς βοείου κρέατος. 

 

Η ΕΕ στηρίζει τους γεωργούς της με εισοδηματικές ενισχύσεις. Επιπλέον, η ΕΕ χρησιμοποιεί ορισμένα μέτρα στήριξης της αγοράς για τη σταθεροποίηση των αγορών βοείου κρέατος, όταν αυτό είναι αναγκαίο.

Μέτρα στήριξης της αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιεί μέτρα δημόσιας παρέμβασης για τη στήριξη των τιμών του βοείου κρέατος εάν, κατά τη διάρκεια αντιπροσωπευτικής περιόδου, η μέση τιμή της αγοράς σε κάποια χώρα της ΕΕ ή σε κάποια περιφέρεια χώρας της ΕΕ είναι χαμηλότερη από 2.224 ευρώ ανά τόνο. Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να χορηγήσει ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης εάν παρατηρηθεί μείωση των μέσων τιμών, σημαντική μεταβολή του κόστους παραγωγής ή άλλος παράγοντας που μεταβάλει σημαντικά τα περιθώρια και είναι επιζήμιος για τον συγκεκριμένο τομέα.

Η ΕΕ δύναται επίσης να λαμβάνει έκτακτα μέτρα στήριξης της αγοράς όταν απαιτείται δημόσια στήριξη λόγω ειδικών περιστάσεων, όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις ασθενειών των ζώων ή απώλειας της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

Η ΕΕ στηρίζει επίσης τους παραγωγούς βοείου κρέατος μέσω ειδικών εξαιρέσεων που ισχύουν για τις οργανώσεις παραγωγών στον τομέα του βοείου κρέατος. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι οργανώσεις παραγωγών στον τομέα του βοείου κρέατος μπορούν να διαπραγματεύονται τον όγκο της προσφοράς.

 

Εμπόριο με χώρες εκτός ΕΕ

Οι εισαγωγές βοείου κρέατος στην ΕΕ οργανώνονται με βάση ένα σύστημα δασμολογικών ποσοστώσεων. Οι ποσοστώσεις μπορεί να είναι ανοικτές για όλες τις χώρες («Εrga omnes») ή να αφορούν κάθε χώρα ξεχωριστά. Η διαχείριση αυτών των ποσοστώσεων μπορεί να βασίζεται στην αρχή της κατά προτεραιότητα εξυπηρέτησης ή να ρυθμίζεται βάσει συστήματος πιστοποιητικών.

Πρότυπα εμπορίας της ΕΕ για το βόειο κρέας που εφαρμόζονται από χώρες εκτός ΕΕ

Οι χώρες εκτός ΕΕ που επιθυμούν να διαθέσουν βόειο κρέας από βοοειδή ηλικίας κάτω των 12 μηνών στην αγορά της ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα εμπορίας της ΕΕ για το βόειο κρέας, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 566/2008 της Επιτροπής.

Κάθε χώρα εκτός ΕΕ που επιθυμεί να κάνει χρήση της εν λόγω διάταξης πρέπει να ορίσει αρμόδια αρχή (ή αρχές) ή, ελλείψει αυτής, ανεξάρτητο τρίτο φορέα, για την έγκριση και τον έλεγχο κατάλληλου συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των εν λόγω ζώων. Το σύστημα αυτό παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την ακριβή ηλικία των ζώων και διασφαλίζει την εφαρμογή των κατάλληλων προτύπων εμπορίας της ΕΕ. Επιπλέον, η χώρα εκτός ΕΕ πρέπει να παράσχει κατάλογο των επιχειρήσεων για τις οποίες διενεργεί ελέγχους για την επαλήθευση της τήρησης των προτύπων εμπορίας της ΕΕ.

Παρακολούθηση της αγοράς

Η ΕΕ παρακολουθεί την αγορά βοείου κρέατος ώστε να εντοπίζει πιθανές αστάθειες της αγοράς, να παρέχει ακριβείς πληροφορίες στους γεωργούς και στους μεταποιητές σχετικά με την κατάσταση της αγοράς και να συμβάλλει στη χάραξη δημόσιας πολιτικής.

Υπάρχει ένα πανευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης των σφαγίων, το οποίο, μαζί με την αναφορά των τιμών και άλλων στατιστικών στοιχείων, αποτελεί τη βάση του συστήματος παρακολούθησης των τιμών της ΕΕ. Χρησιμοποιείται επίσης για την ταξινόμηση των σφαγίων στα σφαγεία και για τη δίκαιη πληρωμή των παραγωγών.

Κατάστημα Συναιτεριστικών Προϊόντων