Εγκρίθηκαν οι πιστώσεις για το έτος 2015 που απαιτούνται για την πληρωμή γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

εα

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, η χρηματοδότηση των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων του ΠΑΑ περιλαμβάνει:

α) την καταβολή ενισχύσεων των δράσεων των Μέτρων 2.1.4 και 2.1.6

β) την κάλυψη των προκαλούμενων από την εφαρμογή των μέτρων δαπανών.

Πιο αναλυτικά και σε ότι αφορά τις Πιστώσεις, τη Χρηματοδότηση και τις Πληρωμές η απόφαση ορίζει:

  1. Η συνολική δημόσια δαπάνη για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις για τη προγραμματική περίοδο 2007 - 2013 ανέρχεται στο ύψος του ποσού των 1.294.407.969,9 Ευρώ.

Αφορά δαπάνη ύψους 1.174.513.548,7 Ευρώ για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων του μέτρου 2.1.4 σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 της αριθ. 079833/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄2366) και δαπάνη ύψους 119.894.421,2 ευρώ για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο των δράσεων 1.4 και 2.3, σύμφωνα με την παράγραφο 1 άρθρο 23 της αριθ. 12194/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄2624), του Μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Για το έτος 2015, εγκρίνεται πίστωση ύψους έως 130.000.000,00 Ευρώ

  1. Στις δαπάνες που αφορούν την ενίσχυση των δικαιούχων, συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), με ποσοστά κοινοτικής συμμετοχής, όπως αυτά ορίζονται στον εκάστοτε χρηματοδοτικό πίνακα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013.
  2. Διαπιστευμένος Οργανισμός Πληρωμής των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).
  3. Η Δημόσια Δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρμογή του μέτρου θα βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), ο οποίος χρηματοδοτείται από τον ΚΑΕ 5323 Φ. 29/110 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  4. Το Ελληνικό Δημόσιο είναι δικαιούχος της κοινοτικής συμμετοχής, η οποία μεταφέρεται στο λογαριασμό αυτού, που τηρείται στο κεντρικό κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδας. 6. Οι δαπάνες που αφορούν την ενίσχυση των δικαιούχων ανέρχονται για το έτος 2015 (πληρωμές έτους 2014 και εκκρεμότητες προηγούμενων ετών εφαρμογής) στο ποσό των 129.350.000,00 Ευρώ.

Σχετικά με τις Δαπάνες εφαρμογής:

Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων έτους 2015 καλύπτονται αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό.

  1. Από το ποσό των 130.000.000,00 Ευρώ εγκρίνεται πίστωση ύψους έως 650.000,00 Ευρώ που αντιστοιχεί στο ποσοστό 5‰ . Το ποσοστό αυτό και η αντίστοιχη πίστωση καταμερίζεται ως εξής:

-ποσοστό 2‰ που αντιστοιχεί σε πίστωση ύψους 260.000,00 Ευρώ, θα μεταφερθεί από τον ΚΑΕ 5323 στον ΚΑΕ 2212 του ΟΠΕΚΕΠΕ για την κάλυψη αναγκών επιτόπιων ελέγχων (πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων και εποπτείας) καθώς και για την ανάπτυξη μηχανογραφικών εφαρμογών που θα συνδέονται με το Μέτρο 2.1.4 Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις του ΠΑΑ 2007-2013 ,

-ποσοστό 3‰ που αντιστοιχεί σε πίστωση ύψους 390.000,00 Ευρώ, για την υλοποίηση των Γεωργοπεριβαλλοντικών Ενισχύσεων, θα κατανεμηθεί ως εξής:

α) Για την κάλυψη των εξόδων των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων των οικείων Περιφερειών του Νόμου 3852/2010, ποσό έως 365.000,00 Ευρώ, το οποίο αφορά αποζημιώσεις κίνησης προσωπικού. Οι πιστώσεις αυτές καλύπτονται με ισόποση διάθεση πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κ.Α.Ε. 5323, Φ.29/110 (μέσω του ΚΑΕ 5387) στους προϋπολογισμούς των οικείων Περιφερειών του Νόμου 3852/2010.

β) Για την κάλυψη εξόδων της Δ/νσης Χωροταξίας Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ποσό έως 15.000,00 Ευρώ, το οποίο αφορά:

αα) προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, εξοπλισμού γραφείου, συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού, ποσού έως 12.000,00 Ευρώ

ββ) αποζημιώσεις κίνησης προσωπικού, ποσού έως 3.000,00 Ευρώ.

γ) Για την κάλυψη εξόδων των Κέντρων Γενετικής Βελτίωσης των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ποσό έως 10.000,00 Ευρώ, το οποίο αφορά αποζημιώσεις κίνησης προσωπικού.

Χρηματοδοτούμενα μέτρα και δράσεις του Καν. (ΕΚ) 1698/2005

Χρηματοδοτούμενα μέτρα και δράσεις του Καν. (ΕΚ) 1698/2005