Προτεραιότητες που σχετίζονται με τη βιώσιμη πρωτογενή παραγωγή από τη στρατηγική προσέγγιση της γεωργικής έρευνας και καινοτομίας.

 

Οι 3 πρώτες προτεραιότητες της στρατηγικής προσέγγισης της γεωργικής έρευνας και καινοτομίας είναι:

• ενθάρρυνση της αποτελεσματικής διαχείρισης των πόρων·

• βελτίωση της υγείας των ζώων και των φυτών·

• υιοθέτηση οικολογικών προσεγγίσεων από το αγρόκτημα έως το τοπίο.

Στόχος είναι η  δημιουργία προστιθέμενης αξίας από τη γη, μέσω πιο βιώσιμης πρωτογενούς παραγωγής στη γεωργία και τη δασοκομία.

Ενθάρρυνση της αποτελεσματικής διαχείρισης των πόρων

Ο κύριος στόχος αυτής της προτεραιότητας είναι η επίτευξη κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ της παραγωγικότητας και των περιβαλλοντικών στόχων στη γεωργία και τη δασοκομία. Στόχος είναι η διασφάλιση της μακροπρόθεσμης παραγωγικότητας του τομέα και η μείωση των επιπτώσεών του στα οικοσυστήματα μέσω της αποδοτικής χρήσης των πόρων.

Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας αποσκοπούν στη:

στήριξη στρατηγικών για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την ανθεκτικότητα και ενίσχυση της συμβολής της γεωργίας και της δασοκομίας στον μετριασμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

στήριξη της αποδοτικής χρήσης των πόρων και βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της γεωργίας μέσω ψηφιακών και άλλων τεχνολογιών·

βελτίωση της γονιμότητας και των λειτουργιών του εδάφους με τη βελτιστοποίηση των βιολογικών, χημικών και φυσικών ιδιοτήτων του·

μείωση της κατανάλωσης νερού και της ρύπανσης των υδάτων στον γεωργικό τομέα·

βελτιστοποίηση των ροών αστικών και αγροτικών πόρων και ενθάρρυνση της χρήσης καταλοίπων και υποπροϊόντων σε μια κυκλική οικονομία·

διατήρηση και καλύτερη χρήση των γενετικών πόρων για την αναπαραγωγή φυτών και ζώων.

Οι βασικοί τομείς έρευνας που συμβάλλουν στους διάφορους γεωργικούς τομείς είναι το έδαφος, το νερό, τα θρεπτικά συστατικά και τα απόβλητα, καθώς και οι γενετικοί πόροι και η αναπαραγωγή. Οι τομεακές δραστηριότητες που παρουσιάζονται στο πλαίσιο των συστημάτων ζωικής παραγωγής και οικολογικών προσεγγίσεων και της βιολογικής γεωργίας συμβάλλουν επίσης στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων.

 

Κάνοντας τα ζώα και τα φυτά πιο υγιή

Τα ανθεκτικά συστήματα γεωργίας και δασοκομίας απαιτούν εύρωστα φυτά και ζώα με αυξημένη αντοχή σε παράσιτα και ασθένειες.

Η αντιμετώπιση πολυάριθμων και εξαιρετικά δυναμικών βιοτικών απειλών απαιτεί ολοκληρωμένες προσεγγίσεις και την ανάπτυξη ευρέος φάσματος εργαλείων για την πρόληψη, την παρακολούθηση και τον έλεγχο επιβλαβών οργανισμών και ασθενειών, καθώς και στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου.

Αυτό περιλαμβάνει την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων αντί των αμφισβητούμενων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και των αντιμικροβιακών. Η ΕΕ προωθεί ολοκληρωμένα μέτρα για την καταπολέμηση των ασθενειών, δημιουργώντας δεσμούς μεταξύ της υγείας και άλλων επιστημονικών κλάδων, για την επίτευξη βέλτιστης υγείας για τους ανθρώπους, τα ζώα και το περιβάλλον.

Ειδικότερα, οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας αποσκοπούν:

στην αντιμετώπιση της υγείας των ζώων και των φυτών με συστημική προσέγγιση·

• στο να καταστεί λειτουργική η προσέγγιση «μία υγεία»·

• στην ενθάρρυνση της πρόληψης των ασθενειών·

• στην ενίσχυση των εργαλείων για τον έλεγχο παρασίτων και ασθενειών ·

στην παροχή στους παραγωγούς εναλλακτικών προσεγγίσεων όσον αφορά τη χρήση φυτοφαρμάκων και αντιμικροβιακών·

• στην αντιμετώπιση αναδυόμενων κινδύνων.

 

Οι βασικοί τομείς έρευνας που συμβάλλουν είναι τα ζώα και η υγεία, καθώς και η υγεία των φυτών. Οι δραστηριότητες που υλοποιούνται στο πλαίσιο οικολογικών προσεγγίσεων και βιολογικής γεωργίας μπορούν επίσης να συμβάλουν σημαντικά στην υγεία.

Υιοθέτηση οικολογικών προσεγγίσεων από το αγρόκτημα στο επίπεδο του τοπίου

Η προτεραιότητα αυτή αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση του δυναμικού των οικοσυστημικών υπηρεσιών για πρωτογενή παραγωγή.

Οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας έχουν ως στόχο:

να ενθαρρύνουν την καλύτερη χρήση των οικοσυστημικών υπηρεσιών για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας των γεωργικών συστημάτων·

να διερευνήσει τον λειτουργικό ρόλο της βιοποικιλότητας στην παροχή οικοσυστημικών υπηρεσιών·

 να ενισχύσουν τη στήριξη βιολογικών και άλλων συστημάτων, ιδίως μικτών γεωργικών συστημάτων και γεωργοδασοκομίας·

• να εξελίξουν την έρευνα από μοριακό επίπεδο σε επίπεδο τοπίου.

Διερευνά τον λειτουργικό ρόλο της βιοποικιλότητας στην παροχή οικοσυστημικών υπηρεσιών για την αύξηση της ανθεκτικότητας σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και τοπίου που σχετίζεται με βιοτικές και αβιοτικές απειλές.

Η έρευνα και η καινοτομία στον τομέα αυτό συνδέονται με τις 2 πρώτες προτεραιότητες της στρατηγικής προσέγγισης και παρέχουν τη βάση γνώσεων για την ανάπτυξη, τη δοκιμή και την επίδειξη ειδικών γεωργικών συστημάτων, όπως τα συστήματα βιολογικής και μικτής γεωργίας ή η γεωργοδασοκομία.

Επιτρέπει επίσης την αντιμετώπιση των οικολογικά σημαντικών διεπαφών μεταξύ γεωργίας και δασοκομίας, μαζί με τις σχετικές ανάγκες διαχείρισης των πολυλειτουργικών δασών.

 

Κατάστημα Συναιτεριστικών Προϊόντων