Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 02 Φεβρουαρίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Μελισσοκομία: ενίσχυση προμήθειας μεμονωμένων κινητών βάσεων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες προμήθειας μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 3.1 “εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων”, του εθνικού μελισσοκομικού προγράμματος για τα έτη 2021 και 2022.

Σύμφωνα με την απόφαση:

1. Σε εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 137/102856/14-04-2020 απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται οι διαδικασίες και οι όροι για την προμήθεια μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 3.1 “εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων”, του εθνικού μελισσοκομικού προγράμματος για τα μελισσοκομικά έτη 2021 και 2022.

2. Από το μελισσοκομικό έτος 2021 και εξής, οι δικαιούχοι συμμετοχής στη δράση 3.1 του εθνικού μελισσοκομικού προγράμματος, μπορούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω δράση για την αγορά μεμονωμένων κινητών βάσεων, κατ’ εφαρμογή της παρούσας.

3. Δικαιούχοι για την προμήθεια μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές των δικαιούχων και τα κριτήρια επιλεξιμότητας συμμετοχής στη δράση 3.1 του εθνικού μελισσοκομικού προγράμματος, όπως περιγράφονται στις παραγράφους 1 έως 4 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 137/102856/14-04-2020 απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4. Επιλέξιμη δαπάνη αποτελεί το κόστος για την προμήθεια μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών, είτε ξύλινες, είτε πλαστικές.

5. Οι αγορασθείσες στο πλαίσιο της παρούσας κινητές βάσεις οφείλουν να αναγράφουν σε εμφανές σημείο, με αναπόσπαστο ή ανεξίτηλο τρόπο “Καν. 1308/13 - 2021 (ή 2022 αντίστοιχα για κάθε έτος εφαρμογής) ”

6. Η καθαρή αξία της κάθε μεμονωμένης κινητής βάσης καθορίζεται μέχρι του ποσού των εννέα ευρώ (9,00€). Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

7. Το μέγιστο ποσοστό προμήθειας μεμονωμένων κινητών βάσεων, καθορίζεται σε 20% επί των κατεχομένων κυψελών, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 137/102856/14-04-2020 απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

8. Για τη συμμετοχή στη δράση 3.1 ως προς την αγορά μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών, ακολουθείται κατ’ αναλογία η διαδικασία του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 137/102856/14-04-2020 απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

9. Σχετικά με την κατάθεση των παραστατικών υλοποίησης της δαπάνης, την επεξεργασία των αιτήσεων και τον ορισμό των δικαιούχων, τους διοικητικούς ελέγχους, τους επιτόπιους ελέγχους, τις ενστάσεις, την καταβολή της ενίσχυσης και τις κυρώσεις, ισχύουν κατ’ αναλογία τα αναφερόμενα στα άρθρα 4 έως 10, της υπ’ αρ. 137/102856/14-04-2020 απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

10. Προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, το υπόδειγμα 5Β το οποίο αφορά την έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου της δράσης, ως προς την αγορά μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών.

Αναλυτικά το ΦΕΚ με τα σχετικά υποδείγματα ΕΔΩ.