Η Φωνή του Αγρότη


Πράσινη Ενίσχυση: όσα ισχύουν το 2022

Στην περίπτωση που η ίδια έκταση προσδιορίζεται για περισσότερες της μίας γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον, η έκταση αυτή λαμβάνεται υπόψη χωριστά για καθεμία από τις εν λόγω πρακτικές προκειμένου να υπολογιστεί η πράσινη ενίσχυση.

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης λήγει στις 30/09/2022 12:00 μ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληρωμές 13 εκατ. ευρώ

Από τις 14/07/2022 έως τις 21/07/2022 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 13.027.071,05 ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος η αύξηση παραγωγής σιτηρών

Μετά από αίτημα των κρατών μελών της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια προσωρινή βραχυπρόθεσμη παρέκκλιση από τους κανόνες για την αμειψισπορά και τη διατήρηση των μη παραγωγικών χαρακτηριστικών στην αρόσιμη γη.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Ιουνίου 2022

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Ιούνιο 2022 υπολογίσθηκε ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκρίθηκαν τα έκτακτα μέτρα για αλιεία και υδατοκαλλιέργειες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν τα μέτρα αντιμετώπισης κρίσεων που πρότεινε η Επιτροπή στις 13 Απριλίου για τη στήριξη των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, η δραστηριότητα των οποίων έχει διαταραχθεί σοβαρά λόγω της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρή στήριξη στον οινικό τομέα από την Ισπανική Κυβέρνηση

Σε παρουσίαση των στόχων του ισπανικού οινολογικού κλάδου έως και το 2027, που πραγματοποιήθηκε στις 20 τρέχοντος μηνός στην έδρα του Υπουργείου Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων, ο καθ’ ύλην αρμόδιος Ισπανός Υπουργός, κ. Λουΐς Πλάνα, κατέστησε σαφή την απόλυτη στήριξη της Κυβέρνησης στον εν λόγω τομέα.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#