Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 01 Δεκεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

30 χρόνια leader

Για 30 χρόνια, το LEADER βοήθησε στη μεταμόρφωση των αγροτικών περιοχών συνδυάζοντας την πρωτοβουλία, τη δημιουργικότητα και τον ενθουσιασμό των τοπικών κοινωνιών, με τους πόρους της ΕΕ και άλλων δημόσιων κονδυλίων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει μεγαλύτερη προσοχή στο μέλλον των αγροτικών κοινοτήτων και περιοχών της, όπως ορίζεται στο Μακροπρόθεσμο Όραμα.

Σε σχετικό μήνυμά του ο Επίτροπος Γεωργίας κ. Janusz Wojciechowski περιγράφει πώς μπορεί να λειτουργήσει το Σχέδιο Αγροτικής Δράσης του Μακροπρόθεσμου Οράματος για τους αγρότες και τις αγροτικές κοινότητες – και να τονίσω τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το LEADER.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές είναι όλο και πιο περίπλοκες και ο ρυθμός της αλλαγής είναι ταχύτερος από ποτέ.

«Οι ψηφιακές και πράσινες τεχνολογίες, καθώς και τα νέα μοντέλα επιχειρήσεων και υπηρεσιών, προσφέρουν εξαιρετικές ευκαιρίες να ανταποκριθούμε σε αυτόν τον ρυθμό αλλαγής. Η αξιοποίηση αυτών των ευκαιριών θα απαιτήσει καινοτομία και συνεργασία σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο», τονίζει ο κ Janusz Wojciechowski.

Το Σχέδιο Αγροτικής Δράσης προβλέπει μια σειρά από πρωτοβουλίες και δράσεις σε αυτόν τον τομέα:

  • Η μεγάλη εμβληματική πρωτοβουλία «Rural Digital Futures» στο Vision, που συμβάλει στην υλοποίηση της υποδομής και των δεξιοτήτων που χρειάζονται οι αγροτικές περιοχές.
  • Η δράση « Ψηφιοποίηση της γεωργίας» στοχεύει στη γεωργία μέσω δράσεων κατάρτισης, συμβουλών και καινοτομίας, με βάση τους πόρους της ΚΓΠ, του Horizon 2020 και του Horizon Europe.
  • Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης μια δράση για τη βελτίωση της δικτύωσης για το LEADER και τα Έξυπνα Χωριά. Έχουν ήδη δοκιμαστεί ορισμένες πιλοτικές προσεγγίσεις Smart Village.

Οι πόροι από τις αγροτικές περιοχές είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της βιοοικονομίας και ενός βιώσιμου συστήματος τροφίμων.

«Μόνο η βιώσιμη γεωργία είναι ανθεκτική σε μελλοντικές κρίσεις και μπορεί να διασφαλίσει την οικονομική ανάπτυξη, όπως απέδειξε η πανδημία COVID-19», τονίζει ο Επίτροπος Γεωργίας, συμπληρώνοντας ότι οι αγροτικές οικογένειες και οι νέοι αγρότες είναι απαραίτητες για την ανθεκτική γεωργία, ενώ οι μικρές αλυσίδες εφοδιασμού, η βιολογική γεωργία και τα τοπικά συστήματα τροφίμων επιστρέφουν προστιθέμενη αξία και υπηρεσίες στις αγροτικές κοινότητες.

Εστιάζοντας σε αυτούς τους τομείς, το Αγροτικό Σχέδιο Δράσης στοχεύει να θέσει τη γεωργία στην πορεία προς ένα πιο βιώσιμο και ανθεκτικό μέλλον:

  • Περιλαμβάνει δράση για την προώθηση της ανάπτυξης μιας βιώσιμης βιοοικονομίας , ιδίως την καινοτόμο χρήση των δασικών πόρων.
  • Η Επιτροπή θα τονίσει τον ρόλο των Οργανώσεων Παραγωγών στην αγροτική ανάπτυξη και θα ενισχύσει τις ομάδες παραγωγών γεωγραφικών ενδείξεων.
  • Επίσης, μια εμβληματική πρωτοβουλία θα προωθήσει πρωτοβουλίες εκτροφής άνθρακα, βοηθώντας τους αγρότες να διαδραματίσουν ισχυρότερο ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής .

«Πιστεύω ότι τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ, σε συνέργεια με άλλα μέσα πολιτικής της ΕΕ, όπως τα επιχειρησιακά προγράμματα της πολιτικής συνοχής, μπορούν να παρέχουν σε όλες τις περιοχές τα εργαλεία για να κάνουν πραγματικότητα το Μακροπρόθεσμο όραμα.

Η πράσινη αρχιτεκτονική των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ είναι, για παράδειγμα, ένα προσχέδιο βιωσιμότητας. Συνεργάζεται παράλληλα με στοχευμένες επενδύσεις για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της αποδοτικότητας των πόρων.

Επιτρέψτε μου επίσης να τονίσω τη σημασία του Ειδικού Στόχου 8 στο πλαίσιο της μελλοντικής ΚΓΠ, για την ενίσχυση των ζωντανών αγροτικών περιοχών. Στα εθνικά στρατηγικά τους σχέδια, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτύχουν αυτόν τον στόχο κάνοντας βέλτιστη χρήση της μεθόδου LEADER», επισημαίνει ο κ. Janusz Wojciechowski.