Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Συνεδριάζει στις 12 και 13 Δεκεμβρίου το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας

Tα κυριότερα σημεία της ημερήσιας διάταξης.

Aλιευτικές δυνατότητες για το 2022

Το Συμβούλιο θα επιδιώξει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας σχετικά με τα συνολικά όρια αλιευμάτων και τις ποσοστώσεις για τα κύρια αποθέματα της ΕΕ για το 2022. Η συμφωνία θα αφορά ιχθυαποθέματα που βρίσκονται:

  • στα ενωσιακά και μη ενωσιακά ύδατα
  • στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο

Το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας είναι αρμόδιο για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων της ΕΕ για τα ιχθυαποθέματα της ΕΕ. Ο καθορισμός ορίων αλιευμάτων και ποσοστώσεων δεν υπάγεται στη συνήθη νομοθετική διαδικασία αλλά αποτελεί προνόμιο του Συμβουλίου.

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Οι υπουργοί θα πραγματοποιήσουν συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων παραβιάζουν τους κανόνες εμπορικής συμπεριφοράς. Η αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων είναι ευάλωτη σε τέτοιες πρακτικές λόγω ανισορροπιών μεταξύ μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, γεγονός που σημαίνει ότι οι γεωργοί και οι μικρότερες επιχειρήσεις συχνά στερούνται διαπραγματευτική ισχύ ώστε να υπερασπιστούν τον εαυτό τους.

Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την επισιτιστική ασφάλεια

Οι υπουργοί της ΕΕ θα επιδιώξουν να εγκρίνουν συμπεράσματα σχετικά με το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την εξασφάλιση του εφοδιασμού με τρόφιμα και της επισιτιστικής ασφάλειας σε περιόδους κρίσης, το οποίο παρουσίασε η Επιτροπή τον Νοέμβριο, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο».

Στόχος του σχεδίου είναι η θέσπιση ειδικών μέτρων για την προστασία του εφοδιασμού τροφίμων της ΕΕ από απειλές όπως η πρόσφατη πανδημία COVID-19, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι ασθένειες που πλήττουν τα ζώα, οι ενεργειακές ελλείψεις ή η κατάρρευση των σχέσεων με εμπορικούς εταίρους εκτός ΕΕ.

Άλλα θέματα

Η Προεδρία θα ενημερώσει τους υπουργούς για την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Κοινοβούλιο σχετικά με τον νέο κανονισμό για τον έλεγχο της αλιείας και θα μοιραστεί τα συμπεράσματα της διάσκεψης BIOEAST με αντικείμενο τις προοπτικές, την οποία συνδιοργάνωσε με την ουγγρική Προεδρία της Ομάδας Βίσεγκραντ στις 27 Σεπτεμβρίου 2021.

Η Επιτροπή θα περιγράψει τους κύριους στόχους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας και θα ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μια μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική που να διασφαλίζει την αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων. Θα παρουσιάσει επίσης τον προτεινόμενο κανονισμό για τα προϊόντα μηδενικής αποψίλωσης.

Ορισμένες αντιπροσωπίες κρατών μελών θα προχωρήσουν σε ενημέρωση των υπουργών, μεταξύ αυτών η Δανία, η οποία θα παράσχει στοιχεία σχετικά με τα κατάγματα της τρόπιδας του στέρνου στις ωοτόκες όρνιθες, και η Τσεχική Δημοκρατία, η οποία θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας του χοιρείου κρέατος στην Ευρώπη.