Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Πρώιμη συγκομιδή: Εγκύκλιος για τον δευτεροβάθμιο έλεγχο

Για την αμπελοοινική 2020-2021, το συνολικό ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων ανέρχεται σε 369.000 ευρώ.

Με εγκύκλιο του ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει ότι ξεκινά ο δευτεροβάθμιος έλεγχος του μέτρου της πρώιμης συγκομιδής.

Το μέτρο της πρώιμης συγκομιδής εφαρμόζεται στο σύνολο της χώρας με στόχο να αποκαθίσταται ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αμπελοοινική αγορά, ώστε να αποφευχθεί η κρίση σ' αυτήν, στηρίζοντας τις μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις, διατηρώντας τες ή καθιστώντας τες οικονομικά βιώσιμες.

Εντάσσονται εκμεταλλεύσεις μεγέθους ίσο ή μεγαλύτερο των 10 στρεμμάτων σε ποσοστό τουλάχιστον 50% των εγκεκριμένων αιτήσεων (ποσοτικοποιημένος στόχος).

Λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της πανδημίας του κοροναϊού, το μέτρο «πρώιμης συγκομιδής» υλοποιείται για την αμπελοοινική περίοδο 2020-2021, σε αμπελώνες οινοπαραγωγής, στα πλαίσια του εθνικού προγράμματος στήριξης του αμπελοοινικού τομέα.

Επιλέξιμες Δράσεις

Ως επιλέξιμη δράση στο πρόγραμμα θεωρείται η χειρωνακτική ή η μηχανική απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει, στο σύνολο της εκμετάλλευσης ή σε τμήμα αυτής, υπό τις προϋποθέσεις ότι:

i. Η πρώιμη συγκομιδή πραγματοποιείται σε ολόκληρα αμπελοτεμάχια και

ii. Η παραγωγή των αμπελοτεμαχίων είναι μηδενική, ήτοι καμία ποσότητα της συγκομιδής δεν έχει παραμείνει στα εν λόγω αμπελοτεμάχια πέραν των οριζόμενων καταληκτικών ημερομηνιών

Μη Επιλέξιμες Δράσεις

Ως μη επιλέξιμες δράσεις θεωρούνται:

i. Η ολική καταστροφή ή η απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει, με τη χρήση ζιζανιοκτόνων, ή και άλλων χημικών ουσιών.

ii. Η πλήρης ή μερική ζημία των καλλιεργειών λόγω θεομηνίας, ή δυσμενούς κλιματικού φαινομένου που μπορεί να εξομοιωθεί με θεομηνία, πριν την ημερομηνία της πρώιμης συγκομιδής.

iii. Η πλήρης ή ολική ζημία μεταξύ της καταβολής της στήριξης πρώιμης συγκομιδής και της περιόδου συγκομιδής.

Στις περιπτώσεις Νο (i), (ii) δεν χορηγείται οικονομική ενίσχυση. Στην περίπτωση Νο (iii) δεν χορηγείται οικονομική αποζημίωση ασφάλισης της συγκομιδής για την απώλεια εισοδήματος για την ήδη επιδοτούμενη έκταση.

Οικονομική Στήριξη - Χρηματοδότηση Προγράμματος

Η οικονομική στήριξη για το μέτρο της πρώιμης συγκομιδής χορηγείται:

Ως αποζημίωση με τη μορφή κατ? αποκοπή ενίσχυσης.

Για κάλυψη ποσοστού 60% του συνόλου του άμεσου κόστους της καταστροφής ή της απομάκρυνσης των σταφυλιών και της απώλειας εισοδήματος που προκύπτει από την εν λόγω καταστροφή ή απομάκρυνση.

Η χρηματοδότηση του μέτρου της πρώιμης συγκομιδής πραγματοποιείται εξ' ολοκλήρου από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (100% ενωσιακή χρηματοδότηση).

Το συνολικό ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων του μέτρου της πρώιμης συγκομιδής καθορίζεται σύμφωνα με το «Εθνικό πρόγραμμα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023».

Για την αμπελοοινική 2020-2021, το συνολικό ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων ανέρχεται σε 369.000 ευρώ.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο ΕΔΩ.