Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Αφαίρεση Άνθρακα: τι συνεπάγεται για τη γεωργία

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Προτάσεις της Επιτροπής για αφαίρεση, ανακύκλωση και βιώσιμη αποθήκευση άνθρακα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την ανακοίνωση για τους βιώσιμους κύκλους άνθρακα, η οποία καθορίζει τον τρόπο αύξησης της απομάκρυνσης άνθρακα από την ατμόσφαιρα. 

Για να εξισορροπήσει τις επιπτώσεις των εκπομπών CO2, η ΕΕ θα πρέπει να μειώσει δραστικά την εξάρτησή της από ορυκτό άνθρακα, την αποθήκευση άνθρακα στη φύση και την προώθηση βιομηχανικών λύσεων για βιώσιμη και επαληθεύσιμη αφαίρεση και ανακύκλωση του άνθρακα.

Η αφαίρεση περισσότερου άνθρακα, από την ατμόσφαιρα, τους ωκεανούς και τους παράκτιους υγροτόπους, είναι απαραίτητη για την επίτευξη της δέσμευσης της ΕΕ να γίνει κλιματικά ουδέτερη έως το 2050.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία Φρανς Τίμερμανς δήλωσε: «Οι αφαιρέσεις άνθρακα είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση των δεσμεύσεών μας για το κλίμα. Μαζί με τις απότομες μειώσεις των εκπομπών, χρειαζόμαστε βιώσιμες λύσεις για την απομάκρυνση και την ανακύκλωση του άνθρακα, οι οποίες θα κάνουν την οικονομία μας πιο ανθεκτική και θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις τόσο του κλίματος όσο και της βιοποικιλότητας. Σήμερα, ορίσαμε τις βασικές αρχές και τους στόχους της εργασίας μας για να προετοιμάσουμε τους απαραίτητους κανόνες. Αυτοί οι κανόνες θα διασφαλίσουν ότι οι αφαιρέσεις άνθρακα είναι αξιόπιστες και θα έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και θα βοηθήσουν στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών».

Ο Επίτροπος για τη Γεωργία Janusz Wojciechowski πρόσθεσε: «Η γεωργία και η δασοκομία είναι σύμμαχοί μας στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, μετριάζουν τις επιπτώσεις της αφαιρώντας τον άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Αυτό θα ενισχύσει τη συμβολή των αγροτών και των δασοκόμων στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές της οικονομίας μας, παρέχοντας επιπλέον εισόδημα στους αγρότες, προστατεύοντας παράλληλα τη βιοποικιλότητα, καθιστώντας τις εκμεταλλεύσεις πιο ανθεκτικές σε φυσικές καταστροφές και διασφαλίζοντας την επισιτιστική ασφάλεια. Η έρευνα και η καινοτομία θα συμβάλουν επίσης σε αυτόν τον στόχο, παρέχοντας περαιτέρω λύσεις σε αγρότες και δασοκόμους».

Η ανακοίνωση καθορίζει βραχυπρόθεσμες έως μεσοπρόθεσμες δράσεις για την αναβάθμιση του πράσινου επιχειρηματικού μοντέλου για την καλύτερη ανταμοιβή των διαχειριστών γης για τη δέσμευση άνθρακα και την προστασία της βιοποικιλότητας. Έως το 2030, οι πρωτοβουλίες καλλιέργειας άνθρακα θα συνεισφέρουν 42 εκατομμύρια τόνους αποθήκευσης CO2 στις φυσικές αποθήκες άνθρακα της Ευρώπης.

Τα μέτρα για την επίτευξη αυτού του στόχου περιλαμβάνουν:

  • προώθηση πρακτικών «εκτροφής» άνθρακα στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και άλλων προγραμμάτων της ΕΕ, όπως το LIFE και η ερευνητική αποστολή του Horizon Europe «Soil Deal for Europe», και μέσω εθνικής δημόσιας χρηματοδότησης και ιδιωτικής χρηματοδότησης·
  • τυποποίηση των μεθοδολογιών παρακολούθησης, αναφοράς και επαλήθευσης που απαιτούνται για την παροχή ενός σαφούς και αξιόπιστου πλαισίου πιστοποίησης για την εκτροφή άνθρακα, που θα επιτρέπει την ανάπτυξη εθελοντικών αγορών άνθρακα·
  • παρέχει βελτιωμένη γνώση, διαχείριση δεδομένων και εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στους διαχειριστές γης, τόσο στην ξηρά όσο και εντός του θαλάσσιου οικοσυστήματος του «μπλε» άνθρακα.

Η ανακοίνωση στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών μπλε άνθρακα, καθώς η χρήση λύσεων βασισμένων στη φύση σε παράκτιους υγροτόπους και αναγεννητικής υδατοκαλλιέργειας, παρέχει περαιτέρω οφέλη για την αναγέννηση των ωκεανών και την παραγωγή οξυγόνου και την επισιτιστική ασφάλεια.

Ενώ η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία εστιάζεται στη δραστική μείωση της χρήσης ορυκτών άνθρακα, η οικονομία της ΕΕ θα εξακολουθεί να χρειάζεται άνθρακα ως πρώτη ύλη για βιομηχανικές διεργασίες, όπως η παραγωγή συνθετικών καυσίμων, πλαστικών, καουτσούκ, χημικών και άλλων προηγμένων υλικών.

Αυτός ο άνθρακας θα παρέχεται όλο και περισσότερο από τη βιοοικονομία και τις τεχνολογικές λύσεις που δεσμεύουν, χρησιμοποιούν και αποθηκεύουν CO2.

Η Επιτροπή θα ξεκινήσει διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη με στόχο τουλάχιστον το 20% της χρήσης άνθρακα σε χημικά και πλαστικά προϊόντα να προέρχεται από βιώσιμες μη ορυκτές πηγές έως το 2030. Αυτό θα γίνει λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τη βιοποικιλότητα και την κυκλική οικονομία της ΕΕ των στόχων και του επικείμενου πλαισίου πολιτικής για τα βιολογικά, βιοαποδομήσιμα και κομποστοποιήσιμα πλαστικά.

Για την καλύτερη διαχείριση αυτών των νέων ροών άνθρακα, την υποστήριξη καινοτόμων τεχνολογιών και την παροχή απομάκρυνσης άνθρακα σε κλίμακα, η Επιτροπή θα βοηθήσει στην ανάπτυξη μιας εσωτερικής αγοράς για τη δέσμευση, τη χρήση και την αποθήκευση άνθρακα και την απαραίτητη υποδομή διασυνοριακής μεταφοράς CO2.

Μέχρι το 2030, 5 Mt CO2 θα πρέπει να αφαιρούνται ετησίως από την ατμόσφαιρα και να αποθηκεύονται μόνιμα μέσω τεχνολογικών λύσεων. Το βασικό μέσο χρηματοδότησης για αυτές τις τεχνολογίες βραχυπρόθεσμα είναι το Ταμείο Καινοτομία, το οποίο χρηματοδοτείται από το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ.