Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Αλιεία, περιβάλλον και …ζωή στους υγροβιότοπους

Εντάξεις πράξεων με δικαιούχο την ΟΤΔ «Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ» στο πλαίσιο του μέτρου 8.3.4 «δραστηριότητες συνεργασίας» του CLLD αλιείας.

Στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 1751/24-08-2021 Πρόσκλησης του Μέτρου 8.3.4 «Δραστηριότητες συνεργασίας», εντάχθηκαν δύο (02) Πράξεις με Δικαιούχο - συντονιστή την ΟΤΔ «ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ».

Οι Πράξεις με τίτλους: «ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥΣ» και «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΛΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» και προϋπολογισμούς 198.375,00€ και 145.000,00€ αντίστοιχα, αφορούν ένα διακρατικό και ένα διαπεριφερειακό έργο συνεργασίας με επιδίωξη να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης και να προσφέρουν επιπλέον οφέλη αναφορικά με την αμοιβαία μάθηση και την επίτευξη της κρίσιμης μάζας σε σχέση με τη γνώση, την εμπειρία και τις εφαρμοζόμενες μεθόδους.

Συγκεκριμένα η Πράξη με τίτλο «ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥΣ» είναι μία διακρατική συνεργασία στην οποία συμμετέχει η FLAG Samokov από την Βουλγαρία και στοχεύει στην δικτύωση προστατευόμενων περιοχών από τη συνθήκη Ramsar και το Δίκτυο Natura 2000, με απώτερο στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ανάδειξη της παραγωγικής/αναπτυξιακής δραστηριότητας, μέσω δράσεων δικτύωσης, ανάδειξης και προβολής των τοπικών χαρακτηριστικών τους, ευαισθητοποίησης της μαθητικής κοινότητας, των ευπαθών ομάδων και του τοπικού πληθυσμού.

Αντίστοιχα η Πράξη με τίτλο: «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΛΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», στοχεύει στην πιλοτική εφαρμογή της διαχείρισης των λιμνοθαλάσσιων απορριμμάτων, που παράγονται κατά την παραγωγική αλιευτική δραστηριότητα ή/και απορρίπτονται από τρίτους, ώστε να ευαισθητοποιήσει, κινητοποιήσει και κατευθύνει τον αλιευτικό κλάδο στην μείωση της λιμνοθαλάσσιας ρύπανσης, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση της οικολογικής αξίας των περιοχών και την δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα λιμνοθαλάσσια αλιευτικά προϊόντα.