Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 01 Νοεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα: η Προδημοσίευση του νέου προγράμματος

Oι γεωργοί έχουν δυνατότητα πρόσβασης στις συμβουλές εθελοντικά.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοίνωσε ότι εντός του 2021 προτίθεται να προχωρήσει στην έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υπο-Mέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του Μέτρου 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ), για την επιλογή πιστοποιημένων Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (ΦΠΓΣ) που θα λαμβάνουν στήριξη για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γεωργούς.

Α. Στόχοι του υπο-Μέτρου 2.1

α) Η βελτίωση της αειφόρου διαχείρισης και της συνολικής απόδοσης της εκμετάλλευσης των γεωργών και κυρίως των νέων γεωργών και η  υποστήριξή τους ώστε να λαμβάνουν ορθές

αποφάσεις για τη συνολική τεχνική – οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους.

β) Η ενθάρρυνση της χρήσης των συμβουλών από τους γεωργούς και τους νέους γεωργούς, χωρίς αυτοί να επιβαρύνονται με το κόστος της συμβουλής.

Β. Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής

Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής του υπο-Mέτρου 2.1 είναι όλες οι Περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Γ. Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων

Παρέχεται ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης, σε δύο δόσεις, έως το μέγιστο ποσό για κάθε παρεχόμενη συμβουλή, με τη χρήση τυποποιημένης κλίμακας κόστους κατά μονάδα (απλοποιημένου κόστους), σύμφωνα με το άρθρο 67, παρ. 1(β) του καν. (ΕΕ) 1303/2013.

Δ. Επιλέξιμες δαπάνες

1. Στο πλαίσιο εφαρμογής του υπο-Μέτρου 2.1 επιλέξιμες για στήριξη είναι οι δαπάνες που σχετίζονται με το κόστος των παρεχόμενων συμβουλών.

2. Οι επιλέξιμες για στήριξη συμβουλές που παρέχονται στις γεωργικές (φυτικής, ζωικής, μικτής κατεύθυνσης) εκμεταλλεύσεις κατατάσσονται στα έξι Πακέτα Συμβουλών (ΠΣ) του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. 3597/15.9.2021 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

«Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του υπο-Μέτρου 2.1 “Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ)» (ΦΕΚ Β΄ 4363). Στο ίδιο άρθρο υπό μορφή πινάκων περιλαμβάνονται τα είδη συμβουλών, η αρίθμησή τους (π.χ. Σ.1.1., Σ.2.1.) και τα θεματικά πεδία του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (ΣΠΣΓΕ) στα οποία αντιστοιχούν.

3. Δεν είναι επιλέξιμες για στήριξη δασοκομικές συμβουλές και συμβουλές σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις αγροτικές περιοχές, καθώς και δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών προς μελισσοκόμους. Εξαιρούνται οι μικτές εκμεταλλεύσεις, όπου ο μελισσοκομικός κλάδος δεν είναι ο επικρατών και το περιεχόμενο των συμβουλών δεν θα αφορά σε καμία περίπτωση τη μελισσοκομία. Επίσης, δεν είναι επιλέξιμες για στήριξη δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών προς ωφελούμενους, οι οποίοι λαμβάνουν συναφείς συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο προγραμμάτων που ενισχύονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Ε. Ποσά στήριξης

1. Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή απλοποιημένου κόστους ανά είδος συμβουλής. Το ύψος της στήριξης εξαρτάται από την εγκατάσταση του παρόχου και την έδρα της εκμετάλλευσης του ωφελούμενου, εντός της ίδιας Περιφέρειας, με τους εξής όρους, συνοπτικά:

 • Κόστος 1: η εγκατάσταση του παρόχου και η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκονται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ).
 • Κόστος 2: η εγκατάσταση του παρόχου και η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκονται σε διαφορετικές ΠΕ της ηπειρωτικής χώρας, εκτός των περιπτώσεων που η ΠΕ περιλαμβάνει νησί εντός των διοικητικών ορίων της και η έδρα της εκμετάλλευσης ή η εγκατάσταση του παρόχου βρίσκεται σε αυτό.
 • Κόστος 3: η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται σε νησί με έκταση μικρότερη των 250 km2 και η εγκατάσταση του παρόχου σε διαφορετικό νησί ή στην ηπειρωτική χώρα.
 • Κόστος 4: η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται σε νησί με έκταση μεγαλύτερη των 250 km2 και η εγκατάσταση του παρόχου σε διαφορετικό νησί ή στην ηπειρωτική χώρα.

2. Τα νησιά με έκταση μεγαλύτερη των 250 km2 είναι: Άνδρος, Ζάκυνθος, Θάσος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κέρκυρα, Κεφαλληνία, Κύθηρα, Κως, Λέσβος, Λευκάδα, Λήμνος, Νάξος, Ρόδος, Σάμος, Χίος. Δεν λαμβάνονται υπόψη η Εύβοια, λόγω εγγύτητας και διασύνδεσης με την ηπειρωτική Στερεά Ελλάδα και η Κρήτη, ως εξ ολοκλήρου μία Περιφέρεια.

3. Το ποσό στήριξης για κάθε είδος συμβουλής και ανά κατηγορία κόστους ορίζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ 1 ΚΟΣΤΟΣ 2 ΚΟΣΤΟΣ 3 ΚΟΣΤΟΣ 4
Σ.1.1. Πολλαπλή συμμόρφωση 570 € 603 € 895 € 928 €
Σ.1.2. Πρασίνισμα 570 € 603 € 895 € 928 €
Σ.1.3. ΣΟΔ / Agro 570 € 603 € 895 € 928 €
Σ.2.1. Ορθολογική χρήση νερού / Σύνταξη σχεδίου διαχείρισης 846 € 879 € 1.171 € 1.204 €
 

Σ.2.2.

Ορθή διαχείριση υδάτων / Ορθολογική χρήση λιπασμάτων / Μείωση ρύπανσης υδάτων  

570 €

 

603 €

 

895 €

 

928 €

 

Σ.2.3.

Ορθολογική διαχείριση ζωικών αποβλήτων / Μείωση ρύπανσης υδάτων  

570 €

 

603 €

 

895 €

 

928 €

Σ.3.1. ΟΦΠ 846 € 879 € 1.171 € 1.204 €
 

Σ.4.1.

Μετριασμός κλιματικής αλλαγής ή προσαρμογή σε αυτή  

708 €

 

741 €

 

1.033 €

 

1.066 €

 

Σ.4.2.

Χρήση υποπροϊόντων, αποβλήτων κ.λπ. για τη βιοοικονομία  

708 €

 

741 €

 

1.033 €

 

1.066 €

Σ.4.3. Μείωση αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας 708 € 741 € 1.033 € 1.066 €
Σ.5.1. Υποστήριξη Μ11 – Βιολογική

παραγωγή

570 € 603 € 895 € 928 €
Σ.5.2. Υποστήριξη Μ10 – Γεωργοπεριβαλλοντικά 570 € 603 € 895 € 928 €
Σ.6.1. Καινοτομία / Εκσυγχρονισμός

/ ΤΠΕ

846 € 879 € 1.171 € 1.204 €
Σ.6.2. Μείωση κόστους παραγωγής 708 € 741 € 1.033 € 1.066 €
Σ.6.3. Νέοι και νεοεισερχόμενοι γεωργοί 846 € 879 € 1.171 € 1.204 €
Σ.6.4. Καθετοποίηση 708 € 741 € 1.033 € 1.066 €
Σ.6.5. Προσανατολισμός στην αγορά 708 € 741 € 1.033 € 1.066 €

4. Εφόσον τεκμηριωμένα απαιτούνται και πραγματοποιούνται εργαστηριακές αναλύσεις, το μοναδιαίο κόστος ανά συμβουλή, προσαυξάνεται ανά επιλέξιμη ανάλυση, κατά το ποσό που προσδιορίζεται στον παρακάτω πίνακα, χωρίς ωστόσο να υπερβαίνει τα 1.500 € ανά συμβουλή. Λοιποί όροι θα εξειδικευθούν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ €
Εδαφολογική 40 €
Φυλλοδιαγνωστική 16 €
Νερό 28 €
Υπολ. φυτοπροστασίας 121 €
Κρέας 56 €
Γάλα 60 €

5. Το ποσό στήριξης δεν υπερβαίνει τα 500 € ανά συμβουλή και το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.

6. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα καθορίζονται το ανώτατο ύψος ενίσχυσης και ο ανώτατος αριθμός συμβουλών ανά δικαιούχο (πάροχο) και ανά Περιφέρεια.

ΣΤ. Κριτήρια ένταξης

1. Υποψήφιοι μπορούν να είναι δημόσιοι ή/και ιδιωτικοί φορείς ή κοινοπραξίες αυτών (με νομική προσωπικότητα και Α.Φ.Μ.), οι οποίοι την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν πιστοποιηθεί ως ΦΠΓΣ και εγγραφεί στο αντίστοιχο Μητρώο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθ. 17193/30.3.2021 πρόσκλησης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Η κύρια ή η δευτερεύουσα δραστηριότητά τους, αφορά στην παροχή συμβουλευτικών ή μελετητικών υπηρεσιών. Έχουν δικαίωμα υποβολής έως δύο αιτήσεων στήριξης το ανώτερο, σε διαφορετικές Περιφέρειες, εφόσον διατηρούν σε κάθε Περιφέρεια κύρια ή δευτερεύουσα εγκατάσταση. Σε αυτή την εγκατάσταση θα πρέπει να απασχολούνται κατ’ ελάχιστο δύο Γεωργικοί Σύμβουλοι (ΓΣ) Γεωπόνοι ΠΕ και ένας ΓΣ Οικονομολόγος ΠΕ ή Γεωπόνος ΠΕ κατεύθυνσης, σχολής, τμήματος ή τομέα γεωργικής οικονομίας των Α.Ε.Ι. ή/και διαφορετικής, εφόσον διαθέτει σχετική εξειδίκευση που αποδεικνύεται με μεταπτυχιακό τίτλο.

Οι ΓΣ του υποψήφιου παρόχου πρέπει να διαθέτουν συμβουλευτική εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Επιπλέον, πρέπει να διαθέτουν υλικοτεχνική υποδομή για την παροχή των συμβουλών, αποτελούμενη τουλάχιστον από:

 • Εγκατάσταση (γραφεία) στην Περιφέρεια δραστηριοποίησης (υποβολής αίτησης)
 • Μία θέση εργασίας με (σταθερό ή φορητό) υπολογιστή ανά ΓΣ
 • Λογισμικό (MS Office ή ισοδύναμο) ανά θέση εργασίας
 • Σταθερό τηλέφωνο, πρόσβαση στο διαδίκτυο, φαξ
 • Κινητό τηλέφωνο (smart) ή και tablet (με σύστημα γεωαναφοράς)
 • Βιντεοπροβολέας
 • Εκτυπωτής
 • Εξοπλισμός πεδίου:
 • Μεγεθυντικός φακός με φως (για κάθε ΓΣ)
 • Δειγματολήπτης εδάφους (ανά 3 ΓΣ) και δοχεία/ αναλώσιμα
 • Αγωγιμόμετρο-πεχάμετρο (ανά 3 ΓΣ)
 • Τενσιόμετρο και Διαθλασίμετρο (ανά 3 ΓΣ)
 • Αυτοκίνητο

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τους λοιπούς όρους στήριξης, όπως αυτοί ορίζονται στην υα 3597/15.9.2021 (ΦΕΚ Β΄ 4363) και θα εξειδικεύονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

3. Οι αιτήσεις στήριξης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την πρόταση υλοποίησης της παροχής των συμβουλευτικών υπηρεσιών κάθε υποψήφιου φορέα και αξιολογούνται με την εφαρμογή κριτηρίων επιλογής (βαθμολόγησης), τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ και προσβάσιμα στον σύνδεσμο: http://www.agrotikianaptixi.gr/sites/default/files/kritiria_epilogis_ym2.1_v2_aygoystos_2021b.p df

Οι αιτήσεις κατατάσσονται σε φθίνουσα βαθμολογική σειρά και επιλέξιμες προς στήριξη είναι αυτές που:

 • συγκεντρώνουν την ελάχιστη συνολική βαθμολογία 43 βαθμών (με μέγιστη τους εκατό (100) βαθμούς) και
 • ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης τους δεν υπερβαίνει αθροιστικά τον αντίστοιχο της πρόσκλησης για τη συγκεκριμένη Περιφέρεια.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας θα πρέπει να πληρούνται κατά τα στάδια της υποβολής αίτησης και της αξιολόγησης και σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής του υπο-Μέτρου 2.1. Στην περίπτωση κοινοπραξίας φορέων θα πρέπει να πληρούνται τόσο από την κοινοπραξία καθαυτή, όσο και από κάθε συμπράττοντα φορέα αυτοτελώς, μη επιτρεπομένης της κάλυψης των απαιτούμενων προϋποθέσεων αθροιστικά.

Ζ. Εκτιμώμενος προϋπολογισμός πρόσκλησης

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης θα ανέρχεται σε 80 εκατομμύρια ευρώ (80.000.000 €), για το σύνολο των Περιφερειών. Η χορηγούμενη στήριξη αποτελεί εξ ολοκλήρου Δημόσια Δαπάνη και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και εθνικούς πόρους.