Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Συστήματα ποιότητας: εγκρίθηκε η ένταξη 6.390 πράξεων

Εγκρίθηκε η ένταξη 6.390 πράξεων στο υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας», του μέτρου 3 «Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων».

Η συνολική δημόσια δαπάνη των παραπάνω πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και πιο συγκεκριμένα στη ΣΑ 082/1, ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες επτακόσια ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (6.522.700,81 €).

ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υλοποιήσουν τις πράξεις σύμφωνα με τους όρους και την περίοδο επιλεξιμότητας αυτών, καθώς και να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση που η υλοποίηση μιας πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες μειώσεις-κυρώσεις.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διάρκεια στήριξης

Η στήριξη του υπομέτρου παρέχεται για ετήσιες περιόδους (έτη υλοποίησης). Το πρώτο έτος υλοποίησης ξεκινά την 9-11-2020, και λήγει την ημερομηνία συμπλήρωσης ενός ημερολογιακού έτους από αυτήν. Κάθε επόμενο έτος υλοποίησης ξεκινά και λήγει στις ίδιες ημερομηνίες των επόμενων ετών. Ειδικά για το 1ο έτος υλοποίησης, η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών στο πλαίσιο υλοποίησης του υπομέτρου 3.1 είναι η ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης του δικαιούχου και σε καμία περίπτωση προγενέστερη αυτής.

Η ελάχιστη διάρκεια παραμονής στο υπομέτρο είναι ένα (1) έτος υλοποίησης και η μέγιστη διάρκεια στήριξης είναι πενταετής, δηλ. για πέντε έτη υλοποίησης του υπομέτρου ή έως την ημερομηνία συμπλήρωσης πέντε (5) ετών από την αρχική συμμετοχή του εκάστοτε δικαιούχου στο σύστημα ποιότητας/είδος πιστοποίησης, εάν αυτή προηγείται χρονικά. Η ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας και το εγκεκριμένο είδος πιστοποίησης για κάθε εντασσόμενη πράξη αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.

Ύψος ενίσχυσης

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν υπηρεσίες πιστοποίησης Βιολογικής φυτικής παραγωγής και Βιολογικής ζωικής παραγωγής, εξαιρουμένων τυχόν λοιπών εξόδων (π.χ. τόκοι, έκδοση πιστοποιητικών, τροποποίηση σύμβασης, χορήγηση αντιγράφων, κλπ), βάσει των παραστατικών που εκδίδει ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ) με τον οποίο έχει συνάψει σύμβαση και τα οποία υποβάλλει ο δικαιούχος με την ετήσια αίτηση πληρωμής του.

Στον προσδιορισμό των επιλέξιμων δαπανών λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες του παραστατικού που αναλογούν στην έκταση ή στον αριθμό ζώων των εγκεκριμένων δραστηριοτήτων, όπως περιλαμβάνονται στην οριστικοποιημένη ΕΑΕ του παραγωγού που συσχετίζεται με το έτος υλοποίησης και έχουν πιστοποιηθεί από τον ΟΕΠ.

Για κάθε έτος υλοποίησης επιλέξιμες είναι οι πάγιες δαπάνες που αφορούν επακριβώς το χρονικό διάστημα του έτους υλοποίησης βάσει παραστατικών δαπανών. Τα παραστατικά των δαπανών πιστοποίησης Βιολογικής παραγωγής αφορούν την παροχή υπηρεσιών διαρκείας και επιμερίζονται βάσει χρονικής αναλογίας (ημερολογιακών ημερών) προκειμένου να αντιστοιχιστούν με το έτος υλοποίησης.

Δεν είναι επιλέξιμος ο φόρος προστιθέμενης αξίας.

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός για κάθε εντασσόμενη πράξη αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.

Το αναλυτικό φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της κάθε πράξης αποτυπώνεται στην αίτηση στήριξης, όπως αυτή έχει υποβληθεί από το δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και όπως έχει διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχό της.