Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Εξισωτική Αποζημίωση: η εγκύκλιος για τις ενστάσεις

Από 29 Νοεμβρίου έως 10 Δεκεμβρίου η υποβολή των ενστάσεων. Αναλυτικά η διαδικασία.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξέδωσε εγκύκλιο όπου καταγράφεται λεπτομερώς η διαδικασία υποβολής ενδικοφανών προσφυγών Μέτρου 13, Υπομέτρα 13.1, 13.2, και13.3 για το 2021. Αναλυτικά: 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 562/93601/25-04-2019 ΥΑ (ΦΕΚ 1641/13-05-2019, τεύχος Β΄) όπως ισχύει, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών μηχανογραφικών ελέγχων, ολοκληρώθηκε για το έτος αιτήσεων 2021 η επεξεργασία των υποβληθέντων αιτήσεων στήριξης και η σύνταξη των πινάκων παραδεκτών αιτήσεων στήριξης/πληρωµής, καθώς και των πινάκων με όλες τις μη παραδεκτές αιτήσεις στήριξης/πληρωµής του Μέτρου 13. Κατά των πινάκων παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης που διαμορφώνονται από τα αποτελέσματα αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10, οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή. Για την Διαδικασία υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής ισχύουν τα παρακάτω :

 1. Οι προσφυγές υποβάλλονται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την αναγραφόμενη ημερομηνία στην ανακοίνωση του ΕΦΔ της παρ. 7 του άρθρου 10 της προαναφερόμενης ΥΑ. Για το έτος αιτήσεων 2021 το διάστημα υποβολής ενδικοφανών προσφυγών ξεκινά την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 (ώρα 00.01 π.μ.) με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2019 (ώρα 59 μ.μ.)
 2. Η υποβολή πραγματοποιείται απ’ ευθείας από τον ενδιαφερόμενο παραγωγό με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών, αποκλειστικά μέσω της οθόνης «Υποβολή Ενδικοφανούς Προσφυγής» της Καρτέλας Αγρότη

(https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/)→Μέτρο13→2021→Ένταξη→Ενδικοφανείς προσφυγές, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

 1. Ο χρήστης δύναται να τροποποιήσει την υποβληθείσα προσφυγή του όσες φορές το επιθυμεί, εντός της δεκαήμερης προθεσμίας υποβολής ενδικοφανών προσφυγών
 2. Η φόρμα υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής είναι προσωποποιημένη και εμφανίζει ανά Υπομέτρο τους κωδικούς απόρριψης που αφορούν το συγκεκριμένο χρήστη.
 3. Χρήστες που έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης και έχουν απορριφθεί σε παραπάνω από ένα υπομέτρο, πρέπει να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή για κάθε Υπομέτρο χωριστά
 4. Η ενδικοφανής προσφυγή δύναται να αφορά:
 • Σε επαναξιολόγηση της αίτησης ενίσχυσης μέσω της ισχύουσας διαδικασίας. Ο χρήστης επιλέγει «ΝΑΙ» στο αντίστοιχο πεδίο και η επαναξιολόγηση της αίτησης υλοποιείται με μηχανογραφική επαναξιολόγηση των δεδομένων της Αίτησης Ενίσχυσης.
 • Σε ένσταση κατά ενός ή περισσοτέρων κωδικών απόρριψης. Για τους κωδικούς κατά των οποίων υποβάλλεται η ενδικοφανής προσφυγή, ο χρήστης επιλέγει «ΝΑΙ» στο πεδίο «Υποβολή ενδικ. Προσφυγής». Ο χρήστης δύναται να επιλέξει ΝΑΙ στο πεδίο «Υποβολή Ενδικοφανούς Προσφυγής» για όσα από τα ευρήματα επιθυμεί. Στη συνέχεια:

Α) Αν στο πεδίο «Υποχρεωτική καταχώρηση δικαιολογητικού» αναγράφεται «ΟΧΙ», στο πεδίο «Δικαιολογητικό» αναγράφεται «Ο έλεγχος υλοποιείται με μηχανογραφική διασταύρωση με άλλες βάσεις δεδομένων» και ο χρήστης δεν επισυνάπτει κανένα παραστατικό

Β) Αν στο πεδίο «Υποχρεωτική καταχώρηση δικαιολογητικού» αναγράφεται «ΝΑΙ», ο χρήστης υποχρεούται να επιλέξει ένα δικαιολογητικό από τη λίστα που ανοίγει στο πεδίο

«Δικαιολογητικό» και οφείλει να επισυνάψει σκαναρισμένο το σχετικό δικαιολογητικό με την υποβολή της προσφυγής, επιλέγοντας το πλήκτρο «Έγγραφο»

ΠΡΟΣΟΧΗ : Αν ο χρήστης δεν επισυνάψει το δικαιολογητικό μέσω του πλήκτρου «Έγγραφο», δε θα καταστεί δυνατή η οριστικοποίηση της προσφυγής του με την εμφάνιση σχετικού απαγορευτικού μηνύματος κατά την προσπάθεια οριστικοποίησης.

 1. Ακολούθως, ο χρήστης επιλέγει:
 • «Καταχώρηση», για να αποθηκευτούν τα καταχωρισμένα στοιχεία. Δύναται να επιλέξει «Καταχώρηση» όσες φορές επιθυμεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Στο σημείο αυτό η προσφυγή έχει το χαρακτηρισμό «Πρόχειρη» στο πεδίο «Είδος Εγγραφής»
 • «Οριστικοποίηση», για να οριστικοποιηθούν και να ληφθούν υπ’ όψιν τα καταχωρισμένα στοιχεία. Στο σημείο αυτό η προσφυγή λαμβάνει το χαρακτηρισμό «Προς μηχ/κή επαναξιολόγηση», όταν δεν υπάρχει κωδικός απόρριψης με εγγραφή «ΝΑΙ» στο πεδίο

«Υποχρεωτική Καταχώρηση Δικαιολογητικού», ή το χαρακτηρισμό «Προς έλεγχο», όταν υπάρχει τουλάχιστον ένας κωδικός απόρριψης με εγγραφή «ΝΑΙ» στο πεδίο «Υποχρεωτική Καταχώρηση Δικαιολογητικού».

Μετά την οριστικοποίηση, ο χρήστης δύναται να τροποποιήσει την οριστική προσφυγή του, εντός του ορισμένου δεκαημέρου υποβολής ενδικοφανών προσφυγών, εισάγοντας νέα προσφυγή, με την ίδια διαδικασία, οπότε η προηγούμενη εγγραφή χαρακτηρίζεται «Άκυρη».

 1. Η εκτύπωση της υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής είναι δυνατή μόνο αν αυτή είναι οριστική, επιλέγοντας «Εκτύπωση»
 2. Μετά την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής από τον αρμόδιο ελεγκτή, το αποτέλεσμα αυτής εμφανίζεται στο πεδίο «Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής»: τιμή «ΝΑΙ» στην περίπτωση αποδοχής του αιτήματος και τιμή «ΟΧΙ» στην περίπτωση μη αποδοχής.

Τέλος σημειώνεται ότι βάσει των διατάξεων που διέπουν το Μέτρο η υπαγωγή σε καθεστώς ενίσχυσης και συνακόλουθα το δικαίωμα λήψης στήριξης (οικονομικής ενίσχυσης) στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014- 2021 προϋποθέτει την έκδοση απόφασης έγκρισης πράξης/δικαιούχων από το Φορέα Εφαρμογής. Ως εκ τούτου για το διάστημα προ της υποβολής της αίτησης ένταξης (πρώτη υποβολή ΕΑΕ), δεν μπορούν να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του Καν. 1122/2009 για μη εκπλήρωση υποχρεώσεων των γεωργών λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, καθ΄όσον δεν έχει γίνει ανάληψη των υποχρεώσεων οι οποίες συνδέονται με τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης.


Για περισσότερες πληροφορίες και για κάθε τεχνική υποστήριξη, οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών και στο Τμήμα Επιδοτήσεων της Ένωσης Αγρινίου, στα γραφεία του Συνεταιρισμού, δίπλα απ' την τράπεζα (κεντρική είσοδος από Παλαμά). Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2641.0.69013 - 69034.