Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 03 Νοεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών αγροτών: τι αλλάζει με τη νέα τροποποίηση

Ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες ενέργειες για την διενέργεια τροποποίησης εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020 και παρέχονται οδηγίες – διευκρινήσεις για την πληρέστερη κατανόηση της μεθοδολογίας που ακολουθείται για τον προσδιορισμό των  εισφορών, κατά την τροποποίηση.

Η τροποποίηση αφορά στην εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020, Ελ. Επαγγελματιών – Αυτοαπασχολουμένων – Αγροτών με παράλληλη μισθωτή εργασία και των ασφαλισμένων που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 9 άρθρου 39 του ν.4387/2016.

Σύμφωνα με αυτή στις περιπτώσεις που τροποποιούνται τα στοιχεία εισφορών στις υποβληθείσες από τον εργοδότη μηνιαίες ΑΠΔ θα επέρχονται αντίστοιχα τροποποιήσεις στη μηνιαία εισφορά μη μισθωτού κατά την επόμενη μηνιαία ροή από τη λήψη των νέων στοιχείων εισφορών μισθωτού.

Όπως είναι γνωστό, στο πεδίο εφαρμογής της εκκαθαριστικής διαδικασίας ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020, εμπίπτουν μη μισθωτοί ασφαλισμένοι που, σύμφωνα με τα οριστικοποιημένα στοιχεία μισθωτής απασχόλησης, έχουν παράλληλα μισθωτή εργασία ή υπάγονται στις διατάξεις της παρ.9 άρθρ. 39 ν.4387/2016, όπως ισχύει, για μέρος ή ολόκληρο το έτος. Επιπλέον, εμπίπτουν οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι για τους οποίους είχε τεθεί σε αναστολή η έκδοση ειδοποιητηρίων ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020.

Η εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020 των ανωτέρω ασφαλισμένων διενεργήθηκε την 23/07/2021, λαμβάνοντας υπόψη:

  • Τις ασφαλιστικές και επαγγελματικές ιδιότητες.
  • Το χρόνο ασφάλισης κατά τη διάρκεια του έτους.
  • Την ασφαλιστική κατηγορία επιλογής/κατάταξης του έτους αναφοράς.
  • Την αναστολή έκδοσης ειδοποιητηρίων ασφαλιστικών εισφορών.
  • Οριστικοποιημένα στοιχεία μηνιαίων εισφορών ανά κλάδο ασφάλισης από παράλληλη μισθωτή εργασία ή λόγω υπαγωγής στις διατάξεις της παρ.9 άρθρου 39 του ν.4387/2016, όπως αυτές ισχύουν.
  • Τις καταβλητέες και καταβληθείσες εισφορές μη μισθωτού, όπως αυτές περιγράφονται στην αριθμ. 43/2021 εγκύκλιο οδηγία ΕΦΚΑ.

Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι: Χρεωστικό/υπόλοιπο ασφαλιστικής οφειλής ή Πιστωτικό/ποσό προς επιστροφή ή μηδενικό. Για την τροποποίηση της εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνονται υπόψη, μεταβολές που επηρεάζουν τα ανωτέρω, καθώς και το αποτέλεσμα της αρχικής εκκαθάρισης. Ο προσδιορισμός του αποτελέσματος της τροποποίησης ακολουθεί την μεθοδολογία της αρχικής εκκαθάρισης με επικαιροποιημένα στοιχεία.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρη την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ εδώ.