Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 09 Νοεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Οκτωβρίου 2021

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Οκτώβριο 2021 υπολογίσθηκε ως εξής:

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ_2021
ΕΤΑ
€/MWh
Αιολικά
192,39
Φ/Β
192,51
ΜΥΗΣ
203,50
Βιομάζα
204,03
ΣΗΘΥΑ
204,03