Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 05 Νοεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Εγκρίθηκε χρηματοδότηση για την άγρια ορνιθοπανίδα

Δημοσιεύτηκε στη διαύγεια η σχετική υπουργική απόφαση.

Τη διάθεση πίστωσης από τη Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2019ΣΕ08210071 με τίτλο «1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.1.01 "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ"», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους της δράσης.

Από το συνολικό ποσό της πίστωσης, οι 172.109,56 ευρώ αφορούν σε αδιάθετα υπόλοιπα της αριθ. 2184/306174/02.11.2020 (ΑΔΑ:9ΤΛΤ4653ΠΓ-9Θ6) Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: