Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Δασώσεις: Ξεκινά η υποβολή δηλώσεων εφαρμογής έτους 2021

Ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ για το Μέτρο 8.1.

Από 1η έως και 31 Δεκεμβρίου ξεκινά η υποβολή δηλώσεων εφαρμογής έτους 2021 για τους δικαιούχους του υπομέτρου 8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων» -ανειλημμένες υποχρεώσεις του μέτρου 221 «Πρώτη δάσωση γεωργικών γαίων».

Σημειώνεται ότι υποβολή της δήλωσης εφαρμογής μετά τις 31.12.2021 συνεπάγεται σε μείωση κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα του ποσού που ο δικαιούχος θα είχε δικαίωμα να λάβει, εάν οι αιτήσεις είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών οι δηλώσεις εφαρμογής θεωρούνται μη αποδεκτές. Μη τήρηση της ανωτέρω υποχρέωσης επιφέρει αποκλεισμό από την ενίσχυση για το συγκεκριμένο έτος εφαρμογής.

Σημειώνεται επιπλέον ότι, «Μη υποβολή αίτησης πληρωμής και δήλωσης εφαρμογής», θεωρείται η μη υποβολή τους εντός εξαμήνου από την καταληκτική ημερομηνία. Σε περίπτωση επανάληψης μη υποβολής αίτησης πληρωμής ή δήλωσης εφαρμογής σε επόμενο έτος θεωρείται ως μονομερής διακοπή της επένδυσης και εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση κυρώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι Δηλώσεις Εφαρμογής υποβάλλονται:

  • είτε ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα που υποστηρίζει την εφαρμογή του Μέτρου (Online) μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://agroper.dikaiomata.gr/AGROPER, λαμβάνοντας ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη για όλους τους δικαιούχους.
  • είτε με χειρόγραφη υποβολή μέσω της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας.