Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Fit for 55 και νέα Δασική Στρατηγική

Στο επίκεντρο του Συμβουλίου των Υπουργών Γεωργίας.

Κατά τη διάρκεια των διήμερων εργασιών του Συμβουλίου των Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε., στις 11 και 12 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πιθανή συμβολή των τομέων της γεωργίας και της δασοκομίας στο νέο πακέτο Fit for 55. 

Οι υπουργοί συζήτησαν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που θέτει η πρωτοβουλία. Τα σημεία που τέθηκαν περιλάμβαναν την πιθανή επικάλυψη με τη νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και την ανάγκη να ληφθούν υπόψη τα διαφορετικά σημεία εκκίνησης των κρατών μελών κατά τον καθορισμό κλιματικών στόχων.

Ένα βασικό μήνυμα των υπουργών ήταν ότι ο πρωταρχικός στόχος της ΚΓΠ για την επισιτιστική ασφάλεια πρέπει πάντα να είναι εγγυημένος. Ορισμένες αντιπροσωπίες ζήτησαν επίσης να πραγματοποιηθεί εκτίμηση επιπτώσεων του πακέτου. Όσον αφορά τα δάση, οι υπουργοί αναγνώρισαν τον ουσιαστικό τους ρόλο ως καταβόρθες άνθρακα και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, αλλά τόνισαν ότι η κύρια πρόκληση θα πρέπει να είναι η εξισορρόπηση των πιο φιλόδοξων περιβαλλοντικών στόχων για τη δασοκομία με τις κοινωνικές και οικονομικές πτυχές της βιωσιμότητας των δασών.

Το Fit for 55 είναι ένα σύνολο διασυνδεδεμένων προτάσεων που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή στις 14 Ιουλίου με στόχο τη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 (σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990).

Τρεις από τις προτάσεις έχουν σαφή σύνδεση με τη γεωργία και τη δασοκομία, καθώς περιλαμβάνουν την αναθεώρηση τριών βασικών κανονισμών:

  • τον κανονισμό χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοκομίας (LULUCF)
  • τον κανονισμό κοινής προσπάθειας ·
  • οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Νέα Δασική Στρατηγική της ΕΕ για το 2030

Οι υπουργοί συζήτησαν την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη νέα στρατηγική για τα δάση της ΕΕ για το 2030, η οποία δημοσιεύτηκε στις 16 Ιουλίου 2021. Αυτή η στρατηγική, η οποία έχει ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, αποσκοπεί στην προσαρμογή των δασών της Ευρώπης ώστε να ανταποκρίνονται σε απειλές όπως η κλιματική αλλαγή και η διατήρηση των δασών.

Οι υπουργοί χαιρέτισαν τη στρατηγική αλλά τόνισαν τη σημασία της εξισορρόπησης των περιβαλλοντικών στόχων με τους κρίσιμους οικονομικούς και κοινωνικούς ρόλους που διαδραματίζουν τα δάση της Ευρώπης. Οι υπουργοί υπογράμμισαν ότι η στρατηγική πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες και τις υφιστάμενες εθνικές στρατηγικές και μέτρα, με πλήρη σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας και ότι πρέπει να παρέχεται επαρκής χρηματοδότηση.

Το Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει συμπεράσματα σχετικά με τη στρατηγική στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας τον Νοέμβριο.