Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Τα αποτελέσματα για τα Συστήματα ποιότητας

Οι πίνακες με τις παραδεκτές αιτήσεις.

Τον επικαιροποιημένο πίνακα με τα αποτελέσματα από τον διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων στήριξης μετά από την εξέταση των προσφυγών για το υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» δημοσίευσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στον επικαιροποιημένο Πίνακα παρουσιάζονται (i) οι παραδεκτές και (ii) οι μη παραδεκτές αιτήσεις ανά ΔΑΟΚ και Κωδικό Έργου. Λόγω της μη ύπαρξης επιλαχόντων τα αποτελέσματα παρατίθενται ανά ΔΑΟΚ και όχι σε φθίνουσα βαθμολογική σειρά.

Ειδικότερα:

i. ο Πίνακας παραδεκτών αιτήσεων στήριξης περιλαμβάνει 6.390 αιτήσεις συνολικού προϋπολογισμού 6.522.700,81 ευρώ, που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και συγκεντρώνουν βαθμολογία μεγαλύτερη των 30 βαθμών,

ii. ο Πίνακας μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης περιλαμβάνει 207 αιτήσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ή την ελάχιστη βαθμολογία.

Οι αιτήσεις που επιλέγονται για στήριξη (i. Πίνακας παραδεκτών αιτήσεων στήριξης) εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020.
Αναλυτικές πληροφορίες για την εξέταση των κριτηρίων επιλεξιμότητας, τη βαθμολόγηση των κριτηρίων επιλογής, τόσο για τις παραδεκτές όσο και για τις μη παραδεκτές αιτήσεις στήριξης, καθώς και τα αποτελέσματα της εξέτασης προσφυγών, είναι διαθέσιμες στους ενδιαφερόμενους, κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης, στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis/.

Δείτε τους πίνακες εδώ.