Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Ευρωπαϊκή σύμπραξη για τη μετρολογία

Η σύμπραξη αποτελεί έναν από τους τομείς προτεραιότητας της δέσμης προτάσεων για θεσμοθετημένες ευρωπαϊκές συμπράξεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Οι πρέσβεις στην ΕΕ εξέφρασαν, μάλιστα, την υποστήριξή τους προς την πολιτική συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επιτεύχθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου σχετικά με την ευρωπαϊκή σύμπραξη για τη μετρολογία. Η υποστήριξη αυτή φέρνει ένα βήμα πιο κοντά την οριστικοποίηση της δέσμης συμπράξεων.

Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την έγκριση της προσωρινής συμφωνίας σχετικά με τον φάκελο της μετρολογίας. Η ευρωπαϊκή σύμπραξη για τη μετρολογία αποσκοπεί στην προώθηση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της επιστημονικής ακεραιότητας, οι οποίες αποτελούν βασικά θέματα της σλοβενικής Προεδρίας. Διασφαλίζει ότι μπορούμε να αναπτύξουμε δημόσιες πολιτικές για την αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Simona Kustec – Υπουργός Παιδείας, Επιστήμης και Αθλητισμού της Σλοβενίας

Στα κύρια στοιχεία που περιλαμβάνει το κείμενο που αποτέλεσε το αντικείμενο προσωρινής συμφωνίας περιλαμβάνεται ότι Ευρωπαϊκή Ένωση Εθνικών Ινστιτούτων Μετρολογίας (EURAMET) θα διασφαλίσει την υλοποίηση της σύμπραξης για τη μετρολογία με τη διαχείριση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της ΕΕ. Η συνεισφορά αυτή θα ανέλθει σε 300 εκατ. € το ανώτατο. Οι συνεισφορές των συμμετεχόντων κρατών θα καλύπτουν τις διοικητικές δαπάνες, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν το 5 % του συνολικού προϋπολογισμού της σύμπραξης.

Γενικά, η σύμπραξη για τη μετρολογία αποσκοπεί στα εξής:

  • ανάπτυξη νέων ερευνητικών δυνατοτήτων στο πλαίσιο των νέων ευρωπαϊκών δικτύων μετρολογίας έως το 2030
  • στήριξη των πωλήσεων νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της χρήσης και της θέσπισης νέων ικανοτήτων μετρολογίας όσον αφορά αναδυόμενες τεχνολογίες έως το 2030
  • συμβολή στον σχεδιασμό και την εφαρμογή ειδικών προτύπων και κανονισμών έως το 2030
  • συμβολή στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση

Για να διασφαλιστεί η διαφάνεια και ο ανοικτός χαρακτήρας του προγράμματος, η απόφαση προτείνει οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων από τη σύμπραξη μετρολογίας να δημοσιεύονται στην πύλη του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» έγκαιρα και κατά φιλικό προς τον χρήστη τρόπο και να προωθούνται και να διαφημίζονται ευρέως, ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή των νεοεισερχόμενων.

Ιστορικό

Η μετρολογία είναι η επιστημονική μελέτη των μετρήσεων και βασικός παράγοντας διευκόλυνσης της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.

Διασφαλίζει ότι, όταν πραγματοποιούνται μετρήσεις, είναι ιχνηλάσιμες σύμφωνα με διεθνώς συμφωνημένους ορισμούς και πρότυπα. Η μετρολογία διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανονισμούς: επιτρέπει την ακριβή χρονοσήμανση κάθε χρηματοοικονομικής συναλλαγής, ώστε να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των αποδεικτικών στοιχείων. Έχει επίσης καίρια σημασία για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων.

Η πρόταση για μια Ευρωπαϊκή σύμπραξη στον τομέα της μετρολογίας αποτελεί μέρος της δέσμης τριών προτάσεων για θεσμοθετημένες ευρωπαϊκές συμπράξεις στο πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2027. Είναι η μόνη σύμπραξη από τη δέσμη συμπράξεων που βασίζεται στο άρθρο 185 της ΣΛΕΕ (μεταξύ δημόσιων φορέων).

Η πρόταση απόφασης σχετικά με την ευρωπαϊκή σύμπραξη για τη μετρολογία υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23 Φεβρουαρίου 2021. Η εντολή του Συμβουλίου για διοργανικές διαπραγματεύσεις συμφωνήθηκε από την ΕΜΑ στις 23 Ιουνίου 2021.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) του ΕΚ θα ψηφίσει επί του φακέλου στις 14 Οκτωβρίου και η ψηφοφορία στην ολομέλεια σε πρώτη ανάγνωση έχει προγραμματιστεί για τα μέσα Νοεμβρίου. Στη συνέχεια, ο φάκελος αναπέμπεται στο Συμβούλιο για επιβεβαίωση προτού υπογραφεί και δημοσιευθεί.