Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2021 - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Αύγουστο 2021 στο πλαίσιο της Διορθωτικής Μηνιαίας Εκκαθάρισης των ΣΕΔΠ υπολογίσθηκε ως εξής :

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ_2021_ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ
ΕΤΑ
€/MWh
Αιολικά
    112,10
Φ/Β
    122,34
ΜΥΗΣ
    122,57
Βιομάζα
    126,50
ΣΗΘΥΑ
    126,50