Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης (European Sustainable Development Week - ESDW) είναι μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την προβολή δράσεων που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω της καταχώρησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.esdw.eu.

Φέτος η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης θα πραγματοποιηθεί στις 20 - 26 Σεπτεμβρίου και αφορά σε δράσεις που υλοποιούνται κατά το ευρύτερο χρονικό διάστημα από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 8 Οκτωβρίου. Εστιάζει σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες που διοργανώνονται από δημόσιους φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώσεις, επιχειρήσεις, ΜΚΟ, πολίτες κ.ά. και συνδέονται με την υλοποίηση της Ατζέντας 2030 και των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals - SDGs) των Ηνωμένων Εθνών.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της ενεργού συμμετοχής των Ευρωπαίων πολιτών στην φιλόδοξη κοινή προσπάθεια για την υλοποίηση της Ατζέντας 2030 και των SDGs. Ιδιαίτερα κατά την παρούσα συγκυρία, αναδεικνύεται η σημασία της συμμετοχής όλων των εταίρων προς την επίτευξη μίας βιώσιμης ανάκαμψης από την πανδημία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ESDW ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και των οργανώσεών τους, κυρίως μέσα από πρωτοβουλίες που πραγματοποιούνται διαδικτυακά, αλλά και με εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους τρέχοντες κανονισμούς δημόσιας υγείας και ασφάλειας.

Η προβολή των δράσεων μέσω της ESDW ενισχύει σημαντικά την περαιτέρω διάχυση και ανάδειξη των ίδιων των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους, αλλά και την ενημέρωση και ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών προς τη γενικότερη κατεύθυνση της επίτευξης της συνοχής των πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η καταχώρηση των πρωτοβουλιών – δράσεων έχει ξεκινήσει και γίνεται απευθείας από τους ενδιαφερόμενους στο σύνδεσμο https://esdw.eu/register. Οι ενδιαφερόμενοι που καταχωρούν την πρωτοβουλία τους στην πλατφόρμα ESDW έχουν πρόσβαση σε σχετικό υλικό για την προώθησή της (π.χ. ESDW logo, flyers κ.λπ.).

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την αρμόδια Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Τ: 213 1513341).