Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 06 Σεπτεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Επείγουσα Υπενθύμιση για τον Αποχαρακτηρισμό αλιευτικών σκαφών

Το Τμήμα Αλιείας της Δ.Α.Ο. Π.Δ.Ε. επανέρχεται για να υπενθυμίσει στους επαγγελματίες αλιείς τα παρακάτω:

Σύμφωνα και με σχετική εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ, η οποία επισυνάπτεται, με τον ν.4647/2019 (Α΄204) οι άδειες που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 1 του β.δ. 666/1966, ανανεώνονται ανά διετία κατά το τελευταίο τρίμηνο του δεύτερου έτους της ισχύος τους, από τις αρμόδιες αρχές που προβλέπονται στο άρθρο 3 του ίδιου διατάγματος, εφόσον κατά τη διετή περίοδο ισχύος τους και μέχρι την έναρξη του τελευταίου τριμήνου οι αλιείς έχουν ανταποκριθεί στην υποχρέωσή τους για υποβολή δεδομένων αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Οι αλιευτικές άδειες που δεν ανανεώνονται εντός των προθεσμιών παύουν αυτόματα να ισχύουν χωρίς να απαιτείται η έκδοση άλλης διαπιστωτικής πράξης ή καταχώρηση στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ). Για το σκοπό αυτό τα σκάφη για τα οποία δεν έχει καταχωρηθεί η ανανέωση της αλιευτικής άδειας στο ΕΑΜ, θα λαμβάνουν αυτοματοποιημένο χαρακτηρισμό γεγονότος «Απόσυρση (RET)» στο ΕΑΜ.

Για το τρέχον έτος, η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιηθεί για όλα τα σκάφη που δεν έχουν ανανεωμένες σε ισχύ και καταχωρημένες στο ΕΑΜ αλιευτικές άδειες την 30η Σεπτεμβρίου 2021.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο οι λιμενικές αρχές θα προβούν στην καταχώρηση στο ΕΑΜ, των αλιευτικών αδειών σκαφών που έχουν ανανεωθεί και ενδεχόμενα δεν έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο, το αργότερο μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2021.

Οι αλιείς παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους σχετικά με την αυτόματη μετάβαση σε «Απόσυρση (RET)» των αλιευτικών σκαφών, στην περίπτωση μη ανανέωσης της άδειας εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, από τις Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου τηρούνται οι φάκελοι των σκαφών.