Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Ιουλίου (διορθωτική)

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Ιούλιο 2021 στο πλαίσιο της Διορθωτικής Μηνιαίας Εκκαθάρισης των ΣΕΔΠ υπολογίσθηκε ως εξής:

ΙΟΥΛΙΟΣ_2021_ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ
ΕΤΑ
€/MWh
Αιολικά
      97,90
Φ/Β
    104,46
ΜΥΗΣ
    101,91
Βιομάζα
    104,31
ΣΗΘΥΑ
    104,31