Ένωση Αγρινίου

Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Διαθέσιμοι Βιολογικοί Σπόροι Σποράς

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, υπάρχουν διαθέσιμοι βιολογικά παραγόμενοι σπόροι σποράς οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στη Βάση Δεδομένων βιολογικού πολλαπλασιαστικού υλικού, για τα παρακάτω είδη:

Σε εφαρμογή των Καν. 834/07 και 889/08 και της αρ.295194/2019 (ΦΕΚ 756/Β’/24-04-2009) προβλέπεται ότι η άδεια παρκκλισης για τη χρήση συμβατικά παραγόμενου σπόρου σποράς, χορηγείται εφόσον συντρέχει μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Καμία ποικιλία του είδους που θέλει να προμηθευτεί ο αιτών, δεν είναι καταχωρισμένη στην ηλεκτρονική βάση βιολογικού πολλαπλασιαστικού υλικού
  2. Ο προμηθευτής δεν είναι σε θέση να παραδώσει το βιολογικό πολλαπλασιαστικό υλικό παρόλο που ο παραγωγός έχει κάνει την παραγγελία του εγκαίρως
  3. Η ποικιλία που θέλει να προμηθευτεί ο αιτών, δεν είναι καταχωρισμένη στη βάση δεδομένων βιολογικού πολλαπλασιαστικού υλικού και ταυτόχρονα είναι σε θέση να αποδείξει ότι καμία από τις άλλες καταχωρισμένες ποικιλίες του ίδιου φυτικού είδους δεν είναι κατάλληλη για τη δική του παραγωγή
  4. Υπάρχουν λόγοι που εξυπηρετούν την έρευνα και τις δοκιμές μικρής κλίμακας σε αγρούς ή για λόγους διατήρησης κάποιας ποικιλίας

Συνοψίζοντας, οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν το βιολογικό σπόρο σποράς που αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα εφόσον το φυτικό είδος που θέλουν να σπείρουν περιλαμβάνεται σε αυτόν. Σε περίπτωση που θέλουν να χρησιμοποιήσουν άλλη ποικιλία του ίδιου είδους θα πρέπει στο αίτημα τους να τεκμηριώσουν γιατί η συγκεκριμένη ποικιλία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την παραγωγή τους.