Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 18 Αυγούστου 2021 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Σύνταξη: όλα τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε

Αναλυτική ενημέρωση για όλα τα βήματα που πρέπει να γίνουν, προκειμένου να εκδοθεί η σύνταξη γήρατος.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Για τους Έλληνες της αλλοδαπής και τους αλλοδαπούς, φωτοαντίγραφο διαβατηρίου.

2. Για τους αλλοδαπούς (τρίτων χωρών-εκτός Σένγκεν) που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και άδεια παραμονής σε ισχύ την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας παραμονής.

3. Φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιαρίου Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. με τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ (και ΒIC για κατοίκους χωρών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης).

4. Φωτοαντίγραφα των εκκαθαριστικών σημειωμάτων Εφορίας από το οικονομικό έτος 2003 έως σήμερα.

Για τα έτη που δεν υποβλήθηκαν φορολογικές δηλώσεις η απασχόληση με επάγγελμα καλυπτόμενο από την ασφάλιση του ΟΓΑ αποδεικνύεται από άλλα στοιχεία, όπως π.χ για αγρότες τιμολόγια πώλησης αγροτικών προϊόντων, αγοράς αγροτικών εφοδίων, επιδοτήσεις, δελτία ποσοτικής παραλαβής ελαιολάδου, ελαιοτριβείο, αποζημιώσεις, έντυπο Ε9, εγγραφή στο  Μ.Α.Α.Ε.

5. Φωτοαντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) από το οικονομικό έτος 2003 έως σήμερα.

6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

7. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

8. Πιστοποιητικό γέννησης με βάση την εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων για άντρες ή στα ισχύοντα Δημοτολόγια για γυναίκες (απαιτείται μόνο αν δεν έχει συνταχθεί νόμιμα Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας των προστατευόμενων προσώπων. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης ή Πιστοποιητικό Γέννησης* εάν δεν έχει εκδοθεί αστυνομική ταυτότητα. Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου (για τους Έλληνες της αλλοδαπής και τους αλλοδαπούς).

2. Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και άδεια παραμονής σε ισχύ την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας παραμονής (για τα προστατευόμενα πρόσωπα που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, τα οποία κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα).

3. Αντίγραφο ή απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου* ή Πιστοποιητικού Γάμου ή Ληξιαρχική πράξη σύναψης συμφώνου συμβίωσης.

4. Αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τον ορισμό του αιτούντος ως οριστικού δικαστικού συμπαραστάτη ανάπηρου αδελφού/ης (για αδελφούς αναπήρων).

5. Δικαστική απόφαση περί λύσης γάμου (για διαζευγμένους γονείς ανάπηρων ανήλικων τέκνων).

6. Απόφαση ΚΕΠΑ προστατευόμενου προσώπου σε ισχύ, ή απόφαση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας σε ισχύ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ασφαλιστικός αριθμός φορέα ασφάλισης του εξωτερικού (π.χ.VSNR για Γερμανία και Αυστρία, Personnummer για τη Σουηδία , AHV για την Ελβετία, SSN για τις Η.Π.Α., S.I.N, για τον Καναδά κλπ/).

2.  α) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος στην οποία να δηλώνεται αν έχει αναθρέψει παιδί/παιδιά σε χώρα της Ε.Ε  (π.χ Γερμανία) και αν επιθυμεί την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου λόγω ανατροφής τέκνου/τέκνων. Σε περίπτωση που επιθυμεί αναγνώριση χρόνου ανατροφής στην Γερμανία επισυνάπτονται τα έντυπα σε μορφή PDF.

β) Αν υπάρχει χρόνος στον Καναδά (ασφάλιση-διαμονή) απαιτείται και φωτοαντίγραφο των σελίδων του διαβατηρίου από τις οποίες να προκύπτουν οι είσοδοι και οι έξοδοι προς τη χώρα αυτή.

γ) Αν υπάρχει χρόνος στην Αυστραλία πρέπει να συμπληρώνεται το ειδικό έντυπο Request for information.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΙ -  ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ  

1. Χρόνος στρατιωτικής θητείας

Ενιαίου τύπου πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.

Απόφαση Αναγνώρισης (εάν έχει αναγνωριστεί).

2. Χρόνος δημόσιας υπηρεσίας:

Πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας που υπηρέτησε ο αιτών.

ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

Στη νομοθεσία του ΟΓΑ προβλέπεται η δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων του ν. 3996/2011 μόνο για την παροχή σύνταξης γήρατος στο 62ο έτος της ηλικίας και με 40 έτη ασφάλισης (άρθρο 18 του ν. 4302/2014).

1. Βεβαίωση ΟΑΕΔ (για επιδότηση λόγω ανεργίας).

2. Δικαιολογητικά αναγνώρισης των υπόλοιπων πλασματικών χρόνων του πίνακα 2.2.2. (χορηγούνται από τις Υπηρεσίες Εσόδων του Υποκαταστήματος του ΕΦΚΑ των ασφαλισμένων).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΛΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗ κ.λ.π. 

1  Απόφαση συνταξιοδότησης ή ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων ή Αριθμό Μητρώου Συνταξιούχου  πρώην ΟΓΑ.

ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   

Βεβαίωση Ανταποκριτή ΟΓΑ για τα χρονικά διαστήματα απασχόλησης με εργασίες που καλύπτονται από την ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ.

Εκτύπωση βεβαίωσης ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΠΡΩΗΝ ΟΓΑ ΓΗΡΑΤΟΣ

Επιπλέον δικαιολογητικά για επιμέρους κατηγορίες ασφαλισμένων ανάλογα το επάγγελμα για το οποίο είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ:

Αγρεργάτες:

 • Η απασχόληση μέχρι το έτος 2012,   εξετάζεται με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματα (έντυπο Ε1) των αντίστοιχων ετών. Μετά την 1.1.2013 η ασφάλιση αποδεικνύεται από τον αριθμό των εργοσήμων.

Κτηνοτρόφοι:

 • Μητρώο εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων, βοοειδών κλπ.

Αλιείς:

 • Φωτοαντίγραφο της άδειας του αλιευτικού σκάφους.
 • Φωτοαντίγραφο της ατομικής άδειας αλιείας.

Μελισσοκόμοι:

 • Φωτοαντίγραφο των θεωρημένων σελίδων του μελισσοτροφικού βιβλιαρίου (Ν. 2332/1995).

Μέλη αγροτικών συνεταιρισμών:

 • Βεβαίωση του πρώην ΟΑΕΕ ότι δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του.
 •  Φωτοαντίγραφο του καταστατικού του συνεταιρισμού.

Ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων:

 • Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 • Σήμα EOT από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των δωματίων.

Ιδιοκτήτες μέλη εταιριών, εκτός Α.Ε.-Ε.Π.Ε..:

 • Καταστατικό της εταιρίας.
 • Σήμα EOT από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των δωματίων.
 • Βεβαίωση του πρώην ΟΑΕΕ ότι δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του.

Επαγγελματίες-βιοτέχνες-έμποροι:

 • Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 • Βεβαίωση του πρώην ΟΑΕΕ ότι δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του.

Εκμεταλλευτές φωτοβολταϊκών συστημάτων.

α) εκμεταλλευτές αγρότες:

 • Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της επαγγελματικής   δραστηριότητας αυτής.
 • Σύμβαση που έχει συναφθεί με την εταιρία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας από την οποία αποδεικνύεται η ισχύς της εγκατάστασης.
 • Τιμολόγια πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας.

β) εκμεταλλευτές που δεν είναι αγρότες, πλέον των ανωτέρω:

 • Βεβαίωση του πρώην ΟΑΕΕ ότι δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του.

Μέλη οικογενειών που απασχολούνται στην οικογενειακή εκμετάλλευση-επιχείρηση (σύζυγος-γονέας-τέκνο):

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ασφάλιση του αρχηγού της συγκεκριμένης εκμετάλλευσης (αγροτικής, αλιευτικής, επαγγελματικής).
 • Φωτοαντίγραφο του καταστατικού του συνεταιρισμού.

Ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων:

 • Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 • Σήμα EOT από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των δωματίων.

Ιδιοκτήτες μέλη εταιριών, εκτός Α.Ε.-Ε.Π.Ε..:

 • Καταστατικό της εταιρίας.
 • Σήμα EOT από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των δωματίων.
 • Βεβαίωση του πρώην ΟΑΕΕ ότι δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του.

Επαγγελματίες-βιοτέχνες-έμποροι:

 • Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 • Βεβαίωση του πρώην ΟΑΕΕ ότι δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του.

Εκμεταλλευτές φωτοβολταϊκών συστημάτων.

α) εκμεταλλευτές αγρότες:

 • Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της επαγγελματικής   δραστηριότητας αυτής.
 • Σύμβαση που έχει συναφθεί με την εταιρία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας από την οποία αποδεικνύεται η ισχύς της εγκατάστασης.
 • Τιμολόγια πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας.

β) εκμεταλλευτές που δεν είναι αγρότες, πλέον των ανωτέρω:

 • Βεβαίωση του πρώην ΟΑΕΕ ότι δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του.
 1. Μέλη οικογενειών που απασχολούνται στην οικογενειακή εκμετάλλευση-επιχείρηση (σύζυγος-γονέας-τέκνο):
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ασφάλιση του αρχηγού της συγκεκριμένης εκμετάλλευσης (αγροτικής, αλιευτικής, επαγγελματικής).