Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Νέες Προσκλήσεις Χρηματοδότησης για Υδατοκαλλιέργεια και Μεταποίηση

Το Τμήμα Αλιείας της ΔΑΟ ΠΔΕ ενημερώνει ότι, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, εκδόθηκαν οι ακόλουθες Προσκλήσεις:

Α) 3η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για την ένταξη Επενδυτικών Σχεδίων στα Μέτρα 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020

Η Δράση αφορά την υδατοκαλλιέργεια καθώς και είδη πράξεων σε λιμνοθάλασσες και τεχνητές λίμνες, με δικαιούχους Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικούς φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές Οργανώσεις, οι οποίοι τηρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αναγράφονται στην Πρόσκληση.

Οι Αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 02.08.2021 & ώρα 12.00

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:15.10.2021 & ώρα 14:00

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών εκάστου εκ των Μέτρων 3.2.2 και 4.2.4 ορίζεται η 29-02-2020. Ο Προϋπολογισμός των Πράξεων πρέπει να είναι άνω των 20.000€ και να μην υπερβαίνει τα 3.000.000€.

Β) 3η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για την ένταξη Επενδυτικών Σχεδίων στο Μέτρο 3.4.4. «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020

Αφορά σε ίδρυση νέων μονάδων, επέκταση, εκσυγχρονισμό ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης, με δικαιούχους Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικούς φορείς και λοιπές Οργανώσεις.

Οι Αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 02.08.2021 & ώρα 12.00

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15.10.2021 & ώρα 14:00

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών του Μέτρου 3.4.4 ορίζεται η 29-02-2020. Ο Προϋπολογισμός των Πράξεων πρέπει να είναι άνω των 20.000€ και να μην υπερβαίνει τα 4.000.000€.

Αναλυτικά στοιχεία περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση, η οποία και επισυνάπτεται ΕΔΩ και ΕΔΩ