Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Iουλίου 2021

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Ιούλιο 2021 υπολογίσθηκε ως εξής:

ΙΟΥΛΙΟΣ_2021
ΕΤΑ
€/MWh
Αιολικά
      97,92
Φ/Β
    104,45
ΜΥΗΣ
    101,96
Βιομάζα
    104,32
ΣΗΘΥΑ
    104,32