Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Fit for 55: το σχέδιο της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση

H Ε. Ε. έχει θέσει ως δεσμευτικό στόχο την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Αυτό απαιτεί τα σημερινά επίπεδα εκπομπών αερίων θερμοκηπίου να μειωθούν σημαντικά τις επόμενες δεκαετίες.

Ως ενδιάμεσο βήμα προς την ουδετερότητα του κλίματος, η ΕΕ δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030.

Η ΕΕ εργάζεται για την αναθεώρηση της νομοθεσίας της σχετικά με το κλίμα, την ενέργεια και τις μεταφορές στο πλαίσιο του λεγόμενου πακέτου «Fit for 55», προκειμένου να ευθυγραμμίσει τους ισχύοντες νόμους με τις φιλοδοξίες του 2030 και του 2050

Τι είναι το πακέτο Fit for 55

Το πακέτο Fit for 55 είναι ένα σύνολο προτάσεων για την αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ και τη θέσπιση νέων πρωτοβουλιών με σκοπό να διασφαλιστεί ότι οι πολιτικές της ΕΕ είναι σύμφωνες με τους κλιματικούς στόχους που συμφωνήθηκαν από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η δέσμη προτάσεων στοχεύει στην παροχή ενός συνεκτικού και ισορροπημένου πλαισίου για την επίτευξη των κλιματικών στόχων.

Οι στόχοι αυτοί πρέπει να είναι κοινωνικά δίκαιοι και παράλληλα να μπορέσει η Ε.Ε. να διατηρήσει και ενισχύσει την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της, διασφαλίζοντας ίσους όρους ανταγωνισμού έναντι των οικονομικών φορέων τρίτων χωρών, εδραιώνοντας  την ηγετική της θέση στην παγκόσμια προσπάθεια κατά της κλιματικής αλλαγής.

Τι περιλαμβάνεται στο πακέτο

Το πακέτο Fit for 55 περιλαμβάνει τις ακόλουθες νομοθετικές προτάσεις και πολιτικές πρωτοβουλίες:

 • αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (EU ETS), συμπεριλαμβανομένης της επέκτασής του στη ναυτιλία, της αναθεώρησης των κανόνων για τις αεροπορικές εκπομπές και της δημιουργίας χωριστού συστήματος εμπορίας εκπομπών για οδικές μεταφορές και κτίρια
 • αναθεώρηση του κανονισμού κατανομής των προσπαθειών σχετικά με τους στόχους μείωσης των κρατών μελών σε τομείς εκτός του EU ETS
 • αναθεώρηση του κανονισμού για τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των μετακινήσεων από τη χρήση γης, την αλλαγή της χρήσης γης και τη δασοκομία
 • αναθεώρηση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • αναδιατύπωση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση
 • αναθεώρηση της οδηγίας για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων
 • τροποποίηση του κανονισμού για τον καθορισμό προτύπων εκπομπών CO2 για αυτοκίνητα και φορτηγά
 • αναθεώρηση της οδηγίας για τον ενεργειακό φόρο
 • μηχανισμός προσαρμογής των ορίων του άνθρακα
 • ReFuelEU Aviation - για βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα
 • FuelEU Maritime - για έναν πράσινο ευρωπαϊκό θαλάσσιο χώρο
 • κοινωνικό ταμείο για το κλίμα
 • δασική στρατηγική της ΕΕ