Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2021 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Όσα ισχύουν για την Ειδική Kαλλιεργητική Eνίσχυση στο βαμβάκι

Αναλυτικά όσα προβλέπονται: οι υποχρεώσεις των παραγωγών και των εκκοκιστών, η διαδικασία, η επιλεξιμότητα, τα ποσά ενίσχυσης, οι αποδόσεις.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους/στις γεωργούς που παράγουν βαμβάκι υπαγόμενο στον κωδικό ΣΟ520100 χορηγείται ενίσχυση σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 56-60 του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013. Η ενίσχυση αυτή χορηγείται με βάση την επιλέξιμη έκταση που καλλιεργείται με βαμβάκι από κάθε δικαιούχο.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Χορηγείται ενίσχυση στους/στις γεωργούς που παράγουν βαμβάκι (κωδικός ομάδας καλλιέργειας 12), το οποίο υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 5201 00, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις ΥΑ 1178/27361/10-3-2015, 1945/52292/12-5-2015, 4755/108273/30-9-2016, 1133/34446/24-3-2017, 2537/84963/7-8-2017, 923/82816/16-4-2019 & 1602/139488/12-6-2019 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ειδικότερα:

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

1. Η ειδική ενίσχυση καλλιέργειας για το βαμβάκι χορηγείται ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης βαμβακιού, που έχει σπαρθεί με εγκεκριμένες ποικιλίες και έχει πράγματι συγκομισθεί υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών.

Επιλέξιμες για την ειδική ενίσχυση του βαμβακιού θεωρούνται οι γεωργικές εκτάσεις όλης της χώρας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την καλλιέργεια βάμβακος.

2. Οι επιλέξιμες γεωργικές εκτάσεις μπορούν να καλλιεργηθούν με όλες τις ποικιλίες βαμβακιού που είναι καταχωρημένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Εκτάσεων. Επισημαίνεται ότι, δεν χορηγείται η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι για ποικιλίες εκτός των αναφερόμενων καταλόγων και για γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες. Ειδικά για το σπόρο υβριδίων βάμβακος οι καταχωρημένες ποικιλίες που περιλαμβάνονται στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Εκτάσεων είναι οι κάτωθι:

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΥΒΡΙΔΙΟΥ (Η)
Intercott 195 Ισπανία Η
Intercott 211 Ισπανία Η
Intercott 670 Ισπανία Η
Intercott 701 Ισπανία Η
Sevilla Ισπανία Η

3. Η σπορά των επιλέξιμων εκτάσεων βαμβακιού πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με χρήση πιστοποιημένου σπόρου, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πρωτότυπου “τιμολογίου αγοράς” ή “τιμολογίου αγοράς-δελτίου αποστολής” ή “απόδειξη λιανικής πώλησης” και “βεβαίωση του φορέα πώλησης σπόρου ανά ποικιλία” σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙΙ της 1133/34446/24-3-2017 ΥΑ και καρτέλας σπόρου.

Σε περίπτωση απώλειας του πρωτότυπου “τιμολογίου αγοράς” ή “τιμολογίου αγοράς-δελτίου αποστολής” ή “απόδειξης λιανικής πώλησης”, ο παραγωγός μπορεί να προσκομίσει γνήσια ευκρινή αντίγραφα αυτών, από τα αντίστοιχα στελέχη του προμηθευτή πιστοποιημένου σπόρου, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τον εκδότη για την ακρίβεια των στοιχείων.

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία των ετικετών και των αποδεικτικών αγοράς (τιμολογίων κλπ.) (σπορομερίδες, ποικιλίες κ.λπ.) πρέπει να είναι ίδια. Όταν δε συμφωνεί η ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου που αναφέρεται στις ετικέτες με εκείνη των αποδεικτικών αγοράς, λαμβάνεται υπόψη η μικρότερη από τις δύο.

 1. Η ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα πιστοποιημένων σπόρων σποράς βαμβακιού για την καλλιεργητική περίοδο 2020, καθορίζεται σε 16 κιλά ανά εκτάριο στην περίπτωση καλλιέργειας ποικιλιών βαμβακιού ή 13 κιλά ανά εκτάριο στην περίπτωση καλλιέργειας υβριδίων βαμβακιού και σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζει ελάχιστη πυκνότητα 000 ή 85.000 φυτών ανά εκτάριο αντίστοιχα.
 2. Ως καταληκτική ημερομηνία σποράς ορίζεται η 31η Μαΐου 2021, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας που απαιτείται επανασπορά.

Προκειμένου να ελεγχθεί η ημερομηνία σποράς λαμβάνονται υπόψη, εκτός των διαπιστώσεων των άλλων ελέγχων και τα παραπάνω παραστατικά.

 1. Η ειδική ενίσχυση καλλιέργειας για το βαμβάκι καταβάλλεται για βαμβάκι ποιότητας υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης με τα συναλλακτικά ήθη.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Οι παραγωγοί βαμβακιού προκειμένου να λάβουν την ειδική στρεμματική ενίσχυση, υποχρεούνται:

1) Να υποβάλλουν ενιαία αίτηση ενίσχυσης που θα περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων και:

 1. υποβολή αιτήματος λήψης της ειδικής ενίσχυσης σε ειδική θέση του εντύπου της δήλωσης καλλιέργειας – ενιαίας αίτησης ενίσχυσης (επιλογή του κωδικού καθεστώτος 0501: «ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ)
 2. το όνομα της ποικιλίας του χρησιμοποιούμενου βαμβακόσπορου
 3. το όνομα και τη διεύθυνση της εγκεκριμένης Διεπαγγελματικής Οργάνωσης της οποίας ο/η γεωργός είναι μέλος.

2) Να διατηρούν την καλλιέργειά τους υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών, μεριμνώντας για την εκτέλεση απαραίτητων καλλιεργητικών φροντίδων όπως:

  • η κατάλληλη προετοιμασία του εδάφους πριν από τη σπορά,
  • η λίπανση με την απαιτούμενη ποσότητα λιπάσματος και σύμφωνα με τις αποδεκτές πρακτικές λίπανσης,
  • ο έλεγχος των ζιζανίων με μηχανικές ή/και χημικές μεθόδους,
  • η καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών με τη χρήση κατάλληλων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και
 • κατά την άρδευση η εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων με χορήγηση των ενδεικνυόμενων ποσοτήτων νερού που συνιστώνται στο πλαίσιο των ειδικών προγραμμάτων και σχεδίων δράσης περιβαλλοντικής προστασίας στις περιοχές που αυτά εφαρμόζονται.

3) Να συγκομίζουν ελάχιστη ποσότητα προϊόντος, σύμφωνα με την παράγραφο 1.4 της παρούσας και να μην παραδίδουν σύσπορο βαμβάκι με ποσοστό ξένων υλών μεγαλύτερο του 10% σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 2537/84963/07-08-2017 Υπουργική Απόφαση.

4) Να παραδίδουν στις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις το βαμβάκι που παράγουν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022, προκειμένου στη συνέχεια να καταστεί δυνατή η πληρωμή της ειδικής ενίσχυσης εφόσον τηρούνται και οι λοιπές υποχρεώσεις της παρούσας παραγράφου.

5) Οι παραγωγοί βάμβακος δύναται να παραδίδουν το σύσπορο βαμβάκι μέσω Συνεταιριστικών Οργανώσεων –Ομάδων Παραγωγών οι οποίες θα διαπραγματεύονται και θα πωλούν την παραγωγή τους για λογαριασμό τους, κατόπιν συμφωνίας τους, τηρώντας τους υφιστάμενους κανόνες παράδοσης,

Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις και οι Ομάδες Παραγωγών είναι υποχρεωμένες να τηρούν βιβλία αποθήκης διακίνησης του συσπόρου βάμβακος και να καταθέτουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής τα Δελτία Αποστολής – Διακίνησης (σε ηλεκτρονική μορφή – ψηφιοποίηση), τα ΑΦΜ, τα ονοματεπώνυμα και τις ποσότητες που παρέδωσε ο κάθε παραγωγός-μέλος τους, προκειμένου να είναι δυνατή η χορήγηση της ενίσχυσης σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 1178/27361/10-03-2015 Υπουργική Απόφαση.

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ - ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

 1. Σύμφωνα με το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) 1307/2013 του Συμβουλίου, το ποσό της ειδικής ενίσχυσης καθορίζεται σε 749,38 €/εκτάριο για βασική έκταση 250.000 εκταρίων. Σε περίπτωση υπέρβασης της βασικής έκτασης το ποσό της ειδικής ενίσχυσης μειώνεται κατ’ αναλογία της υπέρβασης.
 2. Για τον έλεγχο της τήρησης των όρων χορήγησης της ειδικής ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη και η ελάχιστη απόδοση ανά στρέμμα. Η ειδική ενίσχυσης χορηγείται στους/στις παραγωγούς που, υπό κανονικές συνθήκες, καλλιέργησαν και συγκόμισαν από τις δηλωθείσες εκτάσεις, ποσότητα βαμβακιού τουλάχιστον ίση με εκείνη που αντιστοιχεί στην ελάχιστη στρεμματική απόδοση της καλλιεργητικής ζώνης στην οποία ανήκουν.

Η ελάχιστη στρεμματική απόδοση ορίζεται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας (νομός), με βάση το μέσο όρο της πραγματικής στρεμματικής απόδοσης της πενταετίας 2011-2015 κάθε περιφερειακής ενότητας μειωμένο κατά 20% σύμφωνα με το υπόδειγμα ΙΙ της 4755/108273/30-9-2016 ΥΑ, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα 8. Η ελάχιστη απόδοση μπορεί να μειωθεί εφόσον υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας και αυτές επιβεβαιωθούν από τους αρμόδιους φορείς.

 1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παραδοθείσα από τον παραγωγό ποσότητα δεν καλύπτει την ποσότητα που αντιστοιχεί στην ελάχιστη απόδοση της σχετικής ζώνης, δεν χορηγείται στον παραγωγό η ειδική ενίσχυση.
 2. Σε περίπτωση που η απόδοση μιας εκκοκκιστικής επιχείρησης σε εκκοκκισμένο βαμβάκι είναι μικρότερη του 32%, και εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, η συνολική ποσότητα σύσπορου βαμβακιού που παραδόθηκε στην εκκοκκιστική επιχείρηση δεν λαμβάνεται υπόψη στο διασταυρωτικό έλεγχο που διεξάγεται (σύμφωνα με το στοιχείο 2 της παρούσας παραγράφου), για την κάλυψη της ελάχιστης παραγωγής και δεν χορηγείται στους/στις παραγωγούς η συνδεδεμένη ενίσχυση που αντιστοιχεί στην έκταση από την οποία παράχθηκε το σύσπορο βαμβάκι που παραδόθηκε στην εκκοκκιστική επιχείρηση. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ με κάθε πρόσφορο μέσο ενημερώνει τους παραγωγούς για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στο όριο του 32%.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ (ΔΟΒ)

 1. Ως Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος (ΔΟΒ) νοείται κάθε φορέας με νομική προσωπικότητα που συγκροτείται από βαμβακοπαραγωγούς και μια τουλάχιστον εκκοκκιστική επιχείρηση, η οποία ασκεί δραστηριότητες όπως:
  • Ο συντονισμός του τρόπου διάθεσης του βαμβακιού στην αγορά με βάση της πραγματικές ανάγκες της αποσκοπώντας στη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος και την προστασία του περιβάλλοντος και των καταναλωτών.
  • Η σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες
  • Η ανάπτυξη εμπορικών στρατηγικών για την προώθηση του βαμβακιού μέσω καθεστώτων πιστοποίησης της ποιότητας.
  • Η επικαιροποίηση των μεθόδων και των μέσων για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, σε συνεργασία για το Εθνικό Κέντρο Ταξινόμησης.
 2. Κάθε ΔΟΒ εγκρίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από σχετική αίτησή της, πριν από την 1η Μαρτίου κάθε έτους.

Η έγκριση χορηγείται εφόσον οι ΔΟΒ:

α. Καλύπτουν επιλέξιμη έκταση, (σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.2 στοιχείο 1 της παρούσας), τουλάχιστον ίση με διακόσιες χιλιάδες (200.000) εκτάρια.

β. Θεσπίζουν κανόνες εσωτερικής λειτουργίας, που ορίζουν, εκτός των άλλων, τον αριθμό και τα ονόματα των μελών τους, καθώς και τους όρους συμμετοχής και τις εισφορές τους σύμφωνα με την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία.

Τα ανωτέρω κριτήρια αποτελούν αντικείμενο ελέγχου των αρμόδιων Υπηρεσιών.

 1. Εάν διαπιστωθεί ότι μια εγκεκριμένη ΔΟΒ δεν πληροί πλέον τα κριτήρια έγκρισης που προβλέπονται στο στοιχείο 2 της παρούσας παραγράφου, η έγκρισή της ανακαλείται με την ακόλουθη διαδικασία:

Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ειδοποιεί τη ΔΟΒ για τη διαπίστωση της μη τήρησης των κριτηρίων παρέχοντας σε αυτή τη δυνατότητα αποκατάστασής τους εντός 60 ημερών.

Σε περίπτωση μη αποκατάστασης των κριτηρίων, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ κοινοποιεί στη ΔΟΒ, την πρόθεσή της για ανάκληση της έγκρισης αναφέροντας τους σχετικούς λόγους.

Η ΔΟΒ έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις της εντός 20 εργάσιμων ημερών.

 1. Στους/στις παραγωγούς που είναι μέλη εγκεκριμένης ΔΟΒ χορηγείται η ενίσχυση που προβλέπεται στην παράγραφο 1.4 της παρούσας προσαυξημένη κατά 2 ευρώ ανά επιλέξιμο εκτάριο.
 2. Οι παραγωγοί που είναι μέλη ΔΟΒ της οποίας η έγκριση ανακλήθηκε, στερούνται του δικαιώματος της αυξημένης ενίσχυσης που προβλέπεται στο προηγούμενο στοιχείο (3).
 3. Η συμμετοχή των βαμβακοπαραγωγών σε εγκεκριμένη ΔΟΒ είναι προαιρετική. Ωστόσο ένας βαμβακοπαραγωγός δεν μπορεί να είναι μέλος σε περισσότερες της μιας ΔΟΒ και υποχρεούται να παραδίδει το βαμβάκι που παράγει σε εκκοκκιστικές επιχειρήσεις που ανήκουν στην ίδια οργάνωση.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΚΟΚΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι εκκοκκιστικές επιχειρήσεις για τη διασφάλιση των ελεγκτικών διαδικασιών και της καταβολής της ειδικής ενίσχυσης προς τους παραγωγούς, υποχρεούνται:

 1. Nα γνωστοποιούν εγγράφως στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ την ημερομηνία έναρξης των παραλαβών σύσπορου βαμβακιού δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

1.α. Να έχουν αναρτημένη καθημερινώς σε εμφανές σημείο στην πρόσοψη του εκκοκκιστηρίου, την ισχύουσα διεθνή τιμή για ενημέρωση των παραγωγών. Η διεθνής τιμή αναρτάται καθημερινά και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

1.β. Να έχουν αναρτημένη καθημερινά τη διακύμανση της τιμής αγοράς του συσπόρου βαμβακιού από τους παραγωγούς, ανάλογα με τη ποιοτική διαβάθμιση σύμφωνα με το εδάφιο (ε) της παρ. 1 του άρθρου 5 της 1602/139488/12-6-2019 , για ενημέρωση των συναλλασσόμενων με αυτές.

 1. γ. Να αναγράφουν στα δελτία Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής για κάθε εισερχόμενη παρτίδα, το ποσοστό υγρασίας του παραδιδόμενου προϊόντος».
 2. Να αποστέλλουν στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ηλεκτρονικού του συστήματος (e-cotton) τα παρακάτω στοιχεία:

α. Στο τέλος των παραλαβών κάθε ημέρας,

 • κατάσταση ημερησίων παραλαβών σύσπορου βαμβακιού ανά γεωργό
 • κατάσταση ημερήσιας παραγωγής εκκοκκισμένου βαμβακιού β. Εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα:
 • δήλωση αποθεμάτων εκκοκκισμένου και σύσπορου βαμβακιού του προηγούμενου μήνα.
 • στοιχεία ποιοτικής κατάταξης εκκοκκισμένου βαμβακιού
 • στοιχεία για το ποσοστό απόδοσης σύσπορου βαμβακιού σε ίνες.
 • δήλωση αποθεμάτων εκκοκκισμένου βάμβακος σε δέματα και κιλά ιδίας παραγωγής και εμπορίας, όπως και βαμβακόσπορου.
 1. Σε περίπτωση αγοράς σύσπορου βαμβακιού από χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, να ενημερώνουν εγγράφως την αρμόδια Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ πριν την εισαγωγή του στο εκκοκκιστήριο.
 2. Να τηρούν βιβλίο αποθήκης και βιβλίο παραγωγής κοστολογίου, όπως περιγράφεται στην ΥΑ 1102586/677/0015/21.10.2007 «Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης και του βιβλίου παραγωγής κοστολογίου των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται εκκοκκιστήρια – σπορελαιουργεία» καθώς και τα προβλεπόμενα παραστατικά του Κ.Β.Σ.
 3. Να τηρούν τις παρακάτω προδιαγραφές σήμανσης – ταυτότητας δεμάτων εκκοκκισμένου βάμβακος:

α) Επικαιροποίηση των κωδικών γραμμών παραγωγής κάθε εκκοκκιστικής επιχείρησης σύμφωνα με την ονοματοδοσία του πρώην Οργανισμού Βάμβακος και την ισχύουσα βάση δεδομένων που τηρείται στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

β) Έκαστο δέμα εκκοκκισμένου βάμβακος εφόσον προέρχεται από σύσπορο βαμβάκι παραγόμενο στηχώρα, πρέπει να φέρει στις αμφότερες πλευρές του, το σήμα του European Cotton Alliance (ECA), εφόσον αυτό υποδειχθεί από τον ECA και ετικέτα με τις παρακάτω προδιαγραφές.: :

Κωδικοποίηση Barcode : Code 128

Μήκος : 22 χαρακτήρες

Χαρακτήρες 1,2,3 : Κωδικός Εκκοκκιστηρίου (ΧΧΧ) Χαρακτήρες 4,5,6,7,8,9 : Αριθμός δέματος (ΧΧΧΧΧΧ)

Χαρακτήρες 10,11,12,13,14,15 : Ημερομηνία της μορφής εεμμηη (ΧΧΧΧΧΧ) Χαρακτήρες 16,17,18,19 : Ώρα της μορφής ωωλλ (ΧΧΧΧ)

 1. Να συνεργάζονται με τα κοινοτικά και τα εθνικά ελεγκτικά όργανα κατά τη διενέργεια των

προβλεπόμενων ελέγχων και να παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το πρωτότυπο «τιμολόγιο αγοράς» ή «τιμολόγιο αγοράς-δελτίο αποστολής» ή “απόδειξη λιανικής πώλησης” και “βεβαίωση του φορέα πώλησης σπόρου ανά ποικιλία” καθώς και οι πρωτότυπες καρτέλες σπόρου επισυνάπτοται σε ηλεκτρονική μορφή στην ΕΑΕ 2021 μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής εκπρόθεσμης ΕΑΕ (19.07.2021)Από τα παραστατικά αυτά θα πρέπει να προκύπτουν η συνολική ποσότητα καθώς και η ποικιλία και η κατηγορία του σπόρου που χρησιμοποίησε ο/η γεωργός.

Μετά το κλείσιμο του ηλεκτρονικού συστήματος στις 31.01.2022, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αντλεί τα καταχωρηθέντα στοιχεία παραδόσεων σύσπορου βαμβακιού όπως καταγράφονται από τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις και διενεργεί τους προβλεπόμενους ελέγχους επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας. Στη συνέχεια προχωρά σε μηχανογραφικούς διασταυρωτικούς ελέγχους προκειμένου:

 • να καθοριστούν οι δικαιούχοι γεωργοί που τηρούν τους όρους επιλεξιμότητας, δηλ όσοι/-ες:
  • έχουν χρησιμοποιήσει πιστοποιημένο σπόρο σποράς τουλάχιστον 16 κιλά ανά εκτάριο στα αγροτεμάχια με βαμβάκι ή 13 κιλά ανά εκτάριο στην περίπτωση καλλιέργειας υβριδίων βαμβακιού, σύμφωνα με τα ανωτέρω παραστατικά
  • έχουν συγκομίσει την ελάχιστη ποσότητα προϊόντος σύσπορου βαμβακιού ανά εκτάριο σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙ της 4755/108273/30-9-2016 ΥΑ έως 01.2022 – η ελάχιστη απόδοση μπορεί να μειωθεί εφόσον υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας οι οποίοι/-ες επιβεβαιώνονται από τους αρμόδιους φορείς.
  • έχουν υποβάλλει αίτημα λήψης της ειδικής ενίσχυσης
 • να υπολογιστούν οι προσδιορισθείσες επιλέξιμες εκτάσεις καλλιεργειών βάμβακος
 • η τιμή της ειδικής ενίσχυσης να μειωθεί κατ’ αναλογία της υπέρβασης, σε περίπτωση που οι προσδιορισθείσες επιλέξιμες εκτάσεις υπερβαίνουν την βασική έκταση των 000 εκταρίων
 • να πραγματοποιηθεί η χορήγηση της ειδικής ενίσχυσης
 • να κοινοποιηθούν τα προκύπτοντα στατιστικά στοιχεία στη Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας του ΥΠΑΑΤ .

Σημειώνεται ότι γεωργοί που δεν τηρούν το σύνολο των ανωτέρω όρων επιλεξιμότητας, δεν λαμβάνουν την ειδική ενίσχυση βαμβακιού.

Πίνακας 8, ελάχιστη στρεμματική απόδοση ανά Περιφερειακή Ενότητα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

2011 - 2015

Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

2011-2015 -20%

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 283 227
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 237 189
ΑΡΤΗΣ 218 174
ΑΤΤΙΚΗΣ 198 158
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 289 231
ΔΡΑΜΑΣ 267 213
ΕΒΡΟΥ 188 150
ΕΥΒΟΙΑΣ 234 187
ΗΛΕΙΑΣ 266 213
ΗΜΑΘΙΑΣ 301 240
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 283 227
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 274 219
ΚΑΒΑΛΑΣ 230 184
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 264 211
ΚΙΛΚΙΣ 225 180
ΚΟΖΑΝΗΣ 225 180
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 255 204
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 252 202
ΛΑΡΙΣΗΣ 331 265
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 241 193
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 317 253
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 215 172
ΞΑΝΘΗΣ 225 180
ΠΕΛΛΗΣ 276 221
ΠΙΕΡΙΑΣ 244 195
ΠΡΕΒΕΖΗΣ 257 205
ΡΟΔΟΠΗΣ 211 169
ΣΕΡΡΩΝ 260 208
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 262 209
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 301 241
ΦΩΚΙΔΟΣ 262 209
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 196 157